Biomasa

Od roka 2009 Slovenské elektrárne vyrábajú elektrickú energiu spoluspaľovaním biomasy v elektrárni vo Vojanoch na východnom Slovensku a od roka 2011 v elektrárni v Novákoch. Čiernouhoľný blok s výkonom 110 MW pri spoluspaľovaní biomasy vo fluidných kotloch vo Vojanoch môže ročne ušetriť približne 21 000 ton emisií oxidu uhličitého. Spoločnosť v blízkej budúcnosti zvažuje možnosť spoluspaľovania až 20 % kalorického podielu biomasy. V Novákoch sa drevná štiepka spoluspaľuje s hnedým uhlím vo fluidnom kotle na prevádzke ENO A.

Slovenské elektrárne sú angažované do výroby elektrickej energie spôsobmi ohľaduplnými k životnému prostrediu, a tak zmierňujú vplyv na zmenu klímy. Spoluspaľovanie biomasy navyše zlepšuje prevádzkovú výkonnosť elektrárne, pretože vplýva pozitívne na proces spaľovania. Spoluspaľovanie biomasy by malo priniesť zníženie prevádzkových nákladov v súvislosti so spotrebou vápenca, tvorbou a likvidáciou popolčeka, spotrebou demineralizovanej vody a spotrebou pary.

Tento projekt je tiež v súlade s cieľom stanoveným Európskou úniou, ktorý má zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov na výrobe elektrickej energie na 20 % do roku 2020. V tejto súvislosti sú Slovenské elektrárne motivované prispieť k dosiahnutiu cieľa a rozvíjať viac projektov obnoviteľných zdrojov v súlade s prioritami stanovenými Vládou SR a európskym regulačným rámcom.