Emisie CO2

Z pohľadu ochrany ovzdušia patria k najvýznamnejším ukazovateľom emisie skleníkových plynov oxidu uhličitého (CO2). Špecifické (merné) emisie CO2, prepočítané na celkovú elektrinu dodanú Slovenskými elektrárňami do elektrizačnej sústavy SR, sa v roku 2019 – vďaka vyváženému energetickému mixu s vysokým podielom výroby elektriny z jadrových a vodných elektrární a nižšou dodávkou z tepelných elektrární spaľujúcich fosílne palivá – dostali na historicky najnižšiu úroveň, pričom medziročne klesli o vyše 20%.

Overené emisie CO2 (kt)
Špecifické emisie CO2 (g/kWh)