Správa o posúdení kumulatívnych vplyvov na ŽP

Fotovoltická elektráreň v AE MochovceDokument "Správa o posúdení kumulatívnych vplyvov na životné prostredie" bol vypracovaný v súlade s návodom dobrej priemyselnej praxe pre súkromný sektor na rozvíjajúcich sa trhoch.

Predmetná správa bola vypracovaná na základe odporúčania, ktoré vyplynulo z auditu Environmental Social Due Dilligence, vykonanom nezávislou spoločnosťou ENCO v organizácii Slovenské elektrárne, a.s., lokalita 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce.

Dokument obsahuje tieto tri časti:

  1. Posúdenie kumulativnych vplyvov na životné prostredie,
  2. Hodnotenie možných vplyvoch na vodnú biodiverzitu na základe hydrogeologických parametrov počas nízkych prietokov rieky Hron,
  3. Plán doplňujúcich merani vplyvu na ekosystém s osobitným zameraním na rieku Hron.