Osoba so vzťahom k niektorej z dcérskych spoločností

Nachádzate sa na stránke, ktorá zobrazuje len informácie o tom, ako Slovenské elektrárne, a.s., spracúvajú osobné údaje osôb so vzťahom k niektorej z dcérskych spoločností Slovenských elektrární, a.s.

Podmienky spracúvania osobných údajov

Úvodné informácie

Naša spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) pri výkone svojich činností získava a spracúva rôzne osobné údaje fyzických osôb. K týmto údajom a ich spracúvaniu pristupujeme s náležitou zodpovednosťou a zakaždým v súlade s platnou legislatívou, ktorú predstavujú predovšetkým:

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“)
 • Zákon NRSR č. 18/2018, z 29. novembra 2017, o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „Zákon“)
 • a podporne aj iné zákony a predpisy, týkajúce sa konkrétnej oblasti vzťahov (napr. otázok pracovného práva a zamestnaneckých vzťahov, prevádzky jadrových zariadení, archívnictva a podobne)

Na tejto stránke by sme Vás v zmysle Nariadenia radi bližšie informovali o spracúvaní osobných údajov našou Spoločnosťou ako spoločným prevádzkovateľom, spolu s jej dcérskymi spoločnosťami. To znamená, o spracúvaní osobných údajov, ktoré uskutočňujeme v rámci zdieľania určitých častí našej infraštruktúry a služieb so spoločnosťami Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 44 553 412, a Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o., so sídlom 28. října 3388/111, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Česká republika, IČ: 038 66 289, a prípadne aj s iným našimi dcérskymi spoločnosťami alebo inak spriaznenými spoločnosťami zo skupiny, do ktorej patrí aj naša Spoločnosť. Pre prehľadnosť všetky takéto spoločnosti ďalej v týchto podmienkach označujeme jednotne ako „dcérske spoločnosti“.

Úplné identifikačné a kontaktné údaje našej Spoločnosti ako spoločného prevádzkovateľa takéhoto spracúvania osobných údajov sú nasledovné:

Slovenské elektrárne, a.s.

Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 829 052
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2904/B

Naša Spoločnosť rešpektuje ochranu Vášho súkromia a váži si dôveru, ktorú nám pri spracúvaní osobných údajov zverujete. Na ochranu spracúvaných osobných údajov sme zaviedli všetky primerané bezpečnostné opatrenia (technického, organizačného a iného charakteru) a procesy na kontrolu ich priebežného dodržiavania a dostatočnosti. Bezpečnostné opatrenia zároveň pravidelne aktualizujeme a kontrolujeme aby sme zabránili nepovolenému sprístupneniu osobných údajov alebo neoprávnenej manipulácii s nimi.

Osobné údaje spracúvame zakaždým výlučne v rozsahu a po dobu, ako je nevyhnutné pre splnenie príslušného účelu ich spracúvania. Doba spracúvania osobných údajov a ich prípadného následného uchovávania je daná buď príslušnými zákonmi alebo inými záväznými predpismi (napr. povinné uchovávanie účtovných podkladov a tým aj osobných údajov, ktoré sú ich súčasťou), našimi internými predpismi (ako napríklad náš záväzný registratúrny plán schválený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky) alebo prevádzkovými potrebami a oprávnenými záujmami, ktoré pri príslušnom spracúvaní osobných údajov sledujeme. Po uplynutí stanovenej doby uchovávania, resp. pri zániku dôvodov pre spracúvanie alebo následné uchovávanie osobných údajov sú tieto vymazané alebo iným spôsobom bezpečne odstránené.

Ak by ste mali k spracúvaniu osobných údajov našou Spoločnosťou (ako aj k základným podmienkam vzťahu našej Spoločnosti a jej dcérskych spoločností v rámci ich pozície spoločných prevádzkovateľov) akékoľvek otázky alebo podnety, môžete sa na nás obrátiť písomne alebo osobne na vyššie uvedenej adrese alebo zaslaním správy na našu e-mailovú adresu dpo@seas.sk určenú pre komunikáciu v týchto otázkach.

