Bezpečnostná misia MAAE zaznamenala významný pokrok v Mochovciach

10/09/2021
Bezpečnostná misia MAAE zaznamenala významný pokrok v Mochovciach
Tím expertov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu konštatoval, že Slovenské elektrárne posilnili prevádzkovú bezpečnosť 3. bloku.

(ZDROJ: tlačová správa MAAE; preklad: Slovenské elektrárne)

Tím expertov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) konštatoval, že Slovenské elektrárne ako prevádzkovateľ posilnili prevádzkovú bezpečnosť tretieho bloku slovenskej jadrovej elektrárne Mochovce pred jeho komerčnou prevádzkou. Experti uviedli, že vedenie elektrárne dosiahlo významný pokrok pri riešení zistení predchádzajúcej misie MAAE v roku 2019. Tím zároveň povzbudil prevádzkovateľa, aby výkony elektrárne v oblasti bezpečnosti aj naďalej zlepšoval.

Päťdňová následná misia Tímu pre preskúmanie predprevádzkovej bezpečnosti (OSART), ktorá sa dnes skončila, sa uskutočnila na žiadosť Úradu jadrového dozoru SR, s cieľom zhodnotiť pokrok dosiahnutý pri riešení zistení misie Pre-OSART spred dvoch rokov. Programom OSART sa MAAE usiluje zlepšovať prevádzkovú bezpečnosť objektívnym posudzovaním výkonov elektrárne v tejto oblasti. Tímy expertov vykonávajú preskúmanie na základe bezpečnostných noriem MAAE a v prípade potreby dávajú odporúčania a návrhy na zlepšenie. Bezpečnosť je základnou prioritou počas uvádzania jadrovej elektrárne do prevádzky a jej následnej bezpečnej prevádzky. Misie Pre-OSART sa preto zvyčajne uskutočňujú pred prvým zavezením paliva.

„Odporúčania a návrhy, ktoré sú výsledkom bezpečnostných preskúmaní MAAE, sú nevyhnutné pre neustále zlepšovanie bezpečnostnej výkonnosti jadrových elektrární,“ uviedla Lydie Evrardová, zástupkyňa generálneho riaditeľa MAAE a vedúca úseku jadrovej bezpečnosti a ochrany. „Pozvanie a realizácia tejto misie sú dôkazom silného záväzku slovenskej vlády v oblasti bezpečnosti. Sme pripravení a budeme aj naďalej prioritne poskytovať misie vzájomného hodnotenia bezpečnosti našim členským štátom, a to aj napriek prebiehajúcej pandémii.“

Tím MAAE OSART viedol Fuming Jiang, vedúci sekcie prevádzkovej bezpečnosti MAAE: „Elektráreň zaviedla na riešenie zistení misie z roku 2019 množstvo opatrení. Teší nás, že sme zaznamenali významné zlepšenia. Tím povzbudzuje elektráreň, aby sfinalizovala zostávajúce plánované opatrenia a ďalej zlepšila svoje bezpečnostné výsledky.“

Päťčlenný tím tvorili odborníci z Kanady, Nemecka a Spojeného kráľovstva a dvaja úradníci MAAE.

Tím konštatoval, že viaceré zistenia z preskúmania v roku 2019 boli v plnej miere vyriešené, vrátane nasledovných odporúčaní:

  • Elektráreň zlepšila výcvik operátorov 3. bloku, napríklad používaním upraveného modernizovaného simulátora a posilnením formálnych hodnotení.
  • Elektráreň zlepšila svoju prax v oblasti označovania a bezpečného používania chemických látok, napríklad prostredníctvom dodatočného školenia a pravidelných kontrol.
  • Závod zlepšil údržbu svojich havarijných zariadení a vybavenia.

Tím konštatoval, že na úplnú realizáciu niektorých opatrení vypracovaných po misii v roku 2019 je potrebné vynaložiť ďalšie úsilie, vrátane týchto odporúčaní:

  • Závod by mal naďalej zlepšovať presadzovanie vysokých štandardov správania zamestnancov a podmienok v závode s cieľom zabezpečiť bezpečnosť zamestnancov.
  • Závod by mal pokračovať v zlepšovaní pracovných postupov údržby.
  • Závod by mal naďalej zlepšovať koordináciu a internú komunikáciu pri plánovaní a vykonávaní činností uvádzania do prevádzky.

„Neustále zlepšovanie, otvorenosť a transparentnosť boli dôvodmi, prečo sme túto misiu pozvali. Som veľmi rád, že experti MAAE zaznamenali významný pozitívny pokrok v porovnaní s misiou Pre-OSART v roku 2019,“ povedal Branislav Strýček, generálny riaditeľ Slovenských elektrární a.s. „Opäť sme od nich dostali veľmi cennú spätnú väzbu, ktorá nám pomôže pri neustálom zlepšovaní. Všetky návrhy a odporúčania zrealizujeme a som presvedčený, že aj vďaka nim dosiahneme naše ambiciózne ciele v oblasti bezpečnosti.“

Tím v záverečný deň poskytol vedeniu závodu návrh správy z misie. Vedenie elektrárne a Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorý je zodpovedný za dohľad nad jadrovou bezpečnosťou v krajine, budú mať možnosť k návrhu predložiť vecné pripomienky. MAAE ich preskúma a do troch mesiacov predloží záverečnú správu.

Súvislosti

Všeobecné informácie o misiách OSART nájdete na webovej stránke MAAE. Misia OSART je koncipovaná ako preskúmanie programov a činností, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnosť prevádzky. Nie je to regulačná inšpekcia, ani preskúmanie projektu, ani náhrada za vyčerpávajúce posúdenie celkového stavu bezpečnosti elektrárne.

JE Mochovce sa nachádza približne 100 km východne od hlavného mesta Slovenska Bratislavy. Vlastnia a prevádzkujú ju Slovenské elektrárne, a. s. Dva bloky tlakovodných reaktorov (PWR) s elektrickým výkonom 470 megawattov (MW(e)) sú v prevádzke od roku 1998 a 1999. Druhý blok mal zvýšený výkon na 501 MW(e) v roku 2020. Tretí blok, reaktor s výkonom 471 MW(e), sa začal spúšťať v roku 2018. Štvrtý blok v tejto lokalite je v súčasnosti vo výstavbe. Štyri prevádzkované jadrové reaktory na Slovensku v Mochovciach a Bohuniciach vyrábajú 53,1 % elektrickej energie v krajine.