Verejnosť a iné osoby

Nachádzate sa na stránke, ktorá zobrazuje len informácie o tom, ako Slovenské elektrárne, a.s., spracúvajú osobné údaje verejnosti a iných osôb (napr. osôb pohybujúcich sa v blízkosti objektov spoločnosti, príbuzných zamestnancov spoločnosti alebo spolucestujúcich v jeho služobnom vozidle).

Podmienky spracúvania osobných údajov

Úvodné informácie

Naša spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) pri výkone svojich činností získava a spracúva rôzne osobné údaje fyzických osôb. K týmto údajom a ich spracúvaniu pristupujeme s náležitou zodpovednosťou a zakaždým v súlade s platnou legislatívou, ktorú predstavujú predovšetkým:

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“)
 • Zákon NRSR č. 18/2018, z 29. novembra 2017, o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „Zákon“)
 • a podporne aj iné zákony a predpisy, týkajúce sa konkrétnej oblasti vzťahov (napr. otázok pracovného práva a zamestnaneckých vzťahov, prevádzky jadrových zariadení, archívnictva a podobne)

Na tejto stránke by sme Vás v zmysle Nariadenia radi bližšie informovali o spracúvaní osobných údajov našou Spoločnosťou ako prevádzkovateľom. To znamená, o spracúvaní osobných údajov, ktoré uskutočňujeme pre vlastné účely našej Spoločnosti.

Úplné identifikačné a kontaktné údaje našej Spoločnosti ako prevádzkovateľa takéhoto spracúvania osobných údajov sú nasledovné:

Slovenské elektrárne, a.s.

Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 829 052
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2904/B

Naša Spoločnosť rešpektuje ochranu Vášho súkromia a váži si dôveru, ktorú nám pri spracúvaní osobných údajov zverujete. Na ochranu spracúvaných osobných údajov sme zaviedli všetky primerané bezpečnostné opatrenia (technického, organizačného a iného charakteru) a procesy na kontrolu ich priebežného dodržiavania a dostatočnosti. Bezpečnostné opatrenia zároveň pravidelne aktualizujeme a kontrolujeme aby sme zabránili nepovolenému sprístupneniu osobných údajov alebo neoprávnenej manipulácii s nimi.

Osobné údaje spracúvame zakaždým výlučne v rozsahu a po dobu, ako je nevyhnutné pre splnenie príslušného účelu ich spracúvania. Doba spracúvania osobných údajov a ich prípadného následného uchovávania je daná buď príslušnými zákonmi alebo inými záväznými predpismi (napr. povinné uchovávanie účtovných podkladov a tým aj osobných údajov, ktoré sú ich súčasťou), našimi internými predpismi (ako napríklad náš záväzný registratúrny plán schválený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky) alebo prevádzkovými potrebami a oprávnenými záujmami, ktoré pri príslušnom spracúvaní osobných údajov sledujeme. Po uplynutí stanovenej doby uchovávania, resp. pri zániku dôvodov pre spracúvanie alebo následné uchovávanie osobných údajov sú tieto vymazané alebo iným spôsobom bezpečne odstránené.

Ak by ste mali k spracúvaniu osobných údajov našou Spoločnosťou akékoľvek otázky alebo podnety, môžete sa na nás obrátiť písomne alebo osobne na vyššie uvedenej adrese alebo zaslaním správy na našu e-mailovú adresu dpo@seas.sk určenú pre komunikáciu v týchto otázkach.

Nasledujú bližšie informácie k spracúvaniu osobných údajov našou Spoločnosťou

Naša Spoločnosť spracúva osobné údaje v rámci rôznych zákonných, zmluvných a iných vzťahov a o rôznych osobách.

Nachádzate sa na stránke, ktorá zobrazuje len informácie o tom, ako naša Spoločnosť spracúva osobné údaje verejnosti a iných osôb (napr. osôb pohybujúcich sa v blízkosti objektov Spoločnosti, príbuzných zamestnancov Spoločnosti alebo spolucestujúcich v jeho služobnom vozidle).

