Gabčíkovo

Zmluva o prevádzke VE Gabčíkovo na obdobie 30 rokov bola uzatvorená 10. marca 2006 medzi štátnym podnikom Vodohospodárska výstavba a Slovenskými elektrárňami. Štátny podnik Vodohospodárska výstavba využil právo, ktoré mu Zmluva o prevádzke VEG dáva, a 4. decembra 2014 vypovedal zmluvu bez udania dôvodu. Slovenské elektrárne tak elektráreň prevádzkovali do 10. marca 2015.

Všetky dokumenty súvisiace s prevádzkovaním Gabčíkova nájdete tu.

VE Gabčíkovo je vybudovaná na hraničnej rieke Dunaj a svojou výrobou elektriny je našou najväčšou vodnou elektrárňou. Aj po odstúpení Maďarska od výstavby Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros je stupeň Gabčíkovo rovnaký, ako bol v pôvodnom Zmluvnom projekte.

Parametre VE Gabčíkovo
Kategória akumulačná – kanálová
Výkon inštalovaný 720 MW
Tok Dunaj
Typ turbíny Kaplan
Prietok 8x630 m3.s-1
Počet turbo agregátov 8
Rok uvedenia do prevádzky 1992
Priemerná ročná výroba 2 200 GWh

Vo vodnej elektrárni je inštalovaných spolu 8 agregátov s výkonom po 90 MW, z toho zo 6 je výkon vyvedený cez zapúzdrenú rozvodňu 400 kV, z ktorej vývody sú vyvedené aj do Maďarska. Pri VE sú aj plavebné komory medzinárodnej plavebnej cesty Rýn-Mohan-Dunaj, pretože prívodný kanál k VE tvorí aj časť tejto medzinárodnej plavebnej cesty.