Ochrana vôd

Voda ako strategická surovina

Základným právnym predpisom v oblasti ochrany vôd je zákon č. 364/2004 Z.z o vodách a o zmene a doplnení zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

Spotreba vody

V roku 2019 bol zaznamenaný v rámci Slovenských elektrární mierny pokles (index 0,97) v spotrebe technologickej a chladiacej vody pre výrobu elektriny a tepla v dôsledku nižšej výroby v Elektrárni Vojany oproti predchádzajúcemu roku. V rámci Slovenských elektrární sa v spotrebe vôd dlhodobo darí udržiavať ustálený trend.

Spotreba technologickej a chladiacej vody v mil. m3

V spotrebe pitnej vody došlo v Slovenských elektrárňach v roku 2019 k medziročnému miernemu nárastu, avšak dlhodobo sa darí udržiavať vyrovnaný trend.

Spotreba pitnej vody v tis. m3

Vypúšťanie odpadových vôd

Každý závod Slovenských elektrární má vydané dozorným orgánom základné povolenie, ktorým sú stanovené:

  • limity pre množstvá vypúšťaných odpadových vôd a spôsob ich merania;
  • limity koncentračných a bilančných hodnôt pre ukazovatele vypúšťaného znečistenia v odpadových vodách;
  • miesto, doba a početnosť odberu vzoriek odpadových vôd.

Vykonávanie analýz odpadových vôd je zabezpečované v nezávislých akreditovaných laboratóriách.

Monitoring vôd

Pre ochranu a predchádzanie znečisteniu sú vytvorené v jednotlivých závodoch Slovenských elektrární monitorovacie systémy, ktoré zabezpečujú sledovanie vplyvu prevádzky jednotlivých elektrární na životné prostredie. Účelom monitorovania podzemných a povrchových vôd je najmä:

  • zabezpečiť kontrolu vplyvu prevádzky jednotlivých elektrární a ich okolia na podzemné a povrchové vody ako jednu zo zložiek životného prostredia;
  • zabezpečiť podklady pre pravidelné informovanie kontrolných a dozorných orgánov;
  • nepretržite získavať údaje o hydrologickej a hydrogeologickej situácii vôd v lokalitách jednotlivých elektrární a ich okolí za účelom vytvárania súborov dát pre historickú analýzu a upresňovanie referenčných úrovní.