Návštevník v priestoroch Spoločnosti

Nachádzate sa na stránke, ktorá zobrazuje len informácie o tom, ako Slovenské elektrárne, a.s., spracúvajú osobné údaje návštevníkov v priestoroch spoločnosti (exkurzia, úradná kontrola, iný jednorazový vstup).

Podmienky spracúvania osobných údajov

Úvodné informácie

Naša spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) pri výkone svojich činností získava a spracúva rôzne osobné údaje fyzických osôb. K týmto údajom a ich spracúvaniu pristupujeme s náležitou zodpovednosťou a zakaždým v súlade s platnou legislatívou, ktorú predstavujú predovšetkým:

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“)
 • Zákon NRSR č. 18/2018, z 29. novembra 2017, o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „Zákon“)
 • a podporne aj iné zákony a predpisy, týkajúce sa konkrétnej oblasti vzťahov (napr. otázok pracovného práva a zamestnaneckých vzťahov, prevádzky jadrových zariadení, archívnictva a podobne)

Na tejto stránke by sme Vás v zmysle Nariadenia radi bližšie informovali o spracúvaní osobných údajov našou Spoločnosťou ako prevádzkovateľom. To znamená, o spracúvaní osobných údajov, ktoré uskutočňujeme pre vlastné účely našej Spoločnosti.

Úplné identifikačné a kontaktné údaje našej Spoločnosti ako prevádzkovateľa takéhoto spracúvania osobných údajov sú nasledovné:

Slovenské elektrárne, a.s.

Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 829 052
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2904/B

Naša Spoločnosť rešpektuje ochranu Vášho súkromia a váži si dôveru, ktorú nám pri spracúvaní osobných údajov zverujete. Na ochranu spracúvaných osobných údajov sme zaviedli všetky primerané bezpečnostné opatrenia (technického, organizačného a iného charakteru) a procesy na kontrolu ich priebežného dodržiavania a dostatočnosti. Bezpečnostné opatrenia zároveň pravidelne aktualizujeme a kontrolujeme aby sme zabránili nepovolenému sprístupneniu osobných údajov alebo neoprávnenej manipulácii s nimi.

Osobné údaje spracúvame zakaždým výlučne v rozsahu a po dobu, ako je nevyhnutné pre splnenie príslušného účelu ich spracúvania. Doba spracúvania osobných údajov a ich prípadného následného uchovávania je daná buď príslušnými zákonmi alebo inými záväznými predpismi (napr. povinné uchovávanie účtovných podkladov a tým aj osobných údajov, ktoré sú ich súčasťou), našimi internými predpismi (ako napríklad náš záväzný registratúrny plán schválený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky) alebo prevádzkovými potrebami a oprávnenými záujmami, ktoré pri príslušnom spracúvaní osobných údajov sledujeme. Po uplynutí stanovenej doby uchovávania, resp. pri zániku dôvodov pre spracúvanie alebo následné uchovávanie osobných údajov sú tieto vymazané alebo iným spôsobom bezpečne odstránené.

Ak by ste mali k spracúvaniu osobných údajov našou Spoločnosťou akékoľvek otázky alebo podnety, môžete sa na nás obrátiť písomne alebo osobne na vyššie uvedenej adrese alebo zaslaním správy na našu e-mailovú adresu dpo@seas.sk určenú pre komunikáciu v týchto otázkach.

Nasledujú bližšie informácie k spracúvaniu osobných údajov našou Spoločnosťou

Naša Spoločnosť spracúva osobné údaje v rámci rôznych zákonných, zmluvných a iných vzťahov a o rôznych osobách.

Nachádzate sa na stránke, ktorá zobrazuje len informácie o tom, ako naša Spoločnosť spracúva osobné údaje návštevníkov v priestoroch Spoločnosti (exkurzia, úradná kontrola, iný jednorazový vstup).

Ak máte záujem o informácie o spracúvaní osobných údajov osôb s iným vzťahom k Spoločnosti, môžete v ľavom menu (na mobile v hornom menu) kliknúť na želanú položku. Zobrazí sa Vám verzia týchto Podmienok spracúvania osobných údajov prispôsobená obsahom takto zvolenému vzťahu k našej Spoločnosti.

Ak Vás zaujíma celý rozsah spracúvania osobných údajov našou Spoločnosťou, kliknite v menu kliknite na položku s názvom Celý rozsah spracúvania osobných údajov.

Využite navigáciu cez oblasti činností

Jednotlivé činnosti, akými naša Spoločnosť spracúva osobné údaje sú nižšie pre prehľadnosť usporiadané a zoskupené do všeobecnejších oblastí. Keď v zozname nižšie kliknete na oblasť činností, ktorá Vás zaujíma, stránka sa posunie priamo na ňu. Ak máte záujem oboznámiť sa so spracúvaním osobných údajov vo všetkých oblastiach postupne, pokračujte v čítaní pod týmto zoznamom.

Oblasti činností pre rýchlejšiu navigáciu:

Pre zobrazenie podrobností o spracúvaní osobných údajov pre jednotlivé účely spracúvania zobrazené v príslušných oblastiach nižšie kliknite na názov požadovaného účelu.

