Pravdivo o Gabčíkove

Záleží nám na transparentnosti a férovosti. O Gabčíkove však zaznelo veľa zavádzajúcich a nepravdivých tvrdení. Na tejto stránke sú vyjadrenia o Gabčíkove konfrontované s faktmi.

Aká je pravda?
Je možné prevádzkovať VE Gabčíkovo bez generálnych opráv aj po 20 rokoch prevádzky?
Pravda

PRAVDA: Gabčíkovo bolo stavané ako "špičková" elektráreň, teda na reguláciu elektrizačnej sústavy. Ale nikdy tak nefungovala, lebo nebol postavený druhý stupeň vodného diela. To znamená, že Gabčíkovo nefunguje ako špičková, ale ako prietoková elektráreň. Nižšia úroveň hladiny a celková záťaž turbín bola oveľa menšia než projektovaná. Jednotlivé technologické časti fungovali v pokojnom režime, bez prudkých a častých nábehov, a neboli v prevádzke taký počet hodín, ako predpokladal projekt. Preto sú vo výbornom stave a žiadna rekonštrukcia nebola a nie je v tejto chvíli potrebná.

E Slovensko

Okrem toho dnes existujú veľmi spoľahlivé, exaktné diagnostické metódy, ktoré dokážu presne určiť stav zariadení a potrebu rekonštrukcie. Preukazuje to aj technická správa nezávislého audítora, spoločnosti Det Norske Veritas, podľa ktorej sú turbíny a ich súčasti vo veľmi dobrom technickom stave a údržbu vo VEG je možné považovať za dôslednú.

Otázke údržby VE Gabčíkovo, ktorá od jeho spustenia prebieha na najvyššej profesionálnej úrovni, sa Slovenské elektrárne na stranách 14 – 16 venujú aj v septembrovom vydaní podnikového časopisu E Slovensko. Čítať >>

Aká je pravda?
Štát tvrdí, že vypovedal zmluvu so Slovenskými elektrárňami preto, lebo ju vážne porušovali.
Nepravdivé

NEPRAVDIVÉ: Prvá výpoveď Zmluvy o prevádzke VEG z decembra 2014 bola bez uvedenia dôvodov. Pokiaľ mala spoločnosť Vodohospodárska výstavba dôkazy o podstatných porušeniach zmluvy, mala využiť možnosť odstúpiť od zmluvy s uvedením dôvodov. Ak by tak však urobila, Slovenské elektrárne by mali možnosť brániť sa voči nepravdivým a účelovým argumentom. Aby tejto možnosti Vodohospodárska výstavba zámerne a účelovo zabránila, čakala až do 9. marca 2015, kedy jeden deň pred dohodnutým odovzdaním VEG doručila odstúpenie zmluvy s uvedením dôvodov a zároveň prevzala prevádzku elektrárne. Dôvody, ktoré v odstúpení Vodohospodárska výstavba uviedla, považujú Slovenské elektrárne za nepravdivé, účelové a neplatné. O pravdu v otázke Gabčíkova budeme bojovať, využijeme všetky právne prostriedky, vrátane medzinárodných súdov.

Aká je pravda?
Vodohospodári tvrdia, že SE porušili zmluvu tým, že od septembra 2013 uhrádzali pravidelnú platbu Vodohospodárskej výstavbe s výhradou.
Nepravdivé

NEPRAVDIVÉ: Keďže sa SE dôvodne domnievajú, že Vodohospodárska výstavba si nesplnila zmluvné povinnosti, čím spôsobila možnú škodu až 43 miliónov eur, požiadali o posúdenie týchto dôvodov súd. To je nielen krok legitímny, ale dokonca bol pre SE povinnosťou. SE pokračovali napriek tomto v platbách aj naďalej, preto platbu s výhradou nie je možné považovať za porušenie zmluvy.

Aká je pravda?
Podľa Vodohospodárskej výstavby im Slovenské elektrárne odmietli poskytnúť údaje pre výpočet ceny elektriny.
Nepravdivé

NEPRAVDIVÉ: Ako druhý dôvod pre výpoveď zmluvy Vodohospodárska výstavba uvádza, že jej Slovenské elektrárne neposkytli údaje potrebné na overenie správnosti výpočtu priemernej ceny elektriny z Gabčíkova. Opak je pravdou. Keďže od roku 2009 začali Slovenské elektrárne predávať silovú elektrinu koncovým odberateľom prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti SE Predaj, bolo potrebné so štátnym podnikom uzavrieť novú zmluvu, ktorá by stanovila spôsob výpočtu a umožnila prevádzať príslušnú sumu ziskov na Vodohospodársku výstavbu. Slovenské elektrárne najprv z vlastnej iniciatívy navrhli metodológiu výpočtu a neskôr oslovili nezávislého audítora Deloitte Audit, s.r.o., ktorý potvrdil spôsob kalkulácie. Sama Vodohospodárska výstavba však odmietla podpísať výsledok procesu, ktorý by umožňoval vyplatenie sumy podľa nového, pre VV výhodnejšieho výpočtu.

Aká je pravda?
Je pravdou, že štát nevidel žiadne plány generálnych opráv VE Gabčíkovo, ktoré sú po 20 rokoch prevádzky nevyhnutné?
Nepravdivé

NEPRAVDIVÉ: Aj tretí dôvod výpovede Zmluvy o prevádzke VEG uvádzaný vo vládnom materiáli je zavádzajúci. Rekonštrukciu a jej plán vždy schvaľovala Spoločná technická komisia Slovenských elektrární (SE) a štátneho podniku Vodohospodárska výstavba (VV). VV mala vždy absolútne presné informácie o stave turbín a plánoch na ich rekonštrukciu. Okrem toho, je tu zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia SE, na ktorom sa akcionári, vrátane zástupcu štátu, dohodli už 21. novembra 2014 na posunutí GO na skorší termín, než bol plánovaný Spoločnou technickou komisiou, teda na prvý štvrťrok 2016. To sa udialo s plným vedomím vlády: Zápisnica o priebehu mimoriadneho Valného zhromaždenia SE, a.s., z 21. novembra 2014.