Nasledujú bližšie informácie k spracúvaniu osobných údajov našou Spoločnosťou

Naša Spoločnosť spracúva osobné údaje v rámci rôznych zákonných, zmluvných a iných vzťahov a o rôznych osobách.

Nachádzate sa na stránke, ktorá zobrazuje len informácie o tom, ako naša Spoločnosť spracúva osobné údaje osôb so vzťahom k niektorej z dcérskych spoločností Spoločnosti.

Ak máte záujem o informácie o spracúvaní osobných údajov osôb s iným vzťahom k Spoločnosti, môžete v ľavom menu (na mobile v hornom menu) kliknúť na želanú položku. Zobrazí sa Vám verzia týchto Podmienok spracúvania osobných údajov prispôsobená obsahom takto zvolenému vzťahu k našej Spoločnosti.

Ak Vás zaujíma celý rozsah spracúvania osobných údajov našou Spoločnosťou, kliknite v menu kliknite na položku s názvom Celý rozsah spracúvania osobných údajov.

Využite navigáciu cez oblasti činností

Jednotlivé činnosti, akými naša Spoločnosť spracúva osobné údaje spoločne s jej dcérskymi spoločnosťami (v pozícii spoločných prevádzkovateľov) sú nižšie pre prehľadnosť usporiadané a zoskupené do všeobecnejších oblastí. Keď v zozname nižšie kliknete na oblasť činností, ktorá Vás zaujíma, stránka sa posunie priamo na ňu. Ak máte záujem oboznámiť sa so spracúvaním osobných údajov vo všetkých oblastiach postupne, pokračujte v čítaní pod týmto zoznamom.

Oblasti činností pre rýchlejšiu navigáciu:

Pre zobrazenie podrobností o spracúvaní osobných údajov pre jednotlivé účely spracúvania zobrazené v príslušných oblastiach nižšie kliknite na názov požadovaného účelu.

Súlad s predpismi

V tejto oblasti naša Spoločnosť spracúva osobné údaje pre účel:

 • Zabezpečenie súladu činnosti Spoločnosti s právnymi predpismi, internými predpismi a zásadami zodpovedného podnikania prijatými Spoločnosťou

Poznámka: Pojem „zamestnanec“ používaný v texte nižšie zahŕňa okrem zamestnanca (t.j. osoby s trvalým pracovným pomerom) aj osobu v akomkoľvek inom pracovnoprávnom vzťahu (tzv. dohodár, študent - brigádnik, dočasne pridelený zamestnanec iného zamestnávateľa a pod.) alebo v obdobnom poradenskom vzťahu (napr. interne spolupracujúci konzultant, manažér).

Bližší opis tohto účelu

Spracúvaním pod týmto účelom umožňujeme naším dcérskym spoločnostiam zabezpečovať výkon ich činností v súlade s právnymi predpismi, internými predpismi a zásadami zodpovedného podnikania.

Konkrétne takýmto spracúvaním zabezpečujeme výkon interného auditu našich dcérskych spoločností (čo zahŕňa aj preverovanie podnetov, ktoré upozorňujú na korupciu alebo na porušenie nášho Etického kódexu, podnetov o kriminalite alebo inej protispoločenskej činnosti (whistleblowing) a oznámení o existujúcom alebo možnom konflikte záujmov), ale aj preverovanie zmluvných a obchodných protistrán našich dcérskych spoločností.

Kto sú dotknuté osoby spracúvania pre tento účel (koho osobné údaje spracúvame)?

Zamestnanci našich dcérskych spoločností a zamestnanci ich dodávateľov, členovia predstavenstva a dozornej rady našich dcérskych spoločností, iné osoby v ich riadiacej a kontrolnej štruktúre.

Ďalšie osoby:

Interný audit – blízke osoby ktorejkoľvek z vyššieuvedených dotknutých osôb, osoby podávajúce podnety, osoby, ktoré sú v podnetoch označené, osoby, ku ktorým môžu byť osobné údaje prenesené, prípadne ďalšie osoby, ktoré sú inak relevantné v rámci výkonu interného auditu našich dcérskych spoločností.

Preverovanie protistrán - spoločníci, akcionári a členovia štatutárnych orgánov a koneční užívatelia výhod spoločností, s ktorými naše dcérske spoločnosti majú alebo plánujú uzatvoriť zmluvný/obchodný vzťah.