Ak máte záujem o informácie o spracúvaní osobných údajov osôb s iným vzťahom k Spoločnosti, môžete v ľavom menu (na mobile v hornom menu) kliknúť na želanú položku. Zobrazí sa Vám verzia týchto Podmienok spracúvania osobných údajov prispôsobená obsahom takto zvolenému vzťahu k našej Spoločnosti.

Ak Vás zaujíma celý rozsah spracúvania osobných údajov našou Spoločnosťou, kliknite v menu kliknite na položku s názvom Celý rozsah spracúvania osobných údajov.

Využite navigáciu cez oblasti činností

Jednotlivé činnosti, akými naša Spoločnosť spracúva osobné údaje sú nižšie pre prehľadnosť usporiadané a zoskupené do všeobecnejších oblastí. Keď v zozname nižšie kliknete na oblasť činností, ktorá Vás zaujíma, stránka sa posunie priamo na ňu. Ak máte záujem oboznámiť sa so spracúvaním osobných údajov vo všetkých oblastiach postupne, pokračujte v čítaní pod týmto zoznamom.

Oblasti činností pre rýchlejšiu navigáciu:

Pre zobrazenie podrobností o spracúvaní osobných údajov pre jednotlivé účely spracúvania zobrazené v príslušných oblastiach nižšie kliknite na názov požadovaného účelu.

Personalistika a mzdy

V tejto oblasti naša Spoločnosť spracúva osobné údaje pre nasledovné účely:

 • Spracúvanie miezd a odvodových a daňových povinností

Poznámka: Pojem „zamestnanec“ používaný v texte nižšie zahŕňa okrem zamestnanca (t.j. osoby s trvalým pracovným pomerom) aj osobu v akomkoľvek inom pracovnoprávnom vzťahu (tzv. dohodár, študent - brigádnik, dočasne pridelený zamestnanec iného zamestnávateľa a pod.) alebo v obdobnom poradenskom vzťahu (napr. interne spolupracujúci konzultant, manažér).

Bližší opis tohto účelu

Spracúvanie pre tento účel zahŕňa predovšetkým činnosti týkajúce sa vedenia evidencie pracovného času zamestnancov našej Spoločnosti vrátane schvaľovania dovolenky, lekára, pracovnej neschopnosti, práce nadčas a pracovnej pohotovosti (ktorú zisťujeme tiež monitorovaním polohy našich motorových vozidiel), mzdovej agendy našej Spoločnosti a s tým súvisiacimi daňovými a odvodovými povinnosťami.

Tieto činnosti slúžia napríklad na náležité a presné vypočítanie pracovného času, jednotlivých zložiek mzdy, vrátane súvisiacich príplatkov a nárokov (napr. stravné, príspevky na rekreáciu) a výšok súvisiacich odvodových a daňových povinností.

Kto sú dotknuté osoby spracúvania pre tento účel (koho osobné údaje spracúvame)?

Zamestnanci a bývalí zamestnanci našej Spoločnosti a prípadne aj ich manželia/manželky, deti alebo iní rodinní príslušníci.

Čo nás na takéto spracúvanie osobných údajov oprávňuje (tzv. právny základ)?

Z veľkej časti je takéto spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie povinností Spoločnosti vyplývajúcich z príslušných zákonov (právny základ podľa článku 6(1)(c) Nariadenia), predovšetkým:

 • Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce,
 • Zákon č. 462/2003 Z.z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti,
 • Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení,
 • Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení,
 • Zákon č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení,
 • Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (Daňový poriadok),
 • Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

Okrem toho časťou činností v rámci tohto spracúvania osobných údajov sledujeme napĺňanie oprávneného záujmu našej Spoločnosti (právny základ podľa článku 6(1)(f)Nariadenia) o efektívny a spoľahlivý výkon interných činností Spoločnosti.

Aké osobné údaje na tento účel získavame a spracúvame?

