Odpadové hospodárstvo

Pri prevádzke závodov Slovenských elektrární vznikajú všetky druhy odpadov, ktoré sa členia na nebezpečné (napr. oleje, chemikálie), ostatné (napr. komunálny odpad, popoly, papier) a rádioaktívne (kvapalné a pevné).

Odpady produkované v Slovenských elektrárňach, a.s., sú buď zneškodňované na vlastných skládkach a odkaliskách, zmluvne odvážané na skládky iných subjektov, alebo zhodnocované zmluvnými partnermi v zariadeniach na zhodnocovanie odpadov.

Pokles produkcie ostatných odpadov v roku 2019 oproti roku 2018 bol ovplyvnený najmä zníženou produkciou technologických odpadov zo spaľovacích procesov v tepelných elektrárňach.

Nebezpečný odpad (kt)
Ostatný odpad (kt)

Vedľajšie produkty

Časť technologických odpadov – popol, škvara, energosadrovec z odsírenia a kaly z chemickej úpravy vody, ktoré spĺňajú podmienky zákona o odpadoch, sú klasifikované ako vedľajší produkt, nie odpad.

Vedľajšie produkty odoberané externými odberateľmi sú využívané najmä na:

  • výrobu stavebných výrobkov (betón, cement, pórobetón, tehlové výrobky)
  • vypĺňanie vyťažených banských priestorov
  • výrobu sadrokartónových dosiek (sadry, cementov)
  • reguláciu kyslosti pôdy

Okrem vedľajších produktov sú zhodnocované predovšetkým železný šrot, šrot z neželezných kovov, papier, stavebné odpady, odpadové oleje, olovené, niklovo-kadmiové batérie a pod.