Mochovce 3: Ukončili opakovaný náhrev

30/01/2020
Mochovce 3: Ukončili opakovaný náhrev
V decembri 2019 pristúpili Slovenské elektrárne k ďalšej fáze testovania pripravenosti jadrového bloku na uvádzanie do prevádzky.

Po horúcej hydroskúške, ktorú Slovenské elektrárne ukončili v marci 2019, Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD) nariadil zopakovať náhrev primárneho okruhu a niektoré ďalšie testy.

Na základe výsledkov predchádzajúcich kontrol, ktoré potvrdili splnenie podmienok pripravenosti tretieho bloku na vykonanie opakovaného náhrevu, sa opakovaný náhrev začal 14. decembra 2019 nábehom prvého cirkulačného čerpadla.

Počas opakovaného náhrevu sa Slovenské elektrárne zamerali najmä na kontrolu pripravenosti hermetických priestorov a vzduchotesnej zóny tretieho bloku, kontrolu pripravenosti vzduchotechnických systémov hermetických priestorov a vzduchotesnej zóny, kontrolu funkčnosti vymenených nekvalitných signalizačných káblov, kontrolu pripravenosti káblových priestorov v hlavnom výrobnom bloku a etažérkach, a tiež kontrolu stavu realizácie programov hodnotenia elektromagnetickej kompatibility pre riadiace systémy bloku a ovládacie prvky zariadení.

„Mali sme na stavbe tímy pracujúce nepretržite 24/7, vrátane sviatkov, urobili sme maximum, aby sme skúšky zvládli a preukázali pripravenosť zariadení a personálu.“

Peter Andraško
riaditeľ generálneho manažmentu stavby
Slovenské elektrárne, a.s.

ÚJD na základe získaných poznatkov z kontrol vykonaných počas opakovaného náhrevu, výsledkov realizovaných testov a ďalších podkladov konštatoval:

 1. Všetky naplánované testy boli vykonané.
 2. Pevnostná tlaková skúška primárneho okruhu pretlakom 16,8 MPa bola úspešne zrealizovaná.
 3. Tesnostná tlaková skúška primárneho okruhu pretlakom 13,7 MPa bola úspešne zrealizovaná. Táto tlaková skúška bola vykonaná dňa 27.12.2019 po odstránení drobných netesností na deliacich rovinách armatúr primárneho okruhu, ktoré boli zistené počas neúspešnej prvej tesnostnej skúšky primárneho okruhu dňa 16.12.2019.
 4. Tlakové skúšky všetkých parogenerátorov pretlakom 5,0 MPa boli úspešne zrealizované.
 5. Realizácia programu opakovaného náhrevu bola prerušená od 17.12.2019 do 26.12.2019. Dôvodom prerušenia bolo vychladzovanie bloku, jeho príprava na opravu zistených netesností na armatúrach primárneho okruhu a vykonanie samotnej opravy.
 6. Boli zrealizované skúšky automatiky postupného zaťažovania dieselgenerátorov na všetkých troch bezpečnostných systémoch – program zaťažovania dieselgenerátov pri teplote primárneho okruhu menšej ako 140 °C. Predbežné vyhodnotenie skúšky je vyhovujúce. Počas skúšky bol na základe požiadavky ÚJD SR zosnímaný veľký rozsah elektrických parametrov dieselgenerátorov. Snímanie týchto parametrov bolo vykonané neštandardnou aparatúrou, výsledky sa vyhodnocujú. Účelom týchto meraní je preukázať správnu činnosť regulátorov budenia a výkonu dieselgenerátorov a ich výkonovú rezervu v danom režime.
 7. Boli zrealizované skúšky automatiky postupného zaťažovania dieselgenerátorov na všetkých troch bezpečnostných systémoch – program zaťažovania dieselgenerátov pri teplote primárneho okruhu vyššej ako 140 °C. Predbežné vyhodnotenie skúšky je vyhovujúce. Počas skúšky bol na základe požiadavky ÚJD SR zosnímaný veľký rozsah elektrických parametrov dieselgenerátorov. Snímanie týchto parametrov bolo vykonané neštandardnou aparatúrou, výsledky sa vyhodnocujú. Účelom týchto meraní je preukázať správnu činnosť regulátorov budenia a výkonu dieselgenerátorov a ich výkonovú rezervu v danom režime.
 8. Počas skúšok automatiky postupného zaťažovania dieselgenerátorov bolo vykonané meranie prietoku technickej vody dôležitej cez chladiče sprchového systému na všetkých troch bezpečnostných systémoch (dosiahnuté hodnoty prietoku v súlade s kritériami úspešnosti).
 9. Bolo vykonané nastavenie normálneho prevádzkového režimu vzduchotechniky hermetickej zóny a vzduchotesnej zóny (miestností, ktoré tvoria obostavbu hermetickej zóny). Počas 6 dní sa vykonávalo meranie teplôt a podtlaku v hermetickej zóne, zaznamenávali sa parametre prevádzky vzduchotechnických systémov a vplyv ich konfigurácie na teplotu a podtlak v hermetickej zóne. Predbežné vyhodnotenie vykonaných meraní je vyhovujúce.
 10. Počas opakovaného náhrevu prebiehalo získavanie podkladov pre validáciu prevádzkových predpisov pre personál. Bolo preukázané, že prevádzkové predpisy sú spracované na veľmi dobrej úrovni a sú plne použiteľné pre etapy náhrevu a vychladzovania bloku. Všetky zistené nedostatky dokumentácie sú riadne zaevidované a budú použité pre ďalšie vylepšenie predpisov.
 11. Boli získané podklady pre validáciu systému automatických ochrán reaktora a systému zaistenia bezpečnosti. Počas opakovaného náhrevu pracovali tieto systémy plne v súlade s projektom.