Čo nás na takéto spracúvanie osobných údajov oprávňuje (tzv. právny základ)?

Spracúvaním pod týmto účelom sledujeme napĺňanie oprávnených záujmov našej Spoločnosti (právny základ podľa článku 6(1)(f) Nariadenia) ako spoločného prevádzkovateľa, konkrétne záujmov o:

 • plnenie povinností zo zmlúv o poskytovaní predmetných služieb (t.j. služby interného auditu a riadenia rizík) uzavretých s našimi dcérskymi spoločnosťami
 • uplatňovanie zásad zodpovedného a transparentného podnikania prijatých Spoločnosťou
 • budovanie dobrého mena a transparentnosti Spoločnosti a jej dcérskych spoločností a podporovanie medzinárodných, národných, sektorových či iných aktivít na poli boja proti korupcii a inej protispoločenskej činnosti
 • uplatňovanie medzinárodných štandardov pre profesionálnu prax interného auditu
 • predchádzanie vzťahom s nespoľahlivými alebo škodlivými subjektmi a ochrana aktivít dcérskych spoločností, ich predstaviteľov, zamestnancov a obchodných partnerov pred ekonomickými alebo reputačnými škodami

Aké osobné údaje na tento účel získavame a spracúvame?

Predovšetkým:

 • identifikačné údaje (ako sú titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého/prechodného pobytu, osobné číslo, štátna príslušnosť)
 • kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo či iné kontaktné údaje)
 • údaje súvisiace s pracovnou pozíciou (názov zamestnávateľa, pracovné zaradenie, osobné číslo)
 • údaje relevantné pre výkon interného auditu (podnikateľské aktivity, majetkové pomery a iné vzťahy s tretími osobami, údaje blízkych osôb alebo iných relevantných tretích osôb)
 • údaje o vzdelaní, odbornosti a skúsenostiach (dosiahnuté vzdelanie, pracovné skúsenosti, profesijné zamestnanie)
 • údaje súvisiace s oznamovaním podnetov (vzťah k dcérskej spoločnosti a oznamovanej aktivite, prípadne iné údaje, ktoré sa dotknutá osoba rozhodne uviesť v podnete)
 • údaje súvisiace s preverovaním protistrán (výskyty v sankčných zoznamoch, majetkové pomery, iné dostupné údaje relevantné pre posúdenie kredibility, obsah profilov na verejne prístupných registroch a sociálnych sieťach)

Ako tieto osobné údaje získavame?

Získavame ich buď priamo od dotknutej osoby alebo nepriamo, od oznamovateľov (v prípade riešenia podnetov) alebo od protistrany alebo dodávateľa dcérskej spoločnosti, s ktorým je dotknutá osoba prepojená alebo z verejných zdrojov (pri preverovaní protistrán).

Komu tieto osobné údaje poskytujeme?

Našim dcérskym spoločnostiam a v odôvodnených prípadoch podľa potreby orgánom činným v trestnom konaní, orgánom na úseku správy priestupkov alebo iných správnych deliktov alebo iným vecne príslušným štátnym orgánom.

Ako dlho tieto osobné údaje spracúvame a uchovávame?

Osobné údaje uchovávame po dobu maximálne 5 rokov od vykonania príslušnej činnosti v rámci interného auditu alebo od ukončenia preverovania.

Je poskytnutie týchto osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou, alebo podmienkou pre uzavretie zmluvy? Čo ak dotknutá osoba odmietne osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov v rámci činností interného auditu je z veľkej miery zmluvnou povinnosťou (napr. záväzky zamestnancov dcérskej spoločnosti dodržiavať prijaté zásady zodpovedného a transparentného podnikania, záväzky dodávateľov voči dcérskej spoločnosti z dodávateľských zmlúv a pod.) a nieje možné ho odmietnuť. V časti riešenia podnetov je poskytovanie osobných údajov oznamovateľov dobrovoľné a jeho odmietnutie bude znamenať, že podnet sa bude posudzovať ako anonymný, pričom nie je vylúčené, že absencia osobných údajov môže sťažiť komunikáciu s oznamovateľom podnetu pri jeho prešetrení/vyriešení. Pri osobách uvedených v podnete nie je spravidla možné odmietnuť poskytnutie týchto údajov, keďže tieto údaje naša Spoločnosť dostáva priamo od oznamovateľa a ich spracúvanie je nevyhnutné na náležité prešetrenie podnetu.

