Štandardy kvality

Vyhláškou ÚRSO 277/2012 sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla a zároveň sa ustanovuje forma a obsah na vyhodnocovanie dodržiavania štandardov kvality dodávky tepla a podmienky zverejnenia dosahovaných štandardov kvality. Vyhláška definuje pod dodržaním štandardov kvality dodávania tepla predovšetkým schopnosť dodávateľa tepla dodržiavať zmluvné podmienky dohodnuté podľa zákona o tepelnej energetike.

Medzi hlavné zmluvné parametre dodávky tepla patria maximálny tepelný príkon, vykurovacia krivky alebo odberový diagram. Medzi dôležité podmienky dodávky tepla  zároveň patrí aj schopnosť zabezpečiť teplo v určenom čase dodávky tepla na vykurovanie (vo vykurovacom období) a v neposlednom rade aj schopnosť zabezpečiť do odberného miesta také množstvo tepla, aby bola zabezpečená v objekte tepelná pohoda.

Ďalšie sledované štandardy kvality vychádzajú z povinností dodávateľa tepla dodržiavať určité lehoty ustanovené zákonom o energetike. V treťom balíku štandardov kvality sú činnosti resp. lehoty, ktoré nie sú definované v zákone o tepelnej energetike, ale ich uskutočnenie resp. dodržanie má vplyv na kvalitu a bezpečnosť dodávky.

V prílohách k vyhláške ÚRSO 277/2012 sú vyhodnotené štandardy kvality dodávky tepla za Slovenské elektrárne za rok 2017.

Vyhláška ÚRSO 275/2012 ustanovuje štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny. Cieľom vyhlášky je zabezpečenie spoľahlivej, hospodárnej a kvalitnej dodávky tovaru a služieb, ochrana odberateľov elektriny a ochrana oprávnených záujmov regulovaných subjektov.

Vyhláška rozdeľuje štandardy kvality podľa kategórie povolení na výkon činností v elektroenergetike, vydávaných Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Slovenské elektrárne, a.s., od roku 2015 nedodávajú elektrinu koncovým odberateľom elektriny.