Regulácia a trh

EMIR

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4.júla 2012 o o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov.

REMIT

Nariadenie EÚ č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou.

MiFID

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS.

Tretí liberalizačný balíček

Smernica Európskeho parlamentu a rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES.

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 713/2009 z 13. júla 2009,
ktorým sa zriaďuje Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky.

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 714/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1228/2003.

Klimaticko-energetický balíček

Smernica Európskeho parlamentu a rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES.

Smernica Európskeho parlamentu a rady 2009/29/ES z 23. apríla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom zlepšiť a rozšíriť schému Spoločenstva na obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov.

Smernica Európskeho parlamentu a rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého a o zmene a doplnení smernice Rady 85/337/EHS, smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES a nariadenia (ES) č. 1013/2006.

Právne predpisy Európskej únie – Ochrana hospodárskej súťaže

Články 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy.

Energetická efektívnosť

Smernica Európskeho parlamentu a rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa rušia smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES.

Regulácia v elektroenergetike

Vyhláška URSO 423/2013 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška URSO č. 24/2013 Z.z.

Vyhláška URSO 24/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom.

Zákon č. 250/2012 Z.z. z 31. júla 2012 o regulácii v sieťových odvetviach.

Zákon č. 251/2012 Z.z. z 31. júla 2012 o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon č. 414/2012 Z.z. z 28. novembra 2012 o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyhláška č. 189/2011 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 22. júna 2011 o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania v znení neskorších predpisov.

Vyhláška č. 225/2011 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 11. júla 2011, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike v znení neskorších predpisov.

Vyhláška č. 218/2011 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo 6. júla 2011 o cenovej regulácii poskytovania vodohospodárskych služieb súvisiacich s využitím vodných tokov.

Vyhláška č. 219/2011 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo 6. júla 2011 o cenovej regulácii v tepelnej energetike.

Zákon č. 309/2009 z 19. júna 2009 o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ochrana hospodárskej súťaže

Zákon 136/2001 Z.z. z 27. februára 2001 o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.