Poskytnutie osobných údajov pre preverovanie protistrán dcérskych spoločnosti našej Spoločnosti je dobrovoľné (ich poskytnutie dcérskej spoločnosti je potrebné pre plnenie jej vlastných zákonných povinností). Ak dotknutá osoba odmietne našej Spoločnosti osobné údaje poskytnúť a nie je ich možné získať z iných dostupných zdrojov, následkom môže byť neuzavretie zmluvy alebo iného obchodného vzťahu medzi našou dcérskou spoločnosťou a dotknutou osobou (alebo spoločnosťou, na strane ktorej daná dotknutá osoba vystupuje) kvôli nemožnosti posúdenia potenciálnych rizík vyplývajúcich z takéhoto vzťahu.

Správa a ochrana majetku

V tejto oblasti naša Spoločnosť spracúva osobné údaje pre nasledovné účely:

 • Riadenie a správa informačných a komunikačných technológií/zariadení a infraštruktúry Spoločnosti a poskytovanie súvisiacich služieb a prostriedkov

Poznámka: Pojem „zamestnanec“ používaný v texte nižšie zahŕňa okrem zamestnanca (t.j. osoby s trvalým pracovným pomerom) aj osobu v akomkoľvek inom pracovnoprávnom vzťahu (tzv. dohodár, študent - brigádnik, dočasne pridelený zamestnanec iného zamestnávateľa a pod.) alebo v obdobnom poradenskom vzťahu (napr. interne spolupracujúci konzultant, manažér).

Bližší opis tohto účelu

Spracúvanie pre tento účel zahŕňa predovšetkým poskytovanie služieb a prostriedkov informačných a komunikačných technológií (ďalej skrátene ICT) zamestnancom a iným fyzickým osobám na strane našich dcérskych spoločností a s tým súvisiacu ochranu zariadení a infraštruktúry ICT monitorovaním.

Kto sú dotknuté osoby spracúvania pre tento účel (koho osobné údaje spracúvame)?

Dotknutými osobami sú zamestnanci našich dcérskych spoločností a zamestnanci ich dodávateľov, ako aj iní externí používatelia poskytovaných informačno-komunikačných služieb a/alebo prostriedkov našich dcérskych spoločností a v nevyhnutnom rozsahu aj osoby, ktoré sú oprávnené na vyhotovenie požiadaviek na ich poskytovanie daným osobám (t.j. ich nadriadení alebo iní zamestnanci dcérskych spoločností vecne príslušní pre danú činnosť).

Čo nás na takéto spracúvanie osobných údajov oprávňuje (tzv. právny základ)?

Osobné údaje spracúvame na základe oprávnených záujmov našej Spoločnosti (právny základ podľa článku 6(1)(f) Nariadenia) ako spoločného prevádzkovateľa (v rozsahu spracúvania pri monitorovaní používania ICT na základe zmluvy o poskytovaní služieb ICT dcérskym spoločnostiam Spoločnosti), konkrétne záujmov o:     

 • plnenie povinností zo zmlúv o poskytovaní služieb informačných a komunikačných technológií
 • odolnosť ICT infraštruktúry Spoločnosti pred kybernetickými útokmi zvonku i zvnútra
 • rýchlú a účinnú identifikáciu prípadných kybernetických útokov a ich riešenie a minimalizáciu ich dopadu na kontinuitu činností Spoločnosti.

Aké osobné údaje na tento účel získavame a spracúvame?

Predovšetkým:

 • identifikačné údaje (ako sú používateľské meno, meno, priezvisko, výrobné číslo identifikačnej karty, IP adresa, číslo PC)
 • údaje súvisiace s pracovnou pozíciou (kategória zamestnanca, pracovná pozícia, číslo útvaru, lokalita, zamestnávateľ, osobné číslo, kontaktné údaje nadriadeného)
 • kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo)

Ako tieto osobné údaje získavame?