UJD zároveň konštatoval, že počas opakovaného náhrevu boli zistené nedostatky:

 1. Konštatovaný znížený izolačný odpor 4 elektrických ohrievačov kompenzátora objemu – porucha sa analyzuje špecialistami spoločnosti Slovenské elektrárne s cieľom prijať potrebné opatrenia na zabránenie jej opakovania.
 2. Zistená znížená kvalita vzduchu v hermetickej zóne – pravdepodobnou príčinou boli výpary z použitých náterov. Bola odobratá vzorka vzdušniny, prebieha je analýza v špecializovanom laboratóriu. Na základe výsledkov analýzy budú prijaté primerané opatrenia.

Priebeh najdôležitejších míľnikov opakovaného náhrevu

Opakovaný náhrev prebiehal po nedávnej kontrole zo strany medzinárodných expertov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) a ukončil sa prakticky súbežne so začiatkom predprevádzkovej partnerskej previerky (Pre-StartUp Peer Review) Svetovej asociácie prevádzkovateľov jadrových zariadení (WANO – World Association of Nuclear Operators).

Po predložení výsledkov testov Úradu jadrového dozoru SR, predložení analýzy príčin a primeraných nápravných opatrení k zisteným nedostatkom a vyhodnotení takto predložených podkladov vydá ÚJD SR záverečné hodnotenie opakovaného náhrevu 3. bloku Mochoviec.

Prípravná etapa opakovaného náhrevu
(pred začatím zvyšovania teploty primárneho okruhu 3. bloku)

11. 12. 2019

 • vykonaná skúška chodu vysokotlakých čerpadiel havarijného doplňovania primárneho okruhu vo všetkých troch bezpečnostných systémoch (bez nedostatkov)

12. 12. 2019

 • vykonaná skúška automatiky postupného zaťažovania dieselgenerátorov na všetkých troch bezpečnostných systémoch – program zaťažovania dieselgenerátov pri teplote primárneho okruhu menšej ako 140 °C. Predbežné vyhodnotenie skúšky je vyhovujúce. Počas skúšky bol na základe požiadavky ÚJD SR zosnímaný veľký rozsah elektrických parametrov dieselgenerátorov. Snímanie týchto parametrov bolo vykonané neštandardnou aparatúrou, výsledky sa vyhodnocujú. Účelom týchto meraní je preukázať správnu činnosť regulátorov budenia a výkonu dieselgenerátorov a ich výkonovú rezervu v danom režime. 

14. 12. 2019

 • vykonaná skúška tesnosti primárneho okruhu po jeho úplnom zaplnení pretlakom 0,5 MPa (bez nedostatkov)
 • vykonaná skúška tesnosti primárneho okruhu pretlakom 2,5 MPa (bez nedostatkov) 

Začiatok opakovaného náhrevu:

14. 12. 2019 o 11:36 hod.

 • Nábeh prvého hlavného cirkulačného čerpadla (HCČ), začiatok zvyšovania teploty primárneho okruhu, počiatočná teplota primárneho okruhu 30 °C.

Priebeh opakovaného náhrevu

16. 12. 2019

 • dosiahnutá stredná teplota primárneho okruhu 130 °C
 • vykonaná obhliadka zariadenia primárneho okruhu pri nominálnom tlaku 12,26 MPa (bez nedostatkov)
 • vykonaná tesnostná a pevnostná tlaková skúška primárneho okruhu (tlak v primárnom okruhu pri pevnostnej tlakovej skúške 16,8 MPa). Výsledky pevnostnej skúšky boli v súlade s kritériami (skúška vyhovujúca), tesnostná tlaková skúška (pretlak 13,7 MPa) vyhodnotená ako neúspešná – obhliadkou boli zistené drobné úniky cez tesnenie na 4 armatúrach primárneho okruhu. Pre ďalšie pokračovanie realizácie opakovaného náhrevu bolo potrebné identifikované netesnosti odstrániť.