Predovšetkým:

 • identifikačné údaje (napr. titul, funkcia, meno, priezvisko, predošlé priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, osobné číslo, adresa trvalého pobytu, číslo účtu)
 • kontaktné údaje (napr. e-mail)
 • údaje o dôchodku (výška dôchodku, druh dôchodku)
 • ďalšie údaje potrebné pre evidenciu pracovného času (napr. čas príchodu a odchodu z pracoviska, prestávky, snímanie na základe karty, osobné údaje v potvrdeniach o neprítomnosti (o návšteve lekára, o práceneschopnosti, potvrdenie o úmrtí, potvrdenie o darovaní krvi, sprevádzanie inej osoby))
 • ďalšie údaje potrebné pre spracúvanie mzdy (napr. výška príjmu, výška mzdy (základná, mzdové zvýhodnenia, príplatky, odmeny), výška jednotlivých zrážok zo mzdy, odpracovaný čas zamestnanca, schválené dovolenky, údaje o neprítomnosti (osobné dôvody, sprevádzanie rodinného príslušníka (vrátane jeho mena a priezviska), darovanie krvi a pod.), údaje potrebné pre účely vypočítania pohotovostných príplatkov v prípade firemných jázd (napr. čas a trasy pohotovostných výjazdov a iné lokalizačné údaje) a pod.)
 • ďalšie údaje potrebné pre plnenie jednotlivých odvodových povinností:
  • podľa zákona o zdravotnom poistení: výška príjmu zamestnanca, výška príjmu na uplatnenie odpočítateľnej položky, výšku uplatnenej odpočítateľnej položky, suma vyplateného peňažného plnenia, ktoré je oslobodené od dane, vymeriavací základ a preddavok na poistné, dátum vzniku/zániku zdravotného poistenia;
  • podľa zákona o sociálnom poistení:identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia, deň vzniku a skončenia pracovného pomeru/iného vzťahu, vymeriavací základ, obdobie prerušenia nemocenského poistenia, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti a starobné dôchodkové sporenie, obdobie materskej alebo rodičovskej dovolenky, výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, na nemocenské poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti;
  • podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení: adresa prechodného pobytu, ak existuje, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, ak je fyzická osoba podnikateľom: predmet podnikania a adresu miesta podnikania a označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, číslo zmluvy (poistky), výška príspevku na zamestnanca a výška príspevku za zamestnávateľa)
 • ďalšie údaje potrebné pre plnenie daňových povinností (napr. sobášny list a údaje v ňom obsiahnuté, rodné listy a údaje v nich obsiahnuté, potvrdenie o návšteve školy detí a údaje v nich obsiahnuté, údaje o dôchodku zamestnanca (výška dôchodku, druh dôchodku) a pod.)

Ako tieto osobné údaje získavame?

Získavame ich priamo od dotknutej osoby alebo nepriamo, v prípade osobných údajov rodinného príslušníka nášho zamestnanca, kde takéto údaje získavame od nášho zamestnanca.

Komu tieto osobné údaje poskytujeme?

Osobám, resp. spoločnostiam, ktoré našej Spoločnosti poskytujú služby spracúvania miezd (aj vrátane výkonu príslušných ohlášok a registrácií) a účtovníctva, príslušnému daňovému úradu, zdravotnej poisťovni, sociálnej poisťovni, doplnkovej dôchodcovskej poisťovni a v niektorých opodstatnených prípadoch aj exekútorom, orgánom činným v trestnom konaní alebo orgánom na úseku správy priestupkov a iných správnych deliktov.

Ako dlho tieto osobné údaje spracúvame a uchovávame?

Na úseku evidencii pracovného času a spracúvaní mzdy osobné údaje uchovávame maximálne po dobu 5 rokov od ich získania.

Pri plnení našich odvodových a daňových povinností osobné údaje uchovávame maximálne po dobu 10 rokov od ich získania.

Je poskytnutie týchto osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou, alebo podmienkou pre uzavretie zmluvy? Čo ak dotknutá osoba odmietne osobné údaje poskytnúť?