Súlad s predpismi

V tejto oblasti naša Spoločnosť spracúva osobné údaje pre účel:

 • Zabezpečenie súladu činnosti Spoločnosti s právnymi predpismi, internými predpismi a zásadami zodpovedného podnikania prijatými Spoločnosťou

Poznámka: Pojem „zamestnanec“ používaný v texte nižšie zahŕňa okrem zamestnanca (t.j. osoby s trvalým pracovným pomerom) aj osobu v akomkoľvek inom pracovnoprávnom vzťahu (tzv. dohodár, študent - brigádnik, dočasne pridelený zamestnanec iného zamestnávateľa a pod.) alebo v obdobnom poradenskom vzťahu (napr. interne spolupracujúci konzultant, manažér).

Bližší opis tohto účelu

Spracúvaním pod týmto účelom zabezpečujeme vykonávanie našich činností v súlade s právnymi predpismi, internými predpismi a zásadami zodpovedného podnikania. Spracúvaním sa splnia predpoklady na náležité a legálne vykonávanie našich činností, zabezpečuje sa dodržiavanie povinností v príslušných oblastiach, prípadne sa umožňuje náležité preverovanie a riešenie podnetov, ktoré upozorňujú na riziko nedodržiavania takýchto povinností zo strany našej Spoločnosti alebo iných osôb.

Sem patria predovšetkým činnosti našej Spoločnosti v rámci:

 • výkonu interného auditu Spoločnosti (čo zahŕňa aj preverovanie podnetov, ktoré upozorňujú na korupciu alebo na porušenie nášho Etického kódexu, podnetov o kriminalite alebo inej protispoločenskej činnosti (whistleblowing) a oznámení o existujúcom alebo možnom konflikte záujmov)
 • preverovania našich zmluvných a obchodných protistrán,
 • evidencie osôb na účely krízového plánovania a oslobodenia osôb od povinnosti vykonať mimoriadnu službu,
 • preukazovania bezúhonnosti členov predstavenstva Spoločnosti,
 • plnenia podmienok priemyselnej bezpečnosti (oboznamovania sa s utajovanými skutočnosťami),
 • voľba a následné registrácie a oznámenia osôb v riadiacej, kontrolnej a vlastníckej štruktúre našej Spoločnosti,
 • správy podnikateľských a iných oprávnení/licencií, s výberom a registráciou zodpovedných zástupcov a tieňových zástupcov,
 • zabezpečenia úloh v oblasti radiačnej ochrany,
 • organizácie havarijnej odozvy a civilnej ochrany,
 • riadenia, výkonu a dohľadu nad procesmi ochrany osobných údajov, ako aj vybavovania podnetov a žiadostí dotknutých osôb ohľadom spracúvania osobných údajov našou Spoločnosťou.

Kto sú dotknuté osoby spracúvania pre tento účel (koho osobné údaje spracúvame)?

Zamestnanci našej Spoločnosti a zamestnanci našich dodávateľov, členovia predstavenstva a dozornej rady Spoločnosti, osoby v riadiacej a kontrolnej štruktúre našej Spoločnosti.

Ďalšie osoby:

Interný audit – blízke osoby ktorejkoľvek z vyššieuvedených dotknutých osôb, osoby podávajúce podnety, osoby, ktoré sú v podnetoch označené, osoby, ku ktorým môžu byť osobné údaje prenesené, prípadne ďalšie osoby, ktoré sú inak relevantné v rámci výkonu interného auditu Spoločnosti.

Preverovanie protistrán - spoločníci, akcionári a členovia štatutárnych orgánov a koneční užívatelia výhod spoločností, s ktorými naša Spoločnosť má alebo plánuje uzatvoriť zmluvný/obchodný vzťah.

Priemyselná bezpečnosť - aj blízke osoby osôb navrhovaných na zoznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami (osobné údaje takýchto blízkych osôb sú súčasťou podkladových materiálov na vykonávanie bezpečnostných previerok v zmysle príslušného zákona), bývalí zahraniční členovia predstavenstva a dozornej rady Spoločnosti za posledných päť rokov, bývalí vedúci pracovníci Spoločnosti, s ktorými bol rozviazaný pracovný pomer počas posledných troch rokov a boli oprávnenými osobami na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami,

Voľba a následné registrácie a oznámenia osôb v riadiacej, kontrolnej a vlastníckej štruktúre našej Spoločnosti – nominanti na voľbu do orgánov, výborov a iných vnútorných štruktúr našej Spoločnosti, osoby v riadiacej a kontrolnej štruktúre našej Spoločnosti, osoby v riadiacej a kontrolnej štruktúre akcionárov Spoločnosti a ich blízke osoby, osoby v postavení konečného užívateľa výhod z činnosti Spoločnosti a ich blízke osoby.

Radiačná ochrana - všetky fyzické osoby vykonávajúce činnosti vedúce k ožiareniu a fyzické osoby vstupujúce do kontrolovaného pásma.

Organizácia havarijnej odozvy a civilná ochrana - osoby vykonávajúce činnosti v oblasti havarijnej odozvy a ochrany pred mimoriadnou udalosťou, resp. osoby, ktoré sa v prípade mimoriadnej udalosti nachádzajú v priestoroch Spoločnosti,

Riadenie, výkon a dohľad nad procesmi ochrany osobných údajov – akékoľvek iné osoby dotknuté spracúvaním osobných údajov zo strany Spoločnosti.

