Uchádzač o zamestnanie

Nachádzate sa na stránke, ktorá zobrazuje len informácie o tom, ako Slovenské elektrárne, a.s., spracúvajú osobné údaje uchádzačov o zamestnanie.

Podmienky spracúvania osobných údajov

Úvodné informácie

Naša spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) pri výkone svojich činností získava a spracúva rôzne osobné údaje fyzických osôb. K týmto údajom a ich spracúvaniu pristupujeme s náležitou zodpovednosťou a zakaždým v súlade s platnou legislatívou, ktorú predstavujú predovšetkým:

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“)
 • Zákon NRSR č. 18/2018, z 29. novembra 2017, o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „Zákon“)
 • a podporne aj iné zákony a predpisy, týkajúce sa konkrétnej oblasti vzťahov (napr. otázok pracovného práva a zamestnaneckých vzťahov, prevádzky jadrových zariadení, archívnictva a podobne)

Na tejto stránke by sme Vás v zmysle Nariadenia radi bližšie informovali o spracúvaní osobných údajov našou Spoločnosťou ako prevádzkovateľom. To znamená, o spracúvaní osobných údajov, ktoré uskutočňujeme pre vlastné účely našej Spoločnosti.

Úplné identifikačné a kontaktné údaje našej Spoločnosti ako prevádzkovateľa takéhoto spracúvania osobných údajov sú nasledovné:

Slovenské elektrárne, a.s.

Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 829 052
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2904/B

Naša Spoločnosť rešpektuje ochranu Vášho súkromia a váži si dôveru, ktorú nám pri spracúvaní osobných údajov zverujete. Na ochranu spracúvaných osobných údajov sme zaviedli všetky primerané bezpečnostné opatrenia (technického, organizačného a iného charakteru) a procesy na kontrolu ich priebežného dodržiavania a dostatočnosti. Bezpečnostné opatrenia zároveň pravidelne aktualizujeme a kontrolujeme aby sme zabránili nepovolenému sprístupneniu osobných údajov alebo neoprávnenej manipulácii s nimi.

Osobné údaje spracúvame zakaždým výlučne v rozsahu a po dobu, ako je nevyhnutné pre splnenie príslušného účelu ich spracúvania. Doba spracúvania osobných údajov a ich prípadného následného uchovávania je daná buď príslušnými zákonmi alebo inými záväznými predpismi (napr. povinné uchovávanie účtovných podkladov a tým aj osobných údajov, ktoré sú ich súčasťou), našimi internými predpismi (ako napríklad náš záväzný registratúrny plán schválený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky) alebo prevádzkovými potrebami a oprávnenými záujmami, ktoré pri príslušnom spracúvaní osobných údajov sledujeme. Po uplynutí stanovenej doby uchovávania, resp. pri zániku dôvodov pre spracúvanie alebo následné uchovávanie osobných údajov sú tieto vymazané alebo iným spôsobom bezpečne odstránené.

Ak by ste mali k spracúvaniu osobných údajov našou Spoločnosťou akékoľvek otázky alebo podnety, môžete sa na nás obrátiť písomne alebo osobne na vyššie uvedenej adrese alebo zaslaním správy na našu e-mailovú adresu dpo@seas.sk určenú pre komunikáciu v týchto otázkach.

Nasledujú bližšie informácie k spracúvaniu osobných údajov našou Spoločnosťou

Naša Spoločnosť spracúva osobné údaje v rámci rôznych zákonných, zmluvných a iných vzťahov a o rôznych osobách.

Nachádzate sa na stránke, ktorá zobrazuje len informácie o tom, ako naša Spoločnosť spracúva osobné údaje uchádzačov o zamestnanie.

Ak máte záujem o informácie o spracúvaní osobných údajov osôb s iným vzťahom k Spoločnosti, môžete v ľavom menu (na mobile v hornom menu) kliknúť na želanú položku. Zobrazí sa Vám verzia týchto Podmienok spracúvania osobných údajov prispôsobená obsahom takto zvolenému vzťahu k našej Spoločnosti.