Osobné údaje získavame priamo od dotknutej osoby alebo nepriamo, od jej nadriadeného zamestnanca alebo iného zamestnanca našej Spoločnosti/našej dcérskej spoločnosti vecne príslušného pre danú činnosť.

Komu tieto osobné údaje poskytujeme?

Našim dcérskym spoločnostiam a v oprávnenom prípade aj orgánom činným v trestnom konaní, orgánom na úseku správy priestupkov alebo iných správnych deliktov a osobám poskytujúcim našej Spoločnosti dátové služby a služby informačných a komunikačných technológií.

Ako dlho tieto osobné údaje spracúvame a uchovávame?

Osobné údaje spracúvame počas celej doby vzťahu dotknutej osoby s našou dcérskou spoločnosťou (napr. počas trvania pracovného pomeru) a následne po dobu maximálne 5 rokov v prípade spracúvania takýchto osobných údajov v súvislosti s nekritickými informačno-komunikačnými systémami našich dcérskych spoločností, resp. po dobu maximálne 10 rokov v prípade spracúvania takýchto osobných údajov v súvislosti s kritickými informačno-komunikačnými systémami našich dcérskych spoločností.

Je poskytnutie týchto osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou, alebo podmienkou pre uzavretie zmluvy? Čo ak dotknutá osoba odmietne osobné údaje poskytnúť?

Na právnom základe oprávneného záujmu je pri poskytovaní prostriedkov a monitoringu ICT takéto spracúvanie potrebné na zabezpečenie správneho chodu informačno-komunikačných technológii našej Spoločnosti a našich dcérskych spoločností a ochrany všetkých takýchto technológií. Odmietnutie spracúvania by malo za následok nemožnosť správneho a riadneho chodu informačno-komunikačných technológií vo vzťahu k dotknutej osobe ale aj iným užívateľom, zhoršenie ochrany ICT a sťaženie zistenia prípadného porušenia bezpečnosti ICT.

 • Ochrana a monitorovanie majetku Spoločnosti

Poznámka: Pojem „zamestnanec“ používaný v texte nižšie zahŕňa okrem zamestnanca (t.j. osoby s trvalým pracovným pomerom) aj osobu v akomkoľvek inom pracovnoprávnom vzťahu (tzv. dohodár, študent - brigádnik, dočasne pridelený zamestnanec iného zamestnávateľa a pod.) alebo v obdobnom poradenskom vzťahu (napr. interne spolupracujúci konzultant, manažér).

Bližší opis tohto účelu

Spracúvanie pre tento účel zahŕňa predovšetkým činnosti, ktoré naša Spoločnosť vykonáva za účelom ochrany nášho majetku (vrátane ekonomických hodnôt) a osôb, ktoré sú v určitom vzťahu s našou Spoločnosťou, resp. sa nachádzajú v priestoroch našej Spoločnosti. Na náležité vykonávanie takejto ochrany, ale aj prevencie a odhalenia možných bezpečnostno-relevantných udalostí má naša Spoločnosť v nevyhnutnom rozsahu nastavené rôzne procesy na ochranu, predovšetkým: evidenciu bezpečnostno-relevantných udalostí, monitorovanie našich priestorov a polohy našich motorových vozidiel, evidenciu a kontrolu jednorazových a trvalých vstupov do našich priestorov a jadrových zariadení a nahrávanie hovorov významných pre prevádzku našej Spoločnosti.

Kto sú dotknuté osoby spracúvania pre tento účel (koho osobné údaje spracúvame)?

Evidencia bezpečnostno-relevantných udalostí vo fyzickej ochrane - účastníci bezpečnostno-relevantnej udalosti (osoba, ktorá ju vyvolala, osoby dotknuté prejavmi incidentu alebo zapojené do jeho objasňovania).

Monitorovanie priestorov - osoby, ktoré sa (z rôznych dôvodov) nachádzajú v objektoch našej Spoločnosti alebo v ich bezprostrednom okolí v zornom poli kamerového systému.

