V Bohuniciach sa vo štvrtok rozozvučia sirény

03/11/2021
V Bohuniciach sa vo štvrtok rozozvučia sirény
Slovenské elektrárne 4. novembra 2021 organizujú celoareálové havarijné cvičenie na území Atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice V2.

Cieľom cvičenia je preveriť postupy pre identifikáciu, klasifikáciu, lokalizáciu a likvidáciu udalosti na oboch blokoch jadrového zariadenia bohunickej jadrovej elektrárne, preveriť funkčnosť technických prostriedkov, aktivovať a preveriť činnosť a komunikáciu súčinnostných zložiek štátnej správy.

Do súčinnostného cvičenia sa zapoja okresné úrady, odbory krízového riadenia krajov Trnava, Trenčín a Nitra a krízové štáby okresných úradov; Úrad jadrového dozoru SR; Ministerstvo vnútra SR; Ministerstvo zdravotníctva SR; Ministerstvo obrany SR; Úrad verejného zdravotníctva SR; spoločnosti JAVYS, a.s.,  a JESS, a.s., ďalej Integrovaný záchranný systém Trnavského kraja, Krajské riaditeľstvo policajného zboru (KR PZ) Trnava, Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) Galanta a obce v 5-kilometrovom ochrannom pásme jadrovej elektrárne.

Cvičenie sa koná v súlade so schváleným harmonogramom havarijných nácvikov a cvičení pre rok 2021, ako aj požiadaviek platných legislatívnych noriem. Na území elektrárne sa preto vo štvrtok 4. novembra doobeda na začiatku cvičenia spustia sirény systému varovania s reálnymi akustickými signálmi varovania – dvojminútovým kolísavým tónom sirén a hovorenou informáciou „Pozor cvičenie“ a „Pozor radiačné ohrozenie“, ako aj na konci cvičenia dvojminútovým stálym tónom a hovorenou informáciou „Koniec ohrozenia“.  

Súčasťou cvičenia nebude z dôvodu COVID opatrení aktivovaná evakuácia zamestnancov AE Bohunice, ale úkryty a zhromaždiská CO budú úkrytovými a poriadkovými družstvami spohotovené.

Jadrovej bezpečnosti a  príprave personálu na havarijnú odozvu sa venuje najvyššia pozornosť – takéto rozsiahle súčinnostné havarijné cvičenia s okolím sa konajú raz za 3 roky, bežné celoareálové havarijné cvičenia raz za rok a nácviky havarijnej komisie minimálne 10-krát ročne. Na priebeh cvičení dozerajú inšpektori Úradu jadrového dozoru SR i pozorovatelia z iných inštitúcií.

O cvičení, ako aj spúšťaní sirén s reálnym signálom boli vopred písomne vyrozumené okolité obce, zodpovedné orgány a organizácie.