Čo nás na takéto spracúvanie osobných údajov oprávňuje (tzv. právny základ)?

Spracúvanie pod týmto účelom je nevyhnutné na plnenie povinností našej Spoločnosti vyplývajúcich z príslušných zákonov (právny základ podľa článku 6(1)(c)Nariadenia), predovšetkým:

 • Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri,
 • Zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti,
 • Zákon č. 289/2016 Z.z. o vykonávaní medzinárodných sankcií,
 • Zákon č. 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii,
 • Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti,
 • Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu ,
 • Zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu,
 • Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností,
 • Zákon č. 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane,
 • Vyhláška č. 99/2018 Z.z. o zabezpečení radiačnej ochrany,
 • Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva,
 • Zákon č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a
 • Nariadenie EÚ 2016/679 (GDPR) a nadväzujúci zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Okrem toho časťou činností v rámci tohto spracúvania osobných údajov sledujeme napĺňanie oprávnených záujmov našej Spoločnosti, resp. inej osoby (ak je pri danom oprávnenom záujme uvedená) (právny základ podľa článku 6(1)(f) Nariadenia), konkrétne záujmov o:     

 • uplatňovanie zásad zodpovedného a transparentného podnikania prijatých Spoločnosťou,
 • uplatňovanie medzinárodných štandardov pre profesionálnu prax interného auditu,
 • predchádzanie a odhaľovanie protiprávneho alebo netransparentného konania zamestnancov alebo iných predstaviteľov Spoločnosti alebo jej zmluvných partnerov pri realizácii činností Spoločnosti,
 • budovanie dobrého mena a transparentnosti Spoločnosti a podporovanie medzinárodných, národných, sektorových či iných aktivít na poli boja proti korupcii a inej protispoločenskej činnosti,
 • predchádzanie vzťahom s nespoľahlivými alebo škodlivými subjektmi a ochrana aktivít Spoločnosti, jej predstaviteľov, zamestnancov a obchodných partnerov pred ekonomickými alebo reputačnými škodami,
 • efektívne a spoľahlivé opatrenia na zabezpečenie priemyselnej bezpečnosti a ochrany utajovaných skutočností, vrátane riadenia a využívania evidencie oprávnených osôb s prístupom k utajovaným skutočnostiam,
 • umožnenie riadnej prípravy a výkonu práv akcionárov Spoločnosti pri rozhodovaní o personálnom obsadení orgánov, výborov a iných vnútorných štruktúr Spoločnosti,
 • efektívny a spoľahlivý výkon činností pri uplatňovaní opatrení radiačnej ochrany,
 • dôsledné plnenie zákonných a iných povinností Spoločnosti v oblasti radiačnej ochrany,
 • dôslednú kontrolu a ochranu zdravia osôb pohybujúcich sa v kontrolovanom pásme,
 • dôsledné plnenie zákonných povinností Spoločnosti na úseku ochrany pred mimoriadnymi udalosťami,
 • efektívne riadenie bezpečnostných rizík a ochrany osôb v prípade mimoriadnych udalostí,
 • rýchla a účinná identifikácia prípadných porušení ochrany osobných údajov, ich objasnenie a riadny výkon s tým súvisiacich práv dotknutých osôb,
 • efektívne a spoľahlivé vybavovanie podnetov a žiadostí fyzických osôb,
 • riadny výkon práv dotknutej osoby (oprávnený záujem dotknutej osoby),
 • efektívny a spoľahlivý výkon dohľadu nad činnosťou Spoločnosti v oblasti ochrany osobných údajov a nad mierou jej súladu s právnymi predpismi (oprávnený záujem orgánov dohľadu).

Aké osobné údaje na tento účel získavame a spracúvame?

Predovšetkým:

 • identifikačné údaje (ako sú titul, meno, priezvisko, rodné číslo, druh, číslo a dobu platnosti dokladu totožnosti a úrad, ktorý ho vydal, dátum narodenia, miesto narodenia, adresa trvalého/prechodného pobytu, pohlavie, štátna príslušnosť, rodinný stav, číslo vodičského preukazu, vojenské zaradenie, číslo osvedčenia NBU)
 • kontaktné údaje (korešpondenčná adresa na doručovanie, e-mail, telefónne číslo, či iné kontaktné údaje)
 • údaje súvisiace s pracovnou pozíciou (názov zamestnávateľa, pracovnej pozície, pracovné zaradenie, osobné číslo, číslo IDK)
 • údaje relevantné pre výkon interného auditu (podnikateľské aktivity, majetkové pomery, údaje blízkych osôb alebo iných relevantných tretích osôb)
 • údaje o vzdelaní, odbornosti a skúsenostiach (dosiahnuté vzdelanie, pracovné skúsenosti, profesijné zamestnanie)
 • údaje súvisiace s oznamovaním podnetov (vzťah k Spoločnosti a oznamovanej aktivite, prípadne iné údaje, ktoré sa dotknutá osoba rozhodne uviesť v podnete)
 • údaje súvisiace s preverovaním protistrán (výskyty v sankčných zoznamoch, majetkové pomery, iné dostupné údaje relevantné pre posúdenie kredibility, obsah profilov na verejne prístupných registroch a sociálnych sieťach)
 • ďalšie údaje súvisiace s plnením podmienok priemyselnej bezpečnosti:
  • osobné údaje v rozsahu vyžadovanom pre vykonanie previerky a vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa, osobné údaje v rozsahu vyžadovanom v podkladových materiáloch na vykonanie bezpečnostnej previerky fyzickej osoby (t.j. osobný a bezpečnostný dotazník, životopis, informácia o bezúhonnosti vyplývajúca z výpisu z registra trestov, súhlas s oprávnením oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami a s vykonaním bezpečnostnej previerky, oznámenie o vydaní osvedčenia príp. oznámenie o vydaní súvisiaceho rozhodnutia)
  • osobné údaje v rozsahu vyžadovanom pre spracovanie záznamu o určení, o zániku určenia, vyhlásenia o mlčanlivosti, údaje uvedené v osvedčení úradu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, resp. oznámení o vydaní osvedčenia (vrátane čísla osvedčenia, mena a priezviska, rodného čísla), najvyšší stupeň utajenia utajovaných skutočností, s ktorými sa môže držiteľ osvedčenia oboznamovať, identifikáciu osvedčenia, ktoré sa nahrádza, ak ide o vydanie nového osvedčenia, ktoré nahrádza pôvodné osvedčenie, dátum vydania osvedčenia, dátum začiatku a skončenia platnosti osvedčenia, podpis oprávneného zástupcu úradu, ak sa osvedčenie nevyhotovuje výlučne elektronickými prostriedkami podľa osobitných predpisov
  • osobné údaje v zmluve o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam: zoznam osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom podnikateľa a zamestnancov podnikateľa, a rozsah ich oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami v rozsahu: meno a priezvisko, číslo osvedčenia a dátum vydania a platnosti osvedčenia, alebo dátum a identifikačný údaj vyhodnotenia podkladových materiálov
  • osobné údaje v príslušných zoznamoch a evidenciách: evidencia oprávnených osôb pre stupeň utajenia Vyhradené a zoznam osôb, ktorým toto oprávnenie zaniklo (obsahujúce podkladové materiály a vyhodnotenie bezpečnostnej previerky príslušného stupňa, ak nejde o osobu, ktorá je držiteľom platného osvedčenia, kópiu záznamu o určení a kópiu vyhlásenia o mlčanlivosti, kópiu záznamu o zániku určenia, ďalšie skutočnosti oznámené na základe zákona), zoznam oprávnených osôb pre stupeň utajenia Dôverné a zoznam osôb, ktorým toto oprávnenie zaniklo (obsahujúce meno a priezvisko, rodné číslo, štátna príslušnosť, pracovné zaradenie alebo funkcia, dátum vydania, číslo osvedčenia a stupeň utajenia, dátum vykonania určenia, dátum zániku určenia), evidencia riadenia prístupu na technický prostriedok(obsahujúca: meno a priezvisko, používateľské meno, biometrické údaje (odtlačok prsta) pre prístup na technický prostriedok, rozsah pridelených prístupových oprávnení), evidencia vstupov do chráneného priestoru (obsahujúca: meno, priezvisko, číslo identifikačného dokladu resp. osobné číslo), evidencia vstupov do chráneného priestoru (obsahujúca: meno, priezvisko, číslo identifikačného dokladu, resp. osobné číslo)
 • ďalšie údaje súvisiace s preukazovaním bezúhonnosti a so získavaním výpisov z registrov trestov (meno a priezvisko otca, meno a priezvisko matky, informácie o bezúhonnosti)
 • ďalšie údaje súvisiace s výberom a registráciou zodpovedných a tieňových zástupcov (odborná spôsobilosť, údaje o bezúhonnosti vyplývajúce z výpisu z registra trestov)
 • ďalšie údaje súvisiace s plnením úloh v oblasti radiačnej ochrany (výsledok lekárskej prehliadky - údaje o obdržaných osobných dávkach, vyhlásenie, že dotknutá osoba nie je tehotná a nedojčí, výsledok skúšky pri zaškolení v e-learningu, odborná spôsobilosť, podpis, čísla príslušných dozimetrov, číslo identifikačnej karty osoby, dátum, dĺžka a miesto pobytu v kontrolovanom pásme)
 • na úseku voľby a následnej registrácie a oznamovaní osôb v riadiacej, kontrolnej a vlastníckej štruktúre našej Spoločnosti aj ďalšie osobné údaje v rozsahu požadovanom príslušnými zákonmi (ako sú napríklad osobné údaje zapisované na základe zákona alebo vyhlášky do obchodného alebo živnostenského registra, dokumenty preukazujúce najvyššie dosiahnuté vzdelanie a pod.), alebo vyplývajúce zo životopisov dotknutých osôb (napr.: pracovné skúsenosti)
 • na úseku riadenia, výkonu a dohľadu nad procesmi ochrany osobných údajov, resp. pri riešení podnetu alebo žiadosti dotknutej osoby ohľadom spracúvania osobných údajov našou Spoločnosťou to môžu byť okrem osobných údajov uvedených vyššie aj akékoľvek iné osobné údaje, ktoré sú spracúvané Spoločnosťou a prípadne označené v danom podnete alebo žiadosti dotknutej osoby.

Ako tieto osobné údaje získavame?