Evidencia a kontrola jednorazových a trvalých vstupov - spracúvanie sa týka našich zamestnancov a iných osôb, ktoré jednorazovo alebo opakovane vstupujú do objektov našej Spoločnosti na základe určitého vzťahu s našou Spoločnosťou, napr. osoby na strane našich dodávateľov, osoby vstupujúce v režime návšteva alebo exkurzia alebo za iným obdobným účelom, príp. osôb, ktorých takéto osoby prišli navštíviť.

Monitorovanie polohy motorového vozidla - dotknutými osobami sú výlučne zamestnanci našej Spoločnosti.

Evidencia a kontrola vstupov do jadrových zariadení - dotknutými osobami sú zamestnanci našej Spoločnosti alebo iné osoby (napr. zamestnanci našich dodávateľov) vstupujúce do jadrových zariadení našej Spoločnosti, resp. žiadajúce o udelenie práva na trvalý vstup do nich.

Nahrávanie určitých hovorov - dotknutými osobami sú osoby, ktoré sú účastníkmi nahrávaných rozhovorov, resp. osoby, ktorých osobné údaje môžu byť uvedené v daných hovoroch.

Čo nás na takéto spracúvanie osobných údajov oprávňuje (tzv. právny základ)?

Spracúvanie osobných údajov pod týmto účelom je nevyhnutné pre plnenie povinností našej Spoločnosti vyplývajúcich z príslušných zákonov (právny základ podľa článku 6(1)(c)Nariadenia), predovšetkým:

 • Zákon č. 541/2004 Z.z. Atómový zákon,

Okrem toho časťou činností v rámci tohto spracúvania osobných údajov sledujeme napĺňanie oprávnených záujmov našej Spoločnosti a iných osôb (ak sú pri danom oprávnenom záujme uvedené) (právny základ podľa článku 6(1)(f) Nariadenia), konkrétne záujmov o:

 • ochranu osôb a majetku Spoločnosti a iných osôb,
 • ochranu jadrových zariadení Spoločnosti (ide aj o oprávnený záujem verejnosti),
 • efektívne riadenie bezpečnostných rizík,
 • schopnosť Spoločnosti prispieť k spoľahlivému a primeranému objasneniu vzniknutých bezpečnostno-relevantných udalostí, doriešeniu ich následkov a zabráneniu ich pokračovaniu,
 • schopnosť Spoločnosti predchádzať vzniku bezpečnostno-relevantných udalostí (ide aj o oprávnený záujem verejnosti),
 • analýza poruchových a iných prevádzkových stavov, príp. bezpečnostných rizík, ich efektívne riadenie, zisťovanie ich príčin a riešenie ich následkov,
 • transparentnosť a spoľahlivá evidencia stavu a požiadaviek na plnenie obchodno-prevádzkových záväzkov Spoločnosti,
 • efektívna správa majetku Spoločnosti (úspora nákladov, zefektívnenie služieb)

Aké osobné údaje na tento účel získavame a spracúvame?

Predovšetkým:

 • identifikačné údaje (ako titul, meno, priezvisko, pohlavie, podpis, dátum narodenia, bydlisko, číslo identifikačnej karty alebo dokladu totožnosti, štátna príslušnosť, prípadne ďalšie údaje najviac v rozsahu údajov uvedených na doklade totožnosti)
 • údaje súvisiace s pracovnou pozíciou (osobné číslo, výrobné číslo IDK, pracovné zaradenie, zamestnávateľ)
 • kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo)
 • ďalšie údaje súvisiace s evidenciou bezpečnostno-relevantných udalostí (EČV vozidla, výsledky pozitívnej dychovej skúšky, prípadné zranenie osoby pri bezpečnostnom incidente)
 • ďalšie údaje súvisiace s monitorovaním priestorov (vizuálny záznam podobizne osoby)
 • ďalšie údaje súvisiace s evidenciou a kontrolou jednorazových/trvalých vstupov (fotografia, informácia o bezúhonnosti vyplývajúca z registra trestov)
 • rôzne údaje súvisiace s monitorovaním polohy vozidla (lokalizačné údaje zaznamenané elektronicky cez GPS modul alebo v papierovej knihe jázd, najmä GPS súradnice aktuálnej polohy, východzí a cieľový bod a ich dátumy a časy, prejdená trasa, rýchlosť jazdy, časy prestávok v jazde a trvanie každej z nich, priemerná spotreba motorového vozidla)
 • ďalšie údaje súvisiace s evidenciou a kontrolou vstupov do jadrových zariadení (informácia o bezúhonnosti vyplývajúca z výpisu z registra trestov, biometrické údaje, kódové vyjadrenie načítaného biometrického údaja, zdravotná a psychická spôsobilosť, dátum, miesto a čas vstupu do jadrových zariadení a dátum, miesto a čas odchodu z nich)
 • ďalšie údaje súvisiace s nahrávaním hovorov na niektorých úsekoch (hlasový záznam hovoru, ktorý sa uskutoční cez jednotlivé nahrávané komunikačné zariadenie, telefónne číslo volaného a volajúceho, dátum a čas hovoru a dĺžka hovoru)

