Výroba a dodávka tepla

Teplovodné potrubie AE BohuniceTrh s teplom má špecifický regionálny charakter. Vzhľadom na skutočnosť, že neexistuje jedna spoločná celoslovenská tepelná sieť, nie je možná, a v niektorých oblastiach ani vhodná, plná liberalizácia trhu s teplom tak, ako v prípade elektriny a plynu. Na slovenskom trhu pôsobí približne 330 dodávateľov tepla vyrábaného z rôznych druhov primárnej energie.

Slovenské elektrárne svojou významnosťou patria do prvej desiatky výrobcov a dodávateľov tepla. Výroba tepla je založená prevažne na kombinovanej výrobe elektriny a tepla z jadrového paliva, hnedého uhlia, čierneho uhlia, biomasy a plynu. Na trhu s teplom pôsobia nepretržite od roku 1988 prostredníctvom sústav centrálneho zásobovania tepla v regióne Trnava a Prievidza. Počas regulačného roka odberateľom dodáme približne 850 GWh tepla. Dodávky tepla sú zabezpečované podľa potrieb a v rozsahu požiadaviek odberateľov, prevažne v horúcej vode na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody pre domácnosti a nebytové objekty, konečným spotrebiteľom a distribúcií, taktiež dodávky tepla v pare pre technológiu. Nakoľko sú dodávky tepla špecifickej povahy, samozrejmosťou je individuálny prístup ku každému odberateľovi.

Teplo patrí do regulovaných činností úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorého úlohou je ochraňovať koncového spotrebiteľa pred zneužitím dominantného postavenia monopolných dodávateľov energií. Slovenské elektrárne zabezpečujú dodávku tepla v zmysle legislatívy štandardov kvality dodávky tepla a predaj tepla v zmysle legislatívy cenovej regulácie v tepelnej energetike.

V zmysle zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike, § 25 (5) Hospodárnosť prevádzky sústavy tepelných zariadení, pre potreby vyhlášky č. 364/2012 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov, zverejňujeme ako výrobca a dodávateľ tepla Slovenské elektrárne, a.s. faktor primárnej energie systému CZT, vypočítaného podľa vyhlášky  č. 308/2016 Z.z.:

Teplo dodávané z jadrového zdroja je ekologické, najlacnejšie, vyrobené vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla, bez produkcie emisií a skleníkových plynov. Závod Atómové elektrárne Bohunice (EBO) je jedným z mála dodávateľov tepelnej energie z jadra v Európe. Vybudovaním systému centrálneho zásobovania teplom sa z regiónov Trnava, Leopoldov, Hlohovec a Jaslovské Bohunice odstránili všetky zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré sa podieľali na vykurovaní a príprave teplej úžitkovej vody. Teplo v horúcej vode je dodávané pre mesto Trnava tepelným napájačom, ktorý je vo vlastníctve spoločnosti Trnavská teplárenská.

Závod EBO zásobuje vlastným tepelným napájačom mesto Hlohovec, Leopoldov a obec Jaslovské Bohunice. Špecifické dodávky tepla sú spoľahlivo zabezpečované tepelnou sústavou pre konečných odberateľov – rodinné domy v obci Jaslovské Bohunice, spoločenstvá vlastníkov bytov, školy, škôlky, úrady, cirkevné inštitúcie, športoviská, rekreačné zariadenia, taktiež železnice, priemysel a výrobné podniky v meste Hlohovec a Leopoldov. Prostredníctvom distribučných spoločností sú zásobované SVB v meste Hlohovec a Leopoldov. Okrem vlastnej spotreby teplo dodávajú významným spoločnostiam v areáli závodu EBO, spoločnosti JAVYS pre vykurovanie a technológiu.

Závod Elektrárne Mochovce, bloky 1 a 2 (EMO) vyrábajú teplo vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla z jadrovej energie. Vyrobené teplo dodávajú významným odberateľom tepla v areáli závodu pre vykurovanie a technologické účely, pre vlastnú spotrebu závodu EMO a vlastnú spotrebu areálu dostavby blokov 3 a 4 (MO 3,4). V areáli blokov 3 a 4 sa vyrába teplo bez kombinovanej výroby plynovými kotlami pre účely dostavby blokov a dodávky odberateľom v areáli MO 3,4.

Elektrárne Nováky (ENO) vyrábajú teplo kombinovanou výrobou elektriny a tepla z domáceho hnedého uhlia a v posledných rokoch aj z biomasy, ktorá je považovaná za obnoviteľný zdroj energie. Dodávku tepla zabezpečujú pre vlastnú spotrebu a pre tepelný napájač do mesta Prievidza vzdialeného 14 km od závodu ENO.

Po trase ENO – Prievidza zásobujú teplom v horúcej vode priemysel ako konečných spotrebiteľov a domácnosti na území mesta Nováky a obce Koš, prostredníctvom distribučných spoločností. Tepelným napájačom ENO – Zemianske Kostoľany zásobujú teplom obec Zemianske Kostoľany. Primárnou horúcovodnou sieťou i sekundárnymi rozvodmi sa teplo distribuuje tak do bytovej sféry ako aj pre verejný a súkromný sektor – školy, úrady, ústavy a iné. Závod ENO je špecifický dodávkami tepla v pare pre technológiu susedných spoločností Porfix, Xella a Vojsko Zemianske Kostoľany.

Dodávka tepla zo závodu ENO je spoľahlivá, plynulá a výroba tepla spĺňa prísne emisné limity.

Elektrárne Vojany (EVO) vyrábajú teplo kombinovanou výrobou elektriny a tepla z čierneho uhlia a biomasy, ktorá je považovaná za obnoviteľný zdroj energie. Taktiež zabezpečujú výrobu tepla bez kombinovanej výroby cez plynové kotly. Dodávku tepla zabezpečujú okrem vlastnej spotreby pre jedného významného odberateľa a viacerých menších odberateľov v závode EVO.