Stáž a prax

Ponúkame dlhodobú stáž na útvare inžinieringu dostavby 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce.

Stáž je zo začiatku neplatená, ale po preverení odborných znalostí a schopnosti rýchlo sa učiť vám radi ponúkneme platenú brigádu s perspektívnou vyhliadkou na pracovné miesto po ukončení štúdia.

Požiadavky na študentov:

  • študenti 4. a/alebo 5. ročníka technických univerzít so zameraním na elektroenergetiku, elektrotechniku, jadrové a fyzikálne inžinierstvo, automatizáciu a informatizáciu procesov v priemysle, IT technológie a integrovanej bezpečnosti
  • anglický jazyk na komunikatívnej úrovni
  • pracovný čas 2 až 3 dni v týždni
OBLASŤPOTREBNÉ ZNALOSTI
Electrical Design
Znalosť v oblasti silnoprúdu a svetelnej techniky. Spolupráca na projektovaní elektrických sietí alebo elektrických inštalácií pre budovy, projektovanie rozvádzačov.
I&C Design Znalosti v oblasti automatizácie a informatizácie technologických procesov v energetike.
Mechanical Design Znalosti v oblasti mechaniky, mechanických výpočtov a pevnostných analýz.
Nuclear Safety Znalosť jadrovej bezpečnosti a VVER technológie.
EMC Design Znalosť v oblasti “electromagnetic compatibility”.
Fire Safety Design Znalosť legislatívy a postupov v oblasti požiarnej bezpečnosti; spolupráca na projektovaní protipožiarnych systémov.
IT Support Znalosť SQL, LINUX, UNIX, VBA (makrá) a HTML.

Žiadosť o stáž alebo prax v AE Mochovce 3&4

?
?
?
?
?
?
?
?
 
?
?

POZN. UDELENIE SÚHLASU

Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu nevyhnutnú k zabezpečeniu a trvaniu stáže alebo praxe; po skončení účelu spracovania budú tieto údaje vymazané.

V prípade, ak ste súhlasili s ich ponechaním pre možné budúce oslovenie za účelom ponuky pracovného miesta u prevádzkovateľa, budú tieto údaje vymazané po uplynutí jedného roka od poskytnutia súhlasu.

Vaše osobné údaje budú spracúvané v súlade s požiadavkami všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii. Spracúvané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov; dotknutá osoba má tiež právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, pričom ďalšie spracovanie jej osobných údajov bude ukončené. Tieto práva si môžete uplatniť zaslaním žiadosti na dpo@seas.sk.