Ako tieto osobné údaje získavame?

Osobné údaje získavame priamo od dotknutej osoby a nepriamo, z hlasového záznamu nahrávaného hovoru, resp. od osôb, ktoré našej Spoločnosti poskytujú služby monitorovania majetku.

Komu tieto osobné údaje poskytujeme?

Úradu jadrového dozoru, našim dcérskym spoločnostiam a osobám, ktoré našej Spoločnosti poskytujú služby monitorovania majetku, osobám poskytujúcim našej spoločnosti služby telekomunikačnej infraštruktúry a v oprávnenom prípade aj orgánom činným v trestnom konaní alebo orgánom na úseku správy priestupkov alebo iných správnych deliktov.

Ako dlho tieto osobné údaje spracúvame a uchovávame?

Evidencia bezpečnostno-relevantných udalostí vo fyzickej ochrane a Monitorovanie polohy motorového vozidla - osobné údaje sú uchovávané maximálne po dobu 5 rokov.

Monitorovanie priestorov - 15 dní od vykonania záznamu pre záznamy vyhotovované v priestoroch prístupných verejnosti, maximálne po dobu 90 dní od vykonania záznamu pre záznamy vyhotovované v priestoroch neprístupných verejnosti.

Evidencia a kontrola jednorazových vstupov do nejadrových zariadení – maximálne po dobu 1 roku od uskutočnenia vstupu.

Evidencia a kontrola vstupov do jadrových zariadení a trvalých vstupov do nejadrových zariadení – maximálne 7 rokov od ich zaznamenania.

Nahrávanie hovorov - maximálne po dobu 5 rokov od ich zaznamenania.

Je poskytnutie týchto osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou, alebo podmienkou pre uzavretie zmluvy? Čo ak dotknutá osoba odmietne osobné údaje poskytnúť?

Evidencia a kontrola vstupov do jadrových zariadení je zákonnou povinnosťou a preto odmietnutie spracúvania nie je možné.

Poskytnutie osobných údajov v rámci monitorovania polohy našich motorových vozidiel je zmluvnou povinnosťou, resp. podmienkou pre pridelenie motorového vozidla zamestnancovi. Odmietnutie ich poskytnutia, resp. namietanie ich získavania alebo spracúvania nie je možné.

V ostatných prípadoch (evidencia bezpečnostno-relevantných udalostí, monitorovanie priestorov, evidencia a kontrola jednorazových a trvalých vstupov do nejadrových zariadení, nahrávanie hovorov) je spracúvanie nevyhnutné na zabezpečenie efektívnej ochrany osôb a majetku našej Spoločnosti. Odmietnutie takéhoto spracúvania nie je možné.

Ak máte k informáciám uvedeným vyššie akékoľvek prípadné otázky alebo podnety, alebo ste nenašli, čo ste hľadali, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese dpo@seas.sk alebo iným spôsobom uvedeným v úvode tejto stránky.


Správnosť a úplnosť informácií uvedených na tejto stránke neustále preverujeme. Ich súčasné znenie bolo naposledy aktualizované 1.6.2020. Pre informáciu o zmenách oproti predošlej verzii nás kontaktujte na e-mailovej adrese dpo@seas.sk.