{"list":"\n \"\"\n
\n

Mochovce: \u00daspe\u0161n\u00e1 studen\u00e1 hydrosk\u00fa\u0161ka 3. bloku<\/h2>\n \t\t

Studen\u00e1 hydrosk\u00fa\u0161ka je jednou z najd\u00f4le\u017eitej\u0161\u00edch \u010dast\u00ed procesu uv\u00e1dzania elektr\u00e1rne do prev\u00e1dzky.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

\u00daverov\u00e1 zmluva schv\u00e1len\u00e1<\/h2>\n \t\t

Mimoriadne Valn\u00e9 zhroma\u017edenie Slovensk\u00fdch elektr\u00e1rn\u00ed dnes schv\u00e1lilo hlavn\u00e9 podmienky \u00faverovej zmluvy v maxim\u00e1lnej v\u00fd\u0161ke 700 mili\u00f3nov eur.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

V Bohuniciach ukon\u010dili posledn\u00fa odst\u00e1vku<\/h2>\n \t\t

V piatok 13. j\u00fala ukon\u010dili gener\u00e1lnu odst\u00e1vku 3. bloku AE Bohunice V2. Elektr\u00e1re\u0148 je znova pripraven\u00e1 vyr\u00e1ba\u0165 elektrinu na pln\u00fd v\u00fdkon a\u017e do m\u00e1ja 2019.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Valn\u00e9 zhroma\u017edenie schv\u00e1lilo v\u00fdsledky za rok 2017<\/h2>\n \t\t

Predstavenstvo Slovensk\u00fdch elektr\u00e1rn\u00ed z\u00e1rove\u0148 vymenovalo Branislava Str\u00fd\u010dka do funkcie gener\u00e1lneho riadite\u013ea s \u00fa\u010dinnos\u0165ou od 1. j\u00fala.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Mochovce 3 a 4: Syst\u00e9m fyzickej ochrany skladu \u010derstv\u00e9ho paliva<\/h2>\n \t\t

Osobitn\u00fd str\u00e1\u017een\u00fd a chr\u00e1nen\u00fd vn\u00fatorn\u00fd priestor mus\u00ed ma\u0165 jadrov\u00e1 elektr\u00e1re\u0148 najmenej pol roka pred dovozom \u010derstv\u00e9ho paliva.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Gener\u00e1lne odst\u00e1vky AE Mochovce a Bohunice V2<\/h2>\n \t\t

Iba rekordn\u00fdch 18,5 d\u0148a trvala odst\u00e1vka 1. bloku v Mochovciach. Z\u00e1rove\u0148 11. m\u00e1ja od\u0161tartovala pred\u013a\u017een\u00e1 38-d\u0148ov\u00e1 odst\u00e1vka 4. bloku v Bohuniciach. <\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Vyhl\u00e1senie k situ\u00e1cii vo financovan\u00ed technick\u00e9ho vzdel\u00e1vania na Slovensku<\/h2>\n \t\t

Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne podporuj\u00fa Vyhl\u00e1senie Strojn\u00edckej fakulty STU k situ\u00e1cii vo financovan\u00ed technick\u00e9ho vzdel\u00e1vania na Slovensku.<\/p>\n <\/div>\n