Dobšiná III

Už koncom sedemdesiatych rokov sa uvažovalo nad využitím prietoku z rieky Hnilec, ktorý sa cez Prečerpávaciu vodnú elektráreň (PVE) Dobšiná prevádza do povodia rieky Slaná. Výsledkom tejto snahy bolo v roku 1994 uvedenie Malej vodnej elektrárne (MVE) Dobšiná II do prevádzky a koncom roka 2013 to bola MVE Dobšiná III.

Kompromisné technické riešenie Pôvodne sa zvažovali viaceré alternatívy technického riešenia. Líšili sa rôznymi návrhmi umiestnenia malej vodnej elektrárne, odbermi vody z nádrže, dĺžkami odpadového koryta či hltnosťami turbíny. Počítali s využitím Kaplanovej, Bankiho, ale aj Francisovej turbíny. Maximálny spád sa pohyboval od 7,20 po 20,00 metrov a inštalované výkony od 0,188 po 0,700 MW.

Technické riešenie je kompromisom medzi predstavami Slovenských elektrární ako vlastníka a prevádzkovateľa elektrárne, a Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., ako správcu toku a vyrovnávacej nádrže.

MVE po a počas výstavby Nakoniec sa pri vzájomnej spolupráci podarilo skĺbiť jednotlivé ciele a vybudovať dielo, ktoré pri akceptácii požiadaviek správcu toku je ekonomické, vyrába ekologickú energiu a nemá žiadny negatívny vplyv na životné prostredie.

Bezobslužná a plne automatická Elektráreň je síce malá, čo sa týka výkonu a výroby, ale zložitosťou návrhu, realizácie a náročnosťou inžinierskej činnosti sa môže rovnať omnoho väčším sestrám. Je bezobslužná, plne automatická a jej regulácia je podstatne zložitejšia ako pri vodnej elektrárni, ktorá je vybudovaná ako klasický riečny stupeň. Riadiaci a informačný systém elektrárne umožňuje riadiť prevádzku priamo z hydroenergetického dispečingu v Trenčíne, v prípade potreby z PVE Dobšiná, alebo ručne priamo na MVE.

Vyrobí 1,5 gigawatt hodín elektriny Malá vodná elektráreň Dobšiná III má inštalovaný výkon 0,253 MW, návrhový spád 9,80 metra a prietok 3,20 m3/s. V priemerne mokrom roku vyrobí 1 485 MWh elektrickej energie. Elektrinu vyrába pomocou jednej horizontálnej Kaplanovej turbíny s priemerom obežného kolesa 0,75 m a asynchrónneho generátora. Hlavné stavebné objekty (odberný objekt, privádzač, MVE a odpadové koryto) majú navrhnutú monolitickú konštrukciu z vodostavebného betónu. Pre lepšiu predstavu o rozsahu stavby, privádzač má štvorcový prierez 1,50 x 1,50 metra a je dlhý 57 metrov.