Získavame ich buď priamo od dotknutej osoby alebo nepriamo:

Pri výkone činností interného auditu (napr. z podnetov alebo oznámení o všeobecných porušeniach, z podnetov v rámci ochrany osobných údajov a pod.) môžeme získať osobné údaje osôb uvedených v podnetoch od oznamovateľov.

Pri preverovaní protistrán našej Spoločnosti môžeme údaje získavať nepriamo od protistrany alebo dodávateľa Spoločnosti, s ktorým je dotknutá osoba prepojená alebo z verejne dostupných zdrojov.

Pri zabezpečovaní úloh v oblasti radiačnej ochrany môžeme odvodené osobné údaje (vyhodnotenie výsledkov expozície) získavať aj od špecializovaného ústavu s potrebnou akreditáciou zo strany štátu.

Pri riadení, výkone a dohľade nad procesmi ochrany osobných údajov môžeme osobné údaje konkrétnej dotknutej osoby získať aj napríklad od iných zamestnancov našej Spoločnosti.

Komu tieto osobné údaje poskytujeme?

Ministerstvu hospodárstva SR, Ministerstvu vnútra SR, Registru trestov SR, Úradu jadrového dozoru, Slovenskej informačnej službe, Úradu verejného zdravotníctva, poskytovateľom pracovnej zdravotnej služby, zložkám integrovaného záchranného systému, Slovenskej legálnej metrolómii, obchodnému a živnostenskému registru, akcionárom Spoločnosti, Národnému kontrolnému úradu, Národnému bezpečnostnému úradu, príslušným okresným úradom a v odôvodnených prípadoch aj orgánom činným v trestnom konaní, orgánom na úseku správy priestupkov alebo iných správnych deliktov, iným vecne príslušným štátnym orgánom na Slovensku a iným slovenským a zahraničným úradom a verejným registrom, voči ktorým si plníme oznamovaciu alebo registračnú povinnosť, a orgánom štátnej správy alebo iným osobám, ktorým sa preukazuje bezúhonnosť osôb v Spoločnosti, notárom alebo iným osobám osvedčujúcim pravosť podpisov na dokumentoch predkladaných alebo vyhotovovaných v rámci týchto činností Spoločnosti, samotným dotknutým osobám pri výkone ich práv dotknutej osoby, tretím stranám, ktoré dotknutá osoba označila na prenos ich osobných údajov, zamestnávateľom externých pracovníkov, osobám alebo spoločnostiam, ktoré pre nás vykonávajú alebo ktoré spoločne s nami spracúvajú osobné údaje v súvislosti s týmito činnosťami Spoločnosti, ako aj iným osobám alebo spoločnostiam, ktoré našej Spoločnosti poskytujú služby v oblasti externého právneho a iného odborného poradenstva, ochrany osôb a majetku a bezpečnosti na úseku radiačnej ochrany.

Ako dlho tieto osobné údaje spracúvame a uchovávame?

Interný audit - osobné údaje uchovávame po dobu maximálne 5 rokov od vykonania príslušnej činnosti v rámci interného auditu (napr. prešetrenie alebo vybavenie podnetu a pod.).

Preverovanie protistrán – osobné údaje uchovávame po dobu maximálne 5 rokov od ukončenia preverovania.

Evidencia osôb krízového plánovania – osobné údaje uchovávame 30 dní po ukončení pracovného pomeru. Osobné údaje týkajúce sa oslobodenia od povinnosti vykonať mimoriadnu službu uchovávame po dobu maximálne 5 rokov od oznámenia oslobodenia.

Priemyselná bezpečnosť – osobné údaje uchovávame po dobu maximálne 5 rokov od skončenia platnosti oprávnenia.

Preukazovanie bezúhonnosti príslušným štátnym orgánom, výber a registrácia zodpovedných a tieňových zástupcov, voľba a následné registrácie alebo oznámenia osôb v riadiacej, kontrolnej a vlastníckej štruktúre Spoločnosti – osobné údaje uchovávame po dobu maximálne 5 rokov od skončenia príslušnej funkcie dotknutej osoby.

Radiačná ochrana - záznamy o osobných dávkach sme povinní uchovávať v evidencii počas celého obdobia pracovnej činnosti počas ktorej bol pracovník vystavený ožiareniu ionizujúcim žiarením a potom do času, keď pracovník dosiahne alebo by dosiahol 75 rokov veku, najmenej 30 rokov od ukončenia pracovnej činnosti, počas ktorej bol vystavený ožiareniu. Ostatné záznamy uchovávame po dobu maximálne 10 rokov.

Organizácia havarijnej odozvy a civilná ochrana – osobné údaje uchovávame po dobu zaradenia na príslušnej funkcii apo dobu 30 dní od ukončenia príslušnej funkcie. Údaje v záznamoch o nácvikoch, cvičeniach, školeniach uchovávame po dobu maximálne 5 rokov od vzniku záznamu.

Riadenie, výkon a dohľad nad procesmi ochrany osobných údajov – osobné údaje uchovávame zakaždým len po dobu potrebnú na vykonanie príslušnej činnosti a preukázania súladu Spoločnosti s príslušnými predpismi.

Je poskytnutie týchto osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou, alebo podmienkou pre uzavretie zmluvy? Čo ak dotknutá osoba odmietne osobné údaje poskytnúť?

