Slovenské elektrárne po privatizácii

Aká je pravda?

Čo je to precenenie majetku spoločnosti a prečo sa realizovalo v Slovenských elektrárňach?

Ocenenie majetku v účtovnej závierke reálnou hodnotou je štandardnou účtovnou operáciou. Táto operácia nijakým spôsobom nesúvisí s trhovou hodnotou spoločnosti, za ktorú sa predával 66 % podiel štátu v Slovenských elektrárňach. V prípade kúpy podniku alebo jeho časti uskutočňuje toto ocenenie kupujúci – tak to bolo i v prípade kúpy 66 % podielu Slovenských elektrární talianskou skupinou Enel. Došlo k preceneniu hodnoty spoločnosti podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (International Financial Reporting Standards, IFRS). IFRS umožňujú precenenie na reálnu hodnotu (fair value), čo znamená že v účtovnej závierke zostavenej podľa IFRS môžu byť položky upravené a štruktúrované iným spôsobom než v účtovnej závierke zostavenej podľa slovenského zákona o účtovníctve.

Aká je pravda?

Ako sa vyvíjala ekonomická situácia Slovenských elektrární po privatizácii?

Spoločnosť prešla rozsiahlou reorganizáciou, optimalizáciou nákladov a zvýšením objemu výroby, ktoré spolu s pozitívnym vývojom na trhoch viedli k zvyšovaniu hospodárskeho výsledku a čistého zisku v rokoch 2006 až 2011. Spoločnosť investovala prostriedky do modernizácie všetkých typov elektrární, zlepšovania procesov, kvality a kontroly, v prípade jadrových elektrární k zvyšovaniu efektivity, skracovaniu odstávok a zvyšovaniu spoľahlivosti, čo sa prejavilo na zvyšovaní objemu vyrobenej elektriny. Na druhej strane, bezprecedentný pokles veľkoobchodných cien elektriny, ktorý začal v roku 2008 a trvá dodnes, viedol od roku 2012 k poklesu hospodárskeho výsledku aj čistého zisku.

Čistý zisk: Zlepšenie hospodárenia Slovenských elektrární po privatizácii (v mil. EUR)
Aká je pravda?

Aká bola dividendová politika (vyplácanie podielov zo zisku)?

V zmysle dohody akcionárov – Slovenskej republiky a skupiny Enel – bol celý zisk Slovenských elektrární investovaný na Slovensku, a to najmä do dostavby Atómovej elektrárne Mochovce. Dividendy neboli vyplácané ani jednému z akcionárov. Investícia v objeme 4,6 miliardy eur, ktorú predstavuje dostavba 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach, je najväčšou súkromnou investíciou na Slovensku s podielom takmer 5 % na tvorbe hrubého fixného kapitálu.

Investície: Slovenské elektrárne sú najväčším súkromným investorom v SR (v mil. EUR)
Aká je pravda?

Nemal by Enel doplatiť medializovanú sumu 250 mil. eur za privatizáciu Slovenských elektrární?

V súlade so štandardným postupom sa pri predaji 66%-ného podielu v Slovenských elektrárňach spoločnosti Enel realizovala účtovná závierka, na základe ktorej malo dôjsť k úprave kúpnej ceny – medzi podaním ponuky na kúpu podielu v elektrárňach a uzavretím transakcie ubehlo relatívne dlhé obdobie, počas ktorého sa hodnota firmy mohla zmeniť.

Spoločnosť Deloitte Audit, s.r.o. predložila pôvodnú účtovnú závierku 2. januára 2008. Vyplynulo z nej, že Fond národného majetku SR by mal vrátiť firme Enel z prijatej kúpnej ceny okolo 80 miliónov eur (2,4 miliardy korún). Vyrovnanie kúpnej ceny, napriek viacerým pokusom a dodatočným auditom, ostalo do dnešného dňa nevyriešenou otázkou.