17. 12. 2019

 • vykonané tlakové skúšky parogenerátorov pretlakom 5,0 MPa (bez nedostatkov)
 • prerušená realizácia programu opakovaného náhrevu, začiatok znižovania teploty primárneho okruhu pred opravou netesností armatúr primárneho okruhu, identifikovaných počas tesnostnej tlakovej skúšky primárneho okruhu

18. 12. 2019

 • vychladený primárny okruh, vykonaná príprava na odstránenie netesností armatúr, ktoré boli identifikované počas tlakovej skúšky, odstavené HCČ a primárny okruh odtlakovaný

26. 12. 2019

 • ukončené opravy netesností armatúr, ktoré boli zistené počas tlakovej skúšky dňa 16. 12. 2019. Nabehnuté HCČ, začiatok náhrevu primárneho okruhu.

27. 12. 2019

 • primárny okruh nahriaty na 130 °C
 • vykonaná opakovaná tesnostná tlaková skúška primárneho okruhu pretlakom 13,7 MPa po oprave (pretesnení deliacich rovín) armatúr – vyhovujúca

28. 12. 2019

 • pokračovanie v náhreve primárneho okruhu po úspešnej tesnostnej tlakovej skúške primárneho okruhu
 • primárny okruh nahriaty na 140 °C
 • dosiahnutá teplota primárneho okruhu 200 °C

29. 12. 2019

 • zrealizovaný program previerky dochladzovania primárneho okruhu cez prepúšťacie stanice do atmosféry, redukčnú stanicu pary pre vlastnú spotrebu a redukčnú stanicu dochladzovania – bez nedostatkov
 • primárny okruh nahriaty na 245 °C

30. 12. 2019

 • primárny okruh nahriaty na 260 °C, stabilizovaná teplota primárneho okruhu na 260 °C a tlak v primárnom okruhu na 12,25 MPa. Začiatok realizácie programu merania teplotných polí a podtlaku v hermetickej zóne. Preverené nastavenie normálneho prevádzkového režimu všetkých vzduchotechnických systémov hermetickej zóny.

5. 1. 2020

 • ukončené merania teplotných polí a podtlaku v hermetickej zóne pri teplote v primárnom okruhu 260 °C. Vykonané predbežné vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov (v súlade s kritériami).
 • začiatok dochladzovania primárneho okruhu po zrealizovaní všetkých naplánovaných testov a meraní pri teplote primárneho okruhu 260 °C
 • teplota primárneho okruhu znížená na 245 °C

6. 1. 2020

 • teplota primárneho okruhu znížená a stabilizovaná na 160 °C na realizáciu testov pri tejto teplote

7. 1. 2020

 • začiatok realizácie testov automatiky postupného zaťažovania dieselgenerátorov na všetkých troch bezpečnostných systémoch – program zaťažovania dieselgenerátov pri teplote primárneho okruhu vyššej ako 140 °C. Súčasťou testov je i meranie prietoku technickej vody dôležitej cez chladiče sprchového systému na všetkých troch bezpečnostných systémoch.

9. 1. 2020

 • ukončená skúška automatiky postupného zaťažovania dieselgenerátorov na všetkých troch bezpečnostných systémoch – program zaťažovania dieselgenerátov pri teplote primárneho okruhu vyššej ako 140 °C. Predbežné vyhodnotenie skúšky je vyhovujúce. Počas skúšky bol na základe požiadavky ÚJD SR zosnímaný veľký rozsah elektrických parametrov dieselgenerátorov. Snímanie týchto parametrov bolo vykonané neštandardnou aparatúrou, výsledky sa vyhodnocujú. Účelom týchto meraní je preukázať správnu činnosť regulátorov budenia a výkonu dieselgenerátorov a ich výkonovú rezervu v danom režime. Počas skúšok automatiky postupného zaťažovania dieselgenerátorov bolo vykonané meranie prietoku technickej vody dôležitej cez chladiče sprchového systému na všetkých troch bezpečnostných systémoch (dosiahnuté hodnoty prietoku v súlade s kritériami úspešnosti).

11. 1. 2020

 • pokračovanie v dochladzovaní primárneho okruhu po ukončení všetkých testov, ktoré boli naplánované pri teplote 160 °C
 • teplota primárneho okruhu znížená na 130 °C, začiatok realizácie programu pasivácie parogenerátorov

13. 1. 2020

 • ukončená realizácia programu pasivácie parogenerátorov
 • pokračovanie vychladzovania primárneho okruhu zo 130 °C

Ukončenie opakovaného náhrevu

13. 1. 2020, 15:50 hod.

 • Primárny okruh vychladený na 38 °C, ukončená realizácia programu opakovaného náhrevu 3. bloku