Interný audit – poskytnutie osobných údajov je z veľkej miery zmluvnou povinnosťou (napr. záväzky zamestnancov Spoločnosti dodržiavať zásady zodpovedného a transparentného podnikania prijaté Spoločnosťou, záväzky dodávateľov voči Spoločnosti z dodávateľských zmlúv a pod.) a nieje možné ho odmietnuť. V časti riešenia podnetov je poskytovanie osobných údajov oznamovateľov dobrovoľné a jeho odmietnutie bude znamenať, že podnet sa bude posudzovať ako anonymný, pričom nie je vylúčené, že absencia osobných údajov môže sťažiť komunikáciu s oznamovateľom podnetu pri jeho prešetrení/vyriešení. Pri osobách uvedených v podnete nie je spravidla možné odmietnuť poskytnutie týchto údajov, keďže tieto údaje naša Spoločnosť dostáva priamo od oznamovateľa a ich spracúvanie je nevyhnutné na náležité prešetrenie podnetu.

Preverovanie protistrán je zákonnou povinnosťou, pričom niektorými činnosťami pri takomto spracúvaní osobných údajov sledujeme napĺňanie vyššie uvedených oprávnených záujmov našej Spoločnosti. Ak dotknutá osoba odmietne osobné údaje poskytnúť a osobné údaje nie je možné získať z iných dostupných zdrojov následkom môže byť neuzavretie zmluvy alebo iného obchodného vzťahu s dotknutou osobou (alebo spoločnosťou, na strane ktorej daná dotknutá osoba vystupuje) kvôli nemožnosti posúdenia potenciálnych rizík vyplývajúcich z takéhoto vzťahu.

Evidencia osôb na účely krízového plánovania a oslobodenia od povinnosti vykonať mimoriadnu službu je zákonnou povinnosťou. Odmietnutie by spôsobilo nemožnosť plnenia našich zákonných povinností na danom úseku.

Spracúvanie osobných údajov pri plnení podmienok priemyselnej bezpečnosti je zákonnou povinnosťou, pričom niektoré osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu za účelom efektívnejšieho výkonu daných povinností. V prípade, že dotknutá osoba odmietne osobné údaje poskytnúť nebude môcť byť zohľadnená ako vhodná osoba na poskytnutie utajovaných skutočností.

Spracúvanie osobných údajov pri preukazovaní bezúhonnosti je buď zákonnou povinnosťou (v prípade všetkých zamestnancov Spoločnosti, ako aj akýchkoľvek iných osôb vstupujúcich do priestorov jadrových zariadení našej Spoločnosti), resp. v ostatných prípadoch ide o plnenie oprávneného záujmu našej Spoločnosti opierajúceho sa o zákonnú úpravu (napríklad povinnosti súvisiace s ochranou kritickej infraštruktúry a pod.). Vzhľadom na uvedené odmietnutie spracúvania týchto osobných údajov vo všeobecnosti nie je možné.

Spracúvanie osobných údajov súvisiacich s výberom a registráciou zodpovedných a tieňových zástupcov je zákonnou povinnosťou. V prípade odmietnutia spracúvania nebude takáto osoba môcť byť registrovaná ako príslušný zodpovedný alebo tieňový zástupca.

Spracúvanie osobných údajov osôb na úseku voľby a následnej registrácie alebo oznámenia osôb v riadiacej, kontrolnej a vlastníckej štruktúre Spoločnosti je buď zákonnou povinnosťou (pozície podliehajúce povinnej úradnej registrácii alebo oznámeniu) alebo povinnosťou vyplývajúcou z vnútorných predpisov Spoločnosti. Vzhľadom na uvedené odmietnutie spracúvania týchto osobných údajov vo všeobecnosti nie je možné

Spracúvanie osobných údajov pri zabezpečení úloh v oblasti radiačnej ochrany je zákonnou povinnosťou, pričom niektoré osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu za účelom efektívnejšieho zabezpečenia daných povinností a ochrany života zdravia a majetku. V prípade odmietnutia spracúvania nebude danej osobe povolený vstup do kontrolovaného pásma.

Spracúvanie osobných údajov pri organizácii havarijnej odozvy a civilnej ochrany je zákonnou povinnosťou, pričom niektoré osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu s cieľom efektívnejšieho a úspešného zvládania mimoriadnych udalostí, zabezpečenia daných povinností a ochrany života zdravia a majetku. V prípade odmietnutia spracúvania by naša Spoločnosť nedokázala efektívne zabezpečiť svoje činnosti na úseku ochrany pred mimoriadnymi udalosťami v rozsahu vyžadovanom zákonmi (napr. zistiť okruh osôb prítomných v čase mimoriadnej udalosti v našich priestoroch).

Spracúvanie osobných údajov pri riadení, výkone a dohľade nad procesmi ochrany osobných údajov vyplýva primárne zo zákonných povinností (resp. povinností uložených Spoločnosti záväzným Nariadením GDPR). Popritom je časťou činností v rámci tohto spracúvania osobných údajov sledované napĺňanie oprávneného záujmu Spoločnosti o efektívne a fungujúce procesy ochrany osobných údajov. V prípade odmietnutia spracúvania by nebolo možné náležite zabezpečiť komplexnú ochranu osobných údajov spracúvaných našou Spoločnosťou a dodržať povinnosti ukladané na tomto úseku európskou legislatívou, príslušnými zákonmi a vnútornými predpismi našej Spoločnosti.

