Produkcia emisií do ovzdušia

Celkovú produkciu základných znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia zo všetkých zdrojov znečisťovania ovzdušia Slovenských elektrární prezentujú tieto grafy:

Produkcia emisií do ovzdušia zo zariadení Slovenských elektrární (t)
Emisie SO2 (t)