Pri spracúvaní na úseku evidencie pracovného času,mzdovej, odvodovej a daňovej agendy je poskytovanie údajov zákonnou povinnosťou a je preto nevyhnutné. Ich odmietnutie nám znemožní plniť povinnosti uložené príslušnými zákonmi, t.j. riadne spracúvať a vyplácať zamestnancovi mzdu a odvádzať za tohto zamestnanca dane a príslušné odvody. Nad rámec zákonných povinností sú osobné údaje získavané na základe oprávneného záujmu za účelom efektívnejšieho výkonu interných činností v oblasti mzdovej agendy. Odmietnutie by znemožnilo efektívny a spoľahlivý výkon interných činností Spoločnosti v oblasti mzdovej agendy (napr. sa to môže premietnuť do nemožnosti priebežného spracúvania času a trás pohotovostných výjazdov, čo by značne skomplikovalo a predĺžilo postup výpočtu pohotovostných príplatkov a mohlo mať vplyv na jeho chybovosť.)

Správa a ochrana majetku

V tejto oblasti naša Spoločnosť spracúva osobné údaje pre nasledovné účely:

 • Ochrana a monitorovanie majetku Spoločnosti

Poznámka: Pojem „zamestnanec“ používaný v texte nižšie zahŕňa okrem zamestnanca (t.j. osoby s trvalým pracovným pomerom) aj osobu v akomkoľvek inom pracovnoprávnom vzťahu (tzv. dohodár, študent - brigádnik, dočasne pridelený zamestnanec iného zamestnávateľa a pod.) alebo v obdobnom poradenskom vzťahu (napr. interne spolupracujúci konzultant, manažér).

Bližší opis tohto účelu

Spracúvanie pre tento účel zahŕňa predovšetkým činnosti, ktoré naša Spoločnosť vykonáva za účelom ochrany nášho majetku (vrátane ekonomických hodnôt) a osôb, ktoré sú v určitom vzťahu s našou Spoločnosťou, resp. sa nachádzajú v priestoroch našej Spoločnosti. Na náležité vykonávanie takejto ochrany, ale aj prevencie a odhalenia možných bezpečnostno-relevantných udalostí má naša Spoločnosť v nevyhnutnom rozsahu nastavené rôzne procesy na ochranu, predovšetkým: evidenciu bezpečnostno-relevantných udalostí, monitorovanie našich priestorov a polohy našich motorových vozidiel, evidenciu a kontrolu jednorazových a trvalých vstupov do našich priestorov a jadrových zariadení a nahrávanie hovorov významných pre prevádzku našej Spoločnosti.

Kto sú dotknuté osoby spracúvania pre tento účel (koho osobné údaje spracúvame)?

Evidencia bezpečnostno-relevantných udalostí vo fyzickej ochrane - účastníci bezpečnostno-relevantnej udalosti (osoba, ktorá ju vyvolala, osoby dotknuté prejavmi incidentu alebo zapojené do jeho objasňovania).

Monitorovanie priestorov - osoby, ktoré sa (z rôznych dôvodov) nachádzajú v objektoch našej Spoločnosti alebo v ich bezprostrednom okolí v zornom poli kamerového systému.

Evidencia a kontrola jednorazových a trvalých vstupov - spracúvanie sa týka našich zamestnancov a iných osôb, ktoré jednorazovo alebo opakovane vstupujú do objektov našej Spoločnosti na základe určitého vzťahu s našou Spoločnosťou, napr. osoby na strane našich dodávateľov, osoby vstupujúce v režime návšteva alebo exkurzia alebo za iným obdobným účelom, príp. osôb, ktorých takéto osoby prišli navštíviť.

Monitorovanie polohy motorového vozidla - dotknutými osobami sú výlučne zamestnanci našej Spoločnosti.

Evidencia a kontrola vstupov do jadrových zariadení - dotknutými osobami sú zamestnanci našej Spoločnosti alebo iné osoby (napr. zamestnanci našich dodávateľov) vstupujúce do jadrových zariadení našej Spoločnosti, resp. žiadajúce o udelenie práva na trvalý vstup do nich.