Správa a ochrana majetku

V tejto oblasti naša Spoločnosť spracúva osobné údaje pre nasledovné účely:

 • Ochrana a monitorovanie majetku Spoločnosti

Poznámka: Pojem „zamestnanec“ používaný v texte nižšie zahŕňa okrem zamestnanca (t.j. osoby s trvalým pracovným pomerom) aj osobu v akomkoľvek inom pracovnoprávnom vzťahu (tzv. dohodár, študent - brigádnik, dočasne pridelený zamestnanec iného zamestnávateľa a pod.) alebo v obdobnom poradenskom vzťahu (napr. interne spolupracujúci konzultant, manažér).

Bližší opis tohto účelu

Spracúvanie pre tento účel zahŕňa predovšetkým činnosti, ktoré naša Spoločnosť vykonáva za účelom ochrany nášho majetku (vrátane ekonomických hodnôt) a osôb, ktoré sú v určitom vzťahu s našou Spoločnosťou, resp. sa nachádzajú v priestoroch našej Spoločnosti. Na náležité vykonávanie takejto ochrany, ale aj prevencie a odhalenia možných bezpečnostno-relevantných udalostí má naša Spoločnosť v nevyhnutnom rozsahu nastavené rôzne procesy na ochranu, predovšetkým: evidenciu bezpečnostno-relevantných udalostí, monitorovanie našich priestorov a polohy našich motorových vozidiel, evidenciu a kontrolu jednorazových a trvalých vstupov do našich priestorov a jadrových zariadení a nahrávanie hovorov významných pre prevádzku našej Spoločnosti.

Kto sú dotknuté osoby spracúvania pre tento účel (koho osobné údaje spracúvame)?

Evidencia bezpečnostno-relevantných udalostí vo fyzickej ochrane - účastníci bezpečnostno-relevantnej udalosti (osoba, ktorá ju vyvolala, osoby dotknuté prejavmi incidentu alebo zapojené do jeho objasňovania).

Monitorovanie priestorov - osoby, ktoré sa (z rôznych dôvodov) nachádzajú v objektoch našej Spoločnosti alebo v ich bezprostrednom okolí v zornom poli kamerového systému.

Evidencia a kontrola jednorazových a trvalých vstupov - spracúvanie sa týka našich zamestnancov a iných osôb, ktoré jednorazovo alebo opakovane vstupujú do objektov našej Spoločnosti na základe určitého vzťahu s našou Spoločnosťou, napr. osoby na strane našich dodávateľov, osoby vstupujúce v režime návšteva alebo exkurzia alebo za iným obdobným účelom, príp. osôb, ktorých takéto osoby prišli navštíviť.

Monitorovanie polohy motorového vozidla - dotknutými osobami sú výlučne zamestnanci našej Spoločnosti.

Evidencia a kontrola vstupov do jadrových zariadení - dotknutými osobami sú zamestnanci našej Spoločnosti alebo iné osoby (napr. zamestnanci našich dodávateľov) vstupujúce do jadrových zariadení našej Spoločnosti, resp. žiadajúce o udelenie práva na trvalý vstup do nich.

Nahrávanie určitých hovorov - dotknutými osobami sú osoby, ktoré sú účastníkmi nahrávaných rozhovorov, resp. osoby, ktorých osobné údaje môžu byť uvedené v daných hovoroch.

Čo nás na takéto spracúvanie osobných údajov oprávňuje (tzv. právny základ)?

Spracúvanie osobných údajov pod týmto účelom je nevyhnutné pre plnenie povinností našej Spoločnosti vyplývajúcich z príslušných zákonov (právny základ podľa článku 6(1)(c)Nariadenia), predovšetkým:

 • Zákon č. 541/2004 Z.z. Atómový zákon,

Okrem toho časťou činností v rámci tohto spracúvania osobných údajov sledujeme napĺňanie oprávnených záujmov našej Spoločnosti a iných osôb (ak sú pri danom oprávnenom záujme uvedené) (právny základ podľa článku 6(1)(f) Nariadenia), konkrétne záujmov o:

 • ochranu osôb a majetku Spoločnosti a iných osôb,
 • ochranu jadrových zariadení Spoločnosti (ide aj o oprávnený záujem verejnosti),
 • efektívne riadenie bezpečnostných rizík,
 • schopnosť Spoločnosti prispieť k spoľahlivému a primeranému objasneniu vzniknutých bezpečnostno-relevantných udalostí, doriešeniu ich následkov a zabráneniu ich pokračovaniu,
 • schopnosť Spoločnosti predchádzať vzniku bezpečnostno-relevantných udalostí (ide aj o oprávnený záujem verejnosti),
 • analýza poruchových a iných prevádzkových stavov, príp. bezpečnostných rizík, ich efektívne riadenie, zisťovanie ich príčin a riešenie ich následkov,
 • transparentnosť a spoľahlivá evidencia stavu a požiadaviek na plnenie obchodno-prevádzkových záväzkov Spoločnosti,
 • efektívna správa majetku Spoločnosti (úspora nákladov, zefektívnenie služieb)

Aké osobné údaje na tento účel získavame a spracúvame?

