Fotovoltické elektrárne

Slovenské elektrárne, a.s., majú od marca 2010 v prevádzke dve vlastné fotovoltické elektrárne:

Investície potrebné na ich výstavbu dosiahli približne 5,19 mil. eur a ročne každá z nich vyrobí takmer 1 000 MWh elektriny. Majú významné miesto v portfóliu zdrojov našej spoločnosti najmä pre prínos v oblasti ochrany životného prostredia – za rok prevádzky každá z nich ušetrí približne 1 200 až 1 300 ton skleníkového plynu CO2 v porovnaní s výrobou elektriny z uhlia.

Pri výstavbe vlastných elektrární spoločnosť vychádzala zo svojich skúseností s projektovaním a inštaláciou ostrovných fotovoltických systémov pre vysokohorské chaty. Pilotným projektom bol v roku 2008-2009 ostrovný fotovoltický systém pre Téryho chatu, najvyššie položenú celosezónnu vysokohorskú chatu na Slovensku.

Čo je správne: Fotovoltika alebo fotovoltaika?

Keďže prvý fotovoltický článok vyrobili v USA (1954 v Bellových laboratóriách), stretávame sa dnes v jazykovej praxi s dvoma pravopisnými podobami prídavného mena, a to s domácou podobou fotovoltický a aj s adaptovanou podobou fotovoltaický – z anglického výrazu photovoltaic. V starších anglicko-slovenských technických prekladových slovníkoch sa anglické prídavné meno photovoltaic prekladalo ako fotoelektrický. Neskôr sa u nás začalo používať prídavné meno fotovoltický utvorené v slovenčine rovnakým spôsobom, ako je utvorené anglické pomenovanie photovoltaic v angličtine, a to z prvej časti gréckeho pôvodu foto a z prídavného mena odvodeného od pomenovania jednotky elektrického napätia volt (podľa talianskeho fyzika A. Voltu), ktoré má v slovenčine podobu voltický.

Podobne anglickému podstatnému menu photovoitaics zodpovedá v slovenčine podstatné meno fotovoltika, ktoré je utvorené podľa zásad tvorenia slov v slovenčine. Jazykovedci preto odporúčajú používať tieto termíny v pravopisnej podobe fotovoltický a fotovoltika.

Neobstojí ani argument, s ktorým sa občas môžete stretnúť – že druhá časť slov fotovoltaický a fotovoltaika nesúvisí s fyzikálnou jednotkou volt, ale s menom fyzika, ktoré má v nominatíve podobu Volta. Od priezviska Volta možno v slovenčine utvoriť iba privlastňovacie prídavné meno Voltov a vzťahové prídavné meno voltovský, ale nie slovo voltaický. Ide tu teda čisto o otázku, či uprednostniť podobu prevzatú z angličtiny, alebo pôvodnejšiu podobu utvorenú na domácej pôde, ktorá má oporu aj v lexikografickom spracovaní.