Ak Vás zaujíma celý rozsah spracúvania osobných údajov našou Spoločnosťou, kliknite v menu kliknite na položku s názvom Celý rozsah spracúvania osobných údajov.

Pre zobrazenie podrobností o spracúvaní osobných údajov pre jednotlivé účely spracúvania zobrazené v príslušných oblastiach nižšie kliknite na názov požadovaného účelu.

Ohľadom uchádzačov o zamestnanie naša Spoločnosť spracúva osobné údaje nasledovným spôsobom:

 • Vyhľadávanie, výber a prijímanie zamestnancov, uzatváranie a správa pracovných zmlúv

Poznámka: Pojem „zamestnanec“ používaný v texte nižšie zahŕňa okrem zamestnanca (t.j. osoby s trvalým pracovným pomerom) aj osobu v akomkoľvek inom pracovnoprávnom vzťahu (tzv. dohodár, študent - brigádnik, dočasne pridelený zamestnanec iného zamestnávateľa a pod.) alebo v obdobnom poradenskom vzťahu (napr. interne spolupracujúci konzultant, manažér).

Bližší opis tohto účelu

Spracúvanie pre tento účel zahŕňa predovšetkým činnosti týkajúce sa vyhľadávania a výberu nových zamestnancov našej Spoločnosti, evidencie uchádzačov o zamestnanie u nás a úkonov spojených so vznikom, zmenou a zánikom pracovného pomeru s našou Spoločnosťou (napr. príprava pracovnej zmluvy a podkladov pre potrebné ohlášky, príprava dodatku k pracovnej zmluve, atď.)

Kto sú dotknuté osoby spracúvania pre tento účel (koho osobné údaje spracúvame)?

Kandidáti, resp. uchádzači o zamestnanie, zamestnanci našej Spoločnosti.

Čo nás na takéto spracúvanie osobných údajov oprávňuje (tzv. právny základ)?

Z veľkej časti takýmto spracúvaním osobných údajov sledujeme napĺňanie oprávnených záujmov našej Spoločnosti (právny základ podľa článku 6(1)(f) Nariadenia), konkrétne záujmov o:       

 • efektívny a spoľahlivý výkon a riadenie procesov vyhľadávania a výberu zamestnancov,
 • obsadzovanie pracovných pozícií v Spoločnosti najvhodnejšími kandidátmi,
 • prístup k čo najširšej skupine záujemcov o zamestnanie v Spoločnosti,
 • dôslednú ochranu informácií o jadrových zariadeniach a dodržiavanie súvisiacich predpisov,
 • plánovanie ukončenia pracovných pomerov a odchodov do dôchodku.

Okrem toho je niektoré spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre plnenie našich povinností zo zmluvy s dotknutou osobou, resp. aby sme mohli pred uzavretím takejto zmluvy vykonať kroky, o ktoré nás dotknutá osoba požiadala (právny základ podľa článku 6(1)(b) Nariadenia).

Niektoré špecifické činnosti v rámci spracúvania osobných údajov pre tento účel vykonávame na základe súhlasu udeleného pre také spracúvanie dotknutou osobou (právny základ podľa článku 6(1)(a) Nariadenia).

Aké osobné údaje na tento účel získavame a spracúvame?

Predovšetkým:

 • identifikačné údaje (napr. titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, fotografia, podpis)
 • kontaktné údaje (napr. e-mail, telefónne číslo, LinkedIn kontakt)
 • informácia o bezúhonnosti (preukazovaná čistým výpisom z registra trestov)
 • rodinný stav, údaje o vzdelaní, odbornosti a skúsenostiach (napr. dosiahnuté vzdelanie a jednotlivé školy, ďalšie školenia, kurzy a zručnosti, získané certifikáty a osvedčenia, doterajší priebeh zamestnania), záujmy a iné údaje získané od uchádzača, resp. kandidáta na osobných stretnutiach či z jeho/jej životopisu
 • pracovná pozícia, požadovaná mzda
 • výsledok výberového konania a dôvody prípadného zamietnutia uchádzača, resp. kandidáta
 • prípadné ďalšie údaje o uchádzačoch, resp. kandidátoch tvorené spoločnosťami sprostredkúvajúcimi ponuky na trhu práce alebo poskytujúcimi technické riešenia prepájajúce ľudí na trhu práce
 • prípadné ďalšie údaje o zamestnancoch Spoločnosti tvorené spoločnosťami sprostredkúvajúcimi ponuky na trhu práce alebo poskytujúcimi technické riešenia prepájajúce ľudí na trhu práce (napr. počet zdieľaní inzerátov Spoločnosti na svojich profiloch na sociálnych sieťach, nárok na odmenu v prípade úspešného náboru v rámci systému odmeňovania a pod.)
 • dátum vzniku nároku zamestnanca na odchod do dôchodku (u zamestnancov blížiacich sa veku odchodu do dôchodku)

Ako tieto osobné údaje získavame?

Získavame ich priamo od dotknutej osoby alebo nepriamo, z portálov alebo iných zdrojov prevádzkovaných spoločnosťami sprostredkúvajúcimi ponuky na trhu práce alebo poskytujúcimi technické riešenia prepájajúce ľudí na trhu práce.

Komu tieto osobné údaje poskytujeme?

Spoločnostiam sprostredkúvajúcim ponuky na trhu práce alebo poskytujúcim technické riešenia prepájajúce ľudí na trhu práce a osobám, ktoré našej Spoločnosti poskytujú služby účtovníctva a personalistiky.

Ako dlho tieto osobné údaje spracúvame a uchovávame?

Osobné údaje neúspešných kandidátov, resp. uchádzačov spracúvané na právnom základe ich súhlasu uchovávame po dobu uvedenú v danom súhlase, maximálne však po dobu 3 rokov od ukončenia výberového konania. V prípade odvolania súhlasu tieto osobné údaje likvidujeme bezodkladne, aj pred uplynutím uvedených lehôt.

Osobné údaje kandidátov resp. uchádzačov spracúvané na inom právnom základe než je ich súhlas (t.j. na právnom základe oprávneného záujmu) uchovávame po dobu maximálne 6 mesiacov od prijatia ich žiadosti o účasť vo výberovom konaní.

Osobné údaje uchádzačov, ktorí u nás získali zamestnanie uchovávame počas celého obdobia pracovného pomeru a maximálne 10 rokov po ňom.

Osobné údaje zamestnancov Spoločnosti uchovávame všeobecne do 70. roku veku dotknutej osoby.

Je poskytnutie týchto osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou, alebo podmienkou pre uzavretie zmluvy? Čo ak dotknutá osoba odmietne osobné údaje poskytnúť?

Pri vstupe do výberového konania je ich poskytnutie vo všeobecnosti dobrovoľné, uchádzač sa sám rozhoduje, či sa výberového konania zúčastní alebo nie. Poskytnutie niektorých z nich je však podmienkou účasti vo výberovom konaní a ich neposkytnutie znamená vylúčenie uchádzača.

Pri uzatváraní zmluvy s úspešným uchádzačom je poskytnutie príslušných osobných údajov nevyhnutné pre účely prípravy a uzavretia pracovnej zmluvy. Ich odmietnutie nám znemožní pracovnú zmluvu pripraviť a uzavrieť.

Ak máte k informáciám uvedeným vyššie akékoľvek prípadné otázky alebo podnety, alebo ste nenašli, čo ste hľadali, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese dpo@seas.sk alebo iným spôsobom uvedeným v úvode tejto stránky.


Správnosť a úplnosť informácií uvedených na tejto stránke neustále preverujeme. Ich súčasné znenie bolo naposledy aktualizované 1.6.2020. Pre informáciu o zmenách oproti predošlej verzii nás kontaktujte na e-mailovej adrese dpo@seas.sk.