Nahrávanie určitých hovorov - dotknutými osobami sú osoby, ktoré sú účastníkmi nahrávaných rozhovorov, resp. osoby, ktorých osobné údaje môžu byť uvedené v daných hovoroch.

Čo nás na takéto spracúvanie osobných údajov oprávňuje (tzv. právny základ)?

Spracúvanie osobných údajov pod týmto účelom je nevyhnutné pre plnenie povinností našej Spoločnosti vyplývajúcich z príslušných zákonov (právny základ podľa článku 6(1)(c)Nariadenia), predovšetkým:

 • Zákon č. 541/2004 Z.z. Atómový zákon,

Okrem toho časťou činností v rámci tohto spracúvania osobných údajov sledujeme napĺňanie oprávnených záujmov našej Spoločnosti a iných osôb (ak sú pri danom oprávnenom záujme uvedené) (právny základ podľa článku 6(1)(f) Nariadenia), konkrétne záujmov o:

 • ochranu osôb a majetku Spoločnosti a iných osôb,
 • ochranu jadrových zariadení Spoločnosti (ide aj o oprávnený záujem verejnosti),
 • efektívne riadenie bezpečnostných rizík,
 • schopnosť Spoločnosti prispieť k spoľahlivému a primeranému objasneniu vzniknutých bezpečnostno-relevantných udalostí, doriešeniu ich následkov a zabráneniu ich pokračovaniu,
 • schopnosť Spoločnosti predchádzať vzniku bezpečnostno-relevantných udalostí (ide aj o oprávnený záujem verejnosti),
 • analýza poruchových a iných prevádzkových stavov, príp. bezpečnostných rizík, ich efektívne riadenie, zisťovanie ich príčin a riešenie ich následkov,
 • transparentnosť a spoľahlivá evidencia stavu a požiadaviek na plnenie obchodno-prevádzkových záväzkov Spoločnosti,
 • efektívna správa majetku Spoločnosti (úspora nákladov, zefektívnenie služieb)

Aké osobné údaje na tento účel získavame a spracúvame?

Predovšetkým:

 • identifikačné údaje (ako titul, meno, priezvisko, pohlavie, podpis, dátum narodenia, bydlisko, číslo identifikačnej karty alebo dokladu totožnosti, štátna príslušnosť, prípadne ďalšie údaje najviac v rozsahu údajov uvedených na doklade totožnosti)
 • údaje súvisiace s pracovnou pozíciou (osobné číslo, výrobné číslo IDK, pracovné zaradenie, zamestnávateľ)
 • kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo)
 • ďalšie údaje súvisiace s evidenciou bezpečnostno-relevantných udalostí (EČV vozidla, výsledky pozitívnej dychovej skúšky, prípadné zranenie osoby pri bezpečnostnom incidente)
 • ďalšie údaje súvisiace s monitorovaním priestorov (vizuálny záznam podobizne osoby)
 • ďalšie údaje súvisiace s evidenciou a kontrolou jednorazových/trvalých vstupov (fotografia, informácia o bezúhonnosti vyplývajúca z registra trestov)
 • rôzne údaje súvisiace s monitorovaním polohy vozidla (lokalizačné údaje zaznamenané elektronicky cez GPS modul alebo v papierovej knihe jázd, najmä GPS súradnice aktuálnej polohy, východzí a cieľový bod a ich dátumy a časy, prejdená trasa, rýchlosť jazdy, časy prestávok v jazde a trvanie každej z nich, priemerná spotreba motorového vozidla)
 • ďalšie údaje súvisiace s evidenciou a kontrolou vstupov do jadrových zariadení (informácia o bezúhonnosti vyplývajúca z výpisu z registra trestov, biometrické údaje, kódové vyjadrenie načítaného biometrického údaja, zdravotná a psychická spôsobilosť, dátum, miesto a čas vstupu do jadrových zariadení a dátum, miesto a čas odchodu z nich)
 • ďalšie údaje súvisiace s nahrávaním hovorov na niektorých úsekoch (hlasový záznam hovoru, ktorý sa uskutoční cez jednotlivé nahrávané komunikačné zariadenie, telefónne číslo volaného a volajúceho, dátum a čas hovoru a dĺžka hovoru)

Ako tieto osobné údaje získavame?

Osobné údaje získavame priamo od dotknutej osoby a nepriamo, z hlasového záznamu nahrávaného hovoru, resp. od osôb, ktoré našej Spoločnosti poskytujú služby monitorovania majetku.

Komu tieto osobné údaje poskytujeme?

Úradu jadrového dozoru, našim dcérskym spoločnostiam a osobám, ktoré našej Spoločnosti poskytujú služby monitorovania majetku, osobám poskytujúcim našej spoločnosti služby telekomunikačnej infraštruktúry a v oprávnenom prípade aj orgánom činným v trestnom konaní alebo orgánom na úseku správy priestupkov alebo iných správnych deliktov.

Ako dlho tieto osobné údaje spracúvame a uchovávame?

Evidencia bezpečnostno-relevantných udalostí vo fyzickej ochrane a Monitorovanie polohy motorového vozidla - osobné údaje sú uchovávané maximálne po dobu 5 rokov.

Monitorovanie priestorov - 15 dní od vykonania záznamu pre záznamy vyhotovované v priestoroch prístupných verejnosti, maximálne po dobu 90 dní od vykonania záznamu pre záznamy vyhotovované v priestoroch neprístupných verejnosti.

Evidencia a kontrola jednorazových vstupov do nejadrových zariadení – maximálne po dobu 1 roku od uskutočnenia vstupu.

Evidencia a kontrola vstupov do jadrových zariadení a trvalých vstupov do nejadrových zariadení – maximálne 7 rokov od ich zaznamenania.

Nahrávanie hovorov - maximálne po dobu 5 rokov od ich zaznamenania.

Je poskytnutie týchto osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou, alebo podmienkou pre uzavretie zmluvy? Čo ak dotknutá osoba odmietne osobné údaje poskytnúť?

Evidencia a kontrola vstupov do jadrových zariadení je zákonnou povinnosťou a preto odmietnutie spracúvania nie je možné.

Poskytnutie osobných údajov v rámci monitorovania polohy našich motorových vozidiel je zmluvnou povinnosťou, resp. podmienkou pre pridelenie motorového vozidla zamestnancovi. Odmietnutie ich poskytnutia, resp. namietanie ich získavania alebo spracúvania nie je možné.

V ostatných prípadoch (evidencia bezpečnostno-relevantných udalostí, monitorovanie priestorov, evidencia a kontrola jednorazových a trvalých vstupov do nejadrových zariadení, nahrávanie hovorov) je spracúvanie nevyhnutné na zabezpečenie efektívnej ochrany osôb a majetku našej Spoločnosti. Odmietnutie takéhoto spracúvania nie je možné.

Komunikácia s verejnosťou

V tejto oblasti naša Spoločnosť spracúva osobné údaje pre nasledovné účely:

 • Externá propagácia Spoločnosti a jej aktivít

Poznámka: Pojem „zamestnanec“ používaný v texte nižšie zahŕňa okrem zamestnanca (t.j. osoby s trvalým pracovným pomerom) aj osobu v akomkoľvek inom pracovnoprávnom vzťahu (tzv. dohodár, študent - brigádnik, dočasne pridelený zamestnanec iného zamestnávateľa a pod.) alebo v obdobnom poradenskom vzťahu (napr. interne spolupracujúci konzultant, manažér).

Bližší opis tohto účelu

Spracúvanie pre tento účel zahŕňa predovšetkým činnosti, ktorými naša Spoločnosť zabezpečuje propagáciu našich aktivít a dobrého mena našej Spoločnosti prostredníctvom rôznych kanálov a foriem komunikácie s verejnosťou a inými stranami (t.j. kanálov externej komunikácie).

Kto sú dotknuté osoby spracúvania pre tento účel (koho osobné údaje spracúvame)?

