{"list":"\n \n
\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Ru\u017e\u00edn II<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\tMal\u00e1 vodn\u00e1 elektr\u00e1re\u0148 Ru\u017e\u00edn II bola vybudovan\u00e1 na vyrovn\u00e1vacej n\u00e1dr\u017ei pod PVE Ru\u017e\u00edn. Spracov\u00e1va rovnomerne prietoky zo \u0161pi\u010dkovej prev\u00e1dzky tejto PVE. Je v nej in\u0161talovan\u00fd jeden agreg\u00e1t s horizont\u00e1lnou priamoprieto\u010dnou Kaplanovou turb\u00ednou.\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n

\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

VE Madunice<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\tVE Madunice je umiestnen\u00e1 pod n\u00e1dr\u017eou S\u013a\u0148ava, ktor\u00e1 bola umelo vybudovan\u00e1 v \u00fadolnej nive V\u00e1hu. Podobn\u00e9 podmienky v\u00fdstavby boli nesk\u00f4r pri budovan\u00ed vodn\u00e9ho diela Gab\u010d\u00edkovo.\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n

\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

MVE Be\u0161e\u0148ov\u00e1<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\tMal\u00e1 vodn\u00e1 elektr\u00e1re\u0148 Be\u0161e\u0148ov\u00e1 je umiestnen\u00e1 pri vyrovn\u00e1vacej n\u00e1dr\u017ei pod n\u00e1dr\u017eou Liptovsk\u00e1 Mara a jej hlavnou funkciou je vyrovn\u00e1va\u0165 odtoky zo \u0161pi\u010dkovej prev\u00e1dzky PVE Liptovsk\u00e1 Mara. S\u00fa v nej in\u0161talovan\u00e9 dva horizont\u00e1lne agreg\u00e1ty a prev\u00e1dzka je riaden\u00e1 hladinovou regul\u00e1ciou.\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n

\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Matfyz\u00e1ci v elektr\u00e1r\u0148ach s\u00fa\u0165a\u017eili v predpovedan\u00ed cien elektriny<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\tSlovensk\u00e9 elektr\u00e1rne dr\u017eia krok s dobou a vyu\u017e\u00edvaj\u00fa modern\u00e9 matematick\u00e9 n\u00e1stroje na optimaliz\u00e1ciu prev\u00e1dzky a hospod\u00e1renia. \u0160ikovn\u00fdch analytikov h\u013ead\u00e1me u\u017e medzi \u0161tudentmi.\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n

\n
\n\t\t\t\t\t\"\"\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

San\u00e1cia: Zemiansky potok<\/h4>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\tZ\u00e1\u0165a\u017e bola identifikovan\u00e1 v tesnej bl\u00edzkosti are\u00e1lu Elektr\u00e1rn\u00ed Nov\u00e1ky (ENO). Poch\u00e1dza z obdobia hav\u00e1rie P\u00f4vodn\u00e9ho odkaliska z roku 1965. Podrobn\u00fd prieskum lokality preuk\u00e1zal environment\u00e1lne riziko. V roku 2018 prebiehala san\u00e1cia lokality met\u00f3dou ex-situ. V\u0161etok zne\u010disten\u00fd materi\u00e1l bol od\u0165a\u017een\u00fd a ulo\u017een\u00fd na ur\u010den\u00e9 miesto. Lokalita po san\u00e1cii u\u017e nepredstavuje environment\u00e1lne riziko.\n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t <\/div>\n <\/a>\n \n