Slovenské elektrárne sa blížia k spusteniu 3. bloku Mochoviec

13/05/2021
Slovenské elektrárne sa blížia k spusteniu 3. bloku Mochoviec
K zavezeniu paliva do reaktora pristúpia bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti povolení.

Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD) vydal 13. mája 2021 povolenie na uvádzanie 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce do prevádzky. Vydaniu predchádzalo množstvo technických kontrol, skúšok a testov všetkých systémov a zariadení, ktoré preukázali pripravenosť na fázu fyzikálneho a energetického spúšťania.

„Tretí blok je dnes plne technicky pripravený a k zavezeniu paliva do reaktora pristúpime bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti povolení,“ konštatoval generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček.

Súčasťou preverovania pripravenosti tretieho bloku Mochoviec na prevádzku boli aj dve medzinárodné previerky, a to Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (misia Pre-OSART) a Svetovej asociácie prevádzkovateľov jadrových elektrární (misia WANO), na ktorých sa zúčastnilo niekoľko desiatok medzinárodných expertov. Misie nenašli žiadne prekážky, ktoré by bránili uvedeniu tretieho bloku do prevádzky a následnej bezpečnej a spoľahlivej prevádzke v nasledujúcich rokoch.

Slovenské elektrárne preukázali úspešné splnenie všetkých testov a kritérií potrebných pre vydanie povolení a sú pripravené splniť všetky podmienky pre fyzikálne a energetické spúšťanie uvedené v povoleniach ÚJD. Presný termín zavezenia paliva do reaktora závisí od nadobudnutia právoplatnosti povolení. Jadrové palivo do reaktora je však už pripravené v sklade čerstvého paliva.

„Našou najvyššou prioritou pri uvádzaní bloku do prevádzky je bezpečnosť a takto budeme pristupovať aj k nasledujúcej fáze fyzikálneho a energetického spúšťania. Máme desiatky rokov skúseností v prevádzkou jadrových blokov a veľmi schopný tím slovenských odborníkov, ktorí budú mať celý tento proces pod plnou kontrolou.“

Nový jadrový blok v Mochovciach bude mať inštalovaný výkon 471 megawattov, čo pokryje približne 13 % z celkovej spotreby elektriny na Slovensku. Po nábehu výroby sa krajina stane sebestačnou v zásobovaní elektrickou energiou, a to prvýkrát od roku 2007, odkedy sme museli elektrinu dovážať zo zahraničia.

Dostavby sa zúčastnilo približne 450 dodávateľov. V čase vrcholu výstavby na stavenisku Mochovce 3 a 4 pracovalo takmer 7 000 ľudí, ktorí spolu odpracovali doteraz viac ako 103 miliónov človekohodín.

Ročná produkcia tretieho bloku ušetrí 2,6 miliónov ton emisií CO2, teda zhruba toľko, ako keby zo slovenských ciest zmizol viac ako milión osobných a nákladných áut. Najmä vďaka jadrovým elektrárňam Slovenské elektrárne, a. s., v uplynulom roku dodali do siete až 95 % energie bez emisií CO2, čo je najviac v histórii spoločnosti.