Predovšetkým:

 • identifikačné údaje (ako titul, meno, priezvisko, pohlavie, podpis, dátum narodenia, bydlisko, číslo identifikačnej karty alebo dokladu totožnosti, štátna príslušnosť, prípadne ďalšie údaje najviac v rozsahu údajov uvedených na doklade totožnosti)
 • údaje súvisiace s pracovnou pozíciou (osobné číslo, výrobné číslo IDK, pracovné zaradenie, zamestnávateľ)
 • kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo)
 • ďalšie údaje súvisiace s evidenciou bezpečnostno-relevantných udalostí (EČV vozidla, výsledky pozitívnej dychovej skúšky, prípadné zranenie osoby pri bezpečnostnom incidente)
 • ďalšie údaje súvisiace s monitorovaním priestorov (vizuálny záznam podobizne osoby)
 • ďalšie údaje súvisiace s evidenciou a kontrolou jednorazových/trvalých vstupov (fotografia, informácia o bezúhonnosti vyplývajúca z registra trestov)
 • rôzne údaje súvisiace s monitorovaním polohy vozidla (lokalizačné údaje zaznamenané elektronicky cez GPS modul alebo v papierovej knihe jázd, najmä GPS súradnice aktuálnej polohy, východzí a cieľový bod a ich dátumy a časy, prejdená trasa, rýchlosť jazdy, časy prestávok v jazde a trvanie každej z nich, priemerná spotreba motorového vozidla)
 • ďalšie údaje súvisiace s evidenciou a kontrolou vstupov do jadrových zariadení (informácia o bezúhonnosti vyplývajúca z výpisu z registra trestov, biometrické údaje, kódové vyjadrenie načítaného biometrického údaja, zdravotná a psychická spôsobilosť, dátum, miesto a čas vstupu do jadrových zariadení a dátum, miesto a čas odchodu z nich)
 • ďalšie údaje súvisiace s nahrávaním hovorov na niektorých úsekoch (hlasový záznam hovoru, ktorý sa uskutoční cez jednotlivé nahrávané komunikačné zariadenie, telefónne číslo volaného a volajúceho, dátum a čas hovoru a dĺžka hovoru)

Ako tieto osobné údaje získavame?

Osobné údaje získavame priamo od dotknutej osoby a nepriamo, z hlasového záznamu nahrávaného hovoru, resp. od osôb, ktoré našej Spoločnosti poskytujú služby monitorovania majetku.

Komu tieto osobné údaje poskytujeme?

Úradu jadrového dozoru, našim dcérskym spoločnostiam a osobám, ktoré našej Spoločnosti poskytujú služby monitorovania majetku, osobám poskytujúcim našej spoločnosti služby telekomunikačnej infraštruktúry a v oprávnenom prípade aj orgánom činným v trestnom konaní alebo orgánom na úseku správy priestupkov alebo iných správnych deliktov.

Ako dlho tieto osobné údaje spracúvame a uchovávame?

Evidencia bezpečnostno-relevantných udalostí vo fyzickej ochrane a Monitorovanie polohy motorového vozidla - osobné údaje sú uchovávané maximálne po dobu 5 rokov.

Monitorovanie priestorov - 15 dní od vykonania záznamu pre záznamy vyhotovované v priestoroch prístupných verejnosti, maximálne po dobu 90 dní od vykonania záznamu pre záznamy vyhotovované v priestoroch neprístupných verejnosti.

Evidencia a kontrola jednorazových vstupov do nejadrových zariadení – maximálne po dobu 1 roku od uskutočnenia vstupu.

Evidencia a kontrola vstupov do jadrových zariadení a trvalých vstupov do nejadrových zariadení – maximálne 7 rokov od ich zaznamenania.

Nahrávanie hovorov - maximálne po dobu 5 rokov od ich zaznamenania.

Je poskytnutie týchto osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou, alebo podmienkou pre uzavretie zmluvy? Čo ak dotknutá osoba odmietne osobné údaje poskytnúť?

Evidencia a kontrola vstupov do jadrových zariadení je zákonnou povinnosťou a preto odmietnutie spracúvania nie je možné.

Poskytnutie osobných údajov v rámci monitorovania polohy našich motorových vozidiel je zmluvnou povinnosťou, resp. podmienkou pre pridelenie motorového vozidla zamestnancovi. Odmietnutie ich poskytnutia, resp. namietanie ich získavania alebo spracúvania nie je možné.

V ostatných prípadoch (evidencia bezpečnostno-relevantných udalostí, monitorovanie priestorov, evidencia a kontrola jednorazových a trvalých vstupov do nejadrových zariadení, nahrávanie hovorov) je spracúvanie nevyhnutné na zabezpečenie efektívnej ochrany osôb a majetku našej Spoločnosti. Odmietnutie takéhoto spracúvania nie je možné.

Ak máte k informáciám uvedeným vyššie akékoľvek prípadné otázky alebo podnety, alebo ste nenašli, čo ste hľadali, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese dpo@seas.sk alebo iným spôsobom uvedeným v úvode tejto stránky.


Správnosť a úplnosť informácií uvedených na tejto stránke neustále preverujeme. Ich súčasné znenie bolo naposledy aktualizované 1.6.2020. Pre informáciu o zmenách oproti predošlej verzii nás kontaktujte na e-mailovej adrese dpo@seas.sk.