Na území jadrovej elektrárne v Mochovciach sa v stredu 20. októbra spustia sirény

19/10/2021
Na území jadrovej elektrárne v Mochovciach sa v stredu 20. októbra spustia sirény
Slovenské elektrárne organizujú v stredu 20. októbra 2021 súčinnostné celoareálové havarijné cvičenie v lokalite Atómových elektrární Mochovce.

Cieľom cvičenia je preveriť pripravenosť personálu lokality zvládať radiačné udalosti v súlade s Vnútorným havarijným plánom a precvičiť činností vo väzbe na Plány ochrany obyvateľstva, ako aj súčinnosť so štátnou správou a samosprávou v ochrannom pásme AE Mochovce. Koná sa v súlade so schváleným harmonogramom havarijných nácvikov a cvičení pre rok 2021, ako aj požiadaviek platných legislatívnych noriem.

Na území elektrárne sa doobeda počas tohto cvičenia spustia sirény systému varovania  s reálnymi akustickými signálmi varovania – dvojminútovým kolísavým tónom sirén a hovorenou informáciou „Pozor radiačná udalosť – núdzový stav“,  a dvojminútový stály tón s hovorenou informáciou „Pozor, koniec ohrozenia“, v  súlade so scenárom cvičenia.  

Súčasťou cvičenia bude aj reálna evakuácia zamestnancov AE Mochovce a základnej školy v Plavých Vozokanoch na kontrolné stanovište v Tekovských Lužanoch.

Jadrovej bezpečnosti a s tým súvisiacej príprave personálu na havarijnú odozvu sa venuje najvyššia pozornosť – takéto rozsiahlejšie súčinnostné havarijné cvičenia s okolím sa konajú raz za 3 roky, bežné celoareálové havarijné cvičenia raz za rok a nácviky havarijnej komisie minimálne 10-krát ročne. Na priebeh cvičení dozerajú inšpektori Úradu jadrového dozoru SR.

O cvičení, ako aj spúšťaní sirén s reálnym signálom – v súlade so scenárom cvičenia – boli vopred písomne vyrozumené aj okolité obce, príslušné orgány a organizácie.