Posúdenie vplyvov na životné prostredie

Všetky činnosti na rozostavanom 3. a 4. bloku sa vykonávajú v súlade so systémom environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14 001:2004. Budúca prevádzka 3. a 4. bloku AE Mochovce nebude mať negatívne vplyvy na životné prostredie, ani zdravie obyvateľstva v regióne Mochoviec.

Odhad podielu na vyrobenej elektrine po spustení AE Mochovce 3 a 4
  • 1994:  Štúdia o vplyve prevádzky na životné prostredie vypracovaná na základe podrobnej previerky nezávislou organizáciou AEA Technology z Veľkej Británie. Výsledky štúdie potvrdili, že elektráreň spĺňa všetky medzinárodné environmentálne požiadavky kladené na jadrové elektrárne, a že vplyv prevádzky bude minimálny.
  • 2007:  Štúdia hodnotenia vplyvov na životné prostredie pre 3. a 4. blok elektrárne Mochovce bola vypracovaná pre interné potreby podniku medzinárodnou renomovanou agentúrou Golder Associates. Štúdia potvrdila, že prevádzka všetkých štyroch blokov AE Mochovce nebude mať žiaden negatívny vplyv na životné prostredie. V skutočnosti projekt prinesie mnoho pozitívnych efektov, ako zabezpečenie ekonomických prínosov pre obce v bezprostrednom okolí, či zabránenie emisiám skleníkových plynov v porovnaní s konvenčnými elektrárňami.
  • 2008:   Slovenské elektrárne požiadali v máji 2008 Ministerstvo životného prostredia SR o vyjadrenie, či navrhovaná činnosť „Dostavba 3. a 4. bloku JE Mochovce", podlieha posudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, keďže došlo k modifikáciám úvodného projektu 3. a 4. bloku AE Mochovce. MŽP konštatovalo, že Dostavbu 3. a 4. bloku AE Mochovce nie je možné považovať za novú činnosť, ani za zásadnú zmenu pôvodného projektu. Pred udelením prevádzkovej licencie pre 3. a 4. blok AE Mochovce Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky však bude potrebné jadrové zariadenie posúdiť podľa zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
  • 2009: Proces hodnotenia vplyvov na životné prostredie (EIA – Environmental Impact Assessment).
  • 2010: Ministerstvo životného prostredia SR vydalo súhlasné záverečné stanovisko.

Aby Slovenské elektrárne úspešne získali povolenie na uvedenie jadrového zariadenia do prevádzky a prevádzkovanie jadrového zariadenia, spoločnosť ešte v decembri 2008 podľa zákona č. 24/2006 Z.z. predložila na Ministerstvo životné¬ho prostredia SR dokument tzv. Zámer pre navrhovanú činnosť „Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x 440MW, 3. stavba". Zámer navrhovanej činnosti predstavuje posúdenie vplyvov realizácie jadrového komplexu a uvedenie do prevádzky dvoch blokov typu VVER 4 x 440 MW s cieľom vyrábať elektrinu na pokrytie dodávok elektriny pre jednotlivých odberateľov. Zámer navrhovanej činnosti bol vypracovaný v súlade s energetickou koncepciou Slovenskej republiky. Tento dokument bol predmetom pripomienkovania nielen v rámci SR, ale k uvedenému dokumentu sa vyjadrovali aj okolité štáty a tie vo svojich stanoviskách vyjadrili názor, či sa aktívne zúčastnia procesu hodnotenia. Zároveň sa k tomuto dokumentu vyjadrovala aj laická verejnosť, nevládne environmentálne organizácie a zástupcovia dotknutých obcí v okolí JE Mochovce. Konzultačné obdobie trvajúce 21 dní skončilo v marci 2009, vtedy sa zhromaždili pripomienky od zainteresovaných strán, verejnosti, rakúskej vlády, vlády ČR, a vlád Poľskej, Maďarskej republiky za účelom vymedziť rozsah hodnotenia pre správu o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na ŽP.

Rozsah hodnotenia vyšpecifikoval všeobecné a špecifické podmienky, ktoré musel navrhovateľ (SE, a.s.) doplniť do správy o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na ŽP. Rozsah hodnotenia vypracovalo MŽP SR dňa 29.5.2009 a následne bolo tento Rozsah hodnotenia doručený Slovenským elektrárňam.

Správa o hodnotení vplyvov na ŽP navrhovanej činnosti bola predložená na  MŽP v auguste 2009, kedy zároveň začal proces verejného pripomienkovania trvajúceho 30 dní v súlade so zákonom NR SR č. 24/2006 Z.z. Správa bola vypracovaná v súlade s § 31 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. a prílohy 11 a 15 uvedeného zákona. Následne bola Správa o hodnotení vplyvu navrhovanej činnosti doručená príslušným rezortným, povoľujúcim a dotknutým orgánom štátnej správy a bola zverejnená na web stránke MŽP SR. Dotknuté obce informovali verejnosť o tejto skutočnosti do troch dní od doručenia Správy alebo Všeobecne zrozumiteľného záverečného stanoviska.

  1. Verejné prerokovanie zorganizovala 18. septembra v Bratislave a mu predsedala miestna obec Kalná nad Hronom v spolupráci so Slovenskými elektrárňami. Pozvané boli zainteresované strany zo Slovenska a zo susedných krajín. 
  2. Verejné prerokovanie sa konalo 25.septembra vo Viedni, ktorého zvolávateľom bola Mestská radnica mesta Viedeň.
  3. Verejné prerokovanie organizované Ministerstvom životného prostredia a vody Maďarskej republiky sa konalo 12. októbra v Ostrihome
  4. EIA konzultácie na Ukrajine prebehli 21. decembra 2009 v Užhorode na žiadosť MŽP Ukrajiny.

Všetky verejné prerokovania boli prístupné širokej verejnosti. Verejné pripomienky a hlavné body vyplývajúce z prerokovania boli zaznamenané a prepísané do Zápisu zo stretnutia.

Vo všeobecnosti sa pripomienky posielali priamo Ministerstvu životného prostredia. Pripomienky poskytnuté miestnej obci alebo SE boli postúpené MŽP, prijímali sa poštou, faxom alebo elektronickou poštou, v slovenčine alebo (u zainteresovaných strán v susedných krajinách) v angličtine alebo nemčine. Pripomienky sa zhromažďovali spolu s pripomienkami vznesenými na verejných stretnutiach.

Ministerstvo životného prostredia potom zvážilo relevantnosť prijatých pripomienok, ktoré zvážil aj nezávislý profesionálny hodnotiteľ menovaný MŽP na preskúmanie EIA. Odborný posudok bol predložený MŽP, ktoré na jeho základe vypracovalo záverečné stanovisko, a 30. apríla 2010 ho doručilo Slovenským elektrárňam, a.s. Následne sa toto stanovisko oznámilo dotknutým obciam, ktoré ho poskytli lokálnej verejnosti a tiež sa zaslalo všetkým registrovaným zainteresovaným stranám a vládam susedných krajín.

V stanovisku MŽP konštatuje, že vplyv prevádzky 3. a 4. bloku elektrárne Mochovce na životné prostredie bude zanedbateľný. Týmto sa ukončil celý proces posúdenia vplyvov na životné prostredie a záverečné stanovisko je jedným z kľúčových dokumentov potrebných pre Úrad jadrového dozoru na udelenie povolenia k uvedeniu 3. a 4. bloku do prevádzky, po ich dostavbe v roku 2012 a 2013.