Technická správa nezávislého audítora, spoločnosti Det Norske Veritas, konštatuje, že turbíny a ich súčasti vo veľmi dobrom technickom stave a údržbu vo VEG je možné považovať za dôslednú.

Aká je pravda?
Môže VE Gabčíkovo vyrábať a predávať elektrinu aj bez Slovenských elektrární?
Pravda

PRAVDA: Slovenské elektrárne poskytli Vodohospodárskej výstavbe všetkých svojich zamestnancov, špičkových, kvalifikovaných, vyškolených odborníkov s potrebnými licenciami, povoleniami a know-how na prevádzkovanie VE Gabčíkovo, a to od údržbárov až po riadiacich pracovníkov.

Avšak vzhľadom na to, že Slovenské elektrárne prevádzkovali VEG v rámci veľkého portfólia jadrových, tepelných a vodných elektrární, boli schopné uzatvárať výhodné dlhodobé kontrakty na dodávku elektriny a garantovať dodávku aj pri prípadnom poklese alebo náraste výroby elektriny z VE Gabčíkovo, ktoe je odkázané na počasie resp. zrážky. Slovenské elektrárne tak dokázali predávať elektrinu z VE Gabčíkovo za vyššiu priemernú cenu, než pri bežnom predaji cez energetickú burzu. Vodohospodárska výstavba však má na vybalansovanie Gabčíkova vo svojom portfóliu iba Vodné dielo Žilina, ktoré vyrába menej než 5 až 7% z výroby VEG, a nebude môcť využiť túto výhodu, ktorou disponovali Slovenské elektrárne.

Je predpoklad, že pod Vodohospodárskou výstavbou bude priemerná predajná cena za megawatt-hodinu z Gabčíkova nižšia, takže o to nižšie budú príjmy prevádzkovateľa VE Gabčíkovo.

Aká je pravda?
Naozaj si taliansky Enel, väčšinový vlastník Slovenských elektrární, bral 35% tržieb z Gabčíkova?
Nepravdivé

NEPRAVDIVÉ: Podľa Zmluvy o prevádzke VEG je podiel Slovenských elektrární na úhrnných výnosoch "35 percent z úhrnných výnosov generovaných VEG a realizovaných na trhu SE." (s. 12, čl. 6.1.3). Celkovo z akcií Slovenských elektrární je však podiel spoločnosti Enel len 66% a podiel SR tvorí zvyšných 34%.

Navyše, z 35% výnosov, ktoré ostávali Slovenským elektrárňam, museli SE zaplatiť kompletné náklady na prevádzku, údržbu, ľudské zdroje, platby za prenájom majetku VV, platby za prevádzku majetku Slovenského vodohospodárskeho podniku, poistenie, investície, poplatky za prenos a pripojenie do siete a ďalšie. Zisk SE tvoril iba malú časť výnosov, obzvlášť v situácii, kedy je veľkoobchodná cena elektriny na historických minimách.

Aká je pravda?
Vyhlásil súd Zmluvu o prevádzke VEG za neplatnú?
Pravda

PRAVDA: Súd riešil žalobu Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý tvrdil, že keď si štát vyberal, komu dá na starosti prevádzku vodného diela, mal vyhlásiť tomu zodpovedajúcu súťaž. Podľa verdiktu Krajského súdu v Bratislave z 9. marca 2015 bola zmluva neplatná kvôli porušeniu zákona o verejnom obstarávaní. „Odvolací súd na rozdiel od súdu prvého stupňa práve s prihliadnutím na predmet zmluvy nepovažuje predmetnú zmluvu za koncesiu na služby, na ktorú v tom čase nebolo potrebné vykonať verejné obstarávanie, ale za zákazku na poskytovanie služieb, kedy bolo potrebné vykonať niektorý z postupov verejného obstarávania, čo nebolo vykonané,“ uviedol Pavol Adamčiak, hovorca Krajského súdu v Bratislave. Nadväzne na rozhodnutie bratislavského krajského súdu o neplatnosti zmluvy o prevádzke vodnej elektrárne Gabčíkovo však Slovenské elektrárne oznámili, že využijú mimoriadne opravné prostriedky ihneď po oficiálnom doručení rozhodnutia súdu a jeho zdôvodnení. Súd v prvostupňovom rozhodnutí 19. novembra 2013 potvrdil platnosť zmluvy o prevádzke elektrárne.

Aká je pravda?
Ak by bol za neplatnosť zmluvy zodpovedný štát, môže byť štát (štátny podnik) žalovaný o náhradu škody?
Pravda

PRAVDA: „Ak bude možné určiť, že neplatnosť zmluvy spôsobila jedna zo strán, bude zodpovedať za škodu, ktorú tým druhej strane spôsobila,“ myslí si advokát Andrej Leontiev, partner advokátskej kancelárie TaylorWessing e/n/w/c.

Slovenské elektrárne potvrdzujú svoju žiadosť o vyplatenie odškodného za technológiu a aktíva Gabčíkova, ktorú odovzdali štátnemu podniku Vodohospodárska výstavba, a to v celkovej sume 588 mil. eur. V sume sú započítané aj tržby po odpočítaní nákladov za 22 rokov prevádzky.