Spracúvanie zahŕňa osobné údaje zamestnancov našej Spoločnosti, ako aj osôb, ktoré prijímajú nejakú formu podpory, daru alebo sponzorstva od Spoločnosti. Ďalej môžu byť spracúvané aj osobné údaje iných osôb – jednotlivcov zúčastňujúcich sa na podujatiach a to buď v prípade vyhotovovania a šírenia nejakého komunikačného výstupu z podujatia (napr. osoby v pozadí na podujatí/odovzdávaní cien, študenti alebo iní účastníci podujatí) alebo v rámci registrácie takýchto osôb pre účely ich ďalšieho informovania o aktivitách a podujatiach Spoločnosti, ako aj o stážach a iných obdobných príležitostiach organizovaných Spoločnosťou.

Čo nás na takéto spracúvanie osobných údajov oprávňuje (tzv. právny základ)?

Spracúvaním osobných údajov pre tento účel sledujeme napĺňanie oprávnených záujmov našej Spoločnosti (právny základ podľa článku 6(1)(f) Nariadenia), konkrétne záujmov o:  

 • budovanie dobrého mena a atraktivity Spoločnosti v očiach verejnosti, verejných orgánov a obchodných partnerov,
 • skvalitňovanie podnikateľského prostredia a podporu zámerov so spoločenským alebo vzdelanostným prínosom.

V niektorých odôvodnených prípadoch takéto spracúvanie osobných údajov prebieha na základe súhlasu udeleného pre také spracúvanie dotknutou osobou (právny základ podľa článku 6(1)(a) Nariadenia). Ide predovšetkým o články špecificky zamerané na individuálnu prezentáciu dotknutej osoby - zamestnanca Spoločnosti, komunikáciu Spoločnosti zahŕňajúcu konkrétnu osobu bez relevantného vzťahu k Spoločnosti ale aj o registráciu kontaktných údajov osôb a ich informovanie o aktivitách a podujatiach Spoločnosti, ako aj o stážach a iných obdobných príležitostiach organizovaných Spoločnosťou.

Aké osobné údaje na tento účel získavame a spracúvame?

Predovšetkým:

 • identifikačné údaje (ako titul, meno, priezvisko, podpis) a údaje o aktuálnom zamestnaní, pracovnom zaradení a lokalite pôsobenia
 • iné údaje obvykle uvádzané v profesijných životopisoch (údaje o dosiahnutom vzdelaní a o predošlých zamestnaniach a pracovných zaradeniach)
 • fotografia, videozáznam, zvukový záznam
 • základné kontaktné údaje (e-mailová adresa, telefónne číslo)

Ako tieto osobné údaje získavame?

Osobné údaje získavame priamo od dotknutej osoby.

Komu tieto osobné údaje poskytujeme?

Osobám, ktoré našej Spoločnosti poskytujú reklamné služby a služby tlače.

Ako dlho tieto osobné údaje spracúvame a uchovávame?

Osobné údaje sú uchovávané maximálne po dobu 5 rokov.

Je poskytnutie týchto osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou, alebo podmienkou pre uzavretie zmluvy? Čo ak dotknutá osoba odmietne osobné údaje poskytnúť?

Na právnom základe oprávneného záujmu je spracúvanie pod týmto účelom dobrovoľné. Ak dotknutá osoba odmietne osobné údaje poskytnúť, osobné údaje danej osoby sa v externej komunikácii Spoločnosti neobjavia, ani inak nepoužijú.

 • Aktivity spoločenskej zodpovednosti firiem (tzv. CSR)

Poznámka: Pojem „zamestnanec“ používaný v texte nižšie zahŕňa okrem zamestnanca (t.j. osoby s trvalým pracovným pomerom) aj osobu v akomkoľvek inom pracovnoprávnom vzťahu (tzv. dohodár, študent - brigádnik, dočasne pridelený zamestnanec iného zamestnávateľa a pod.) alebo v obdobnom poradenskom vzťahu (napr. interne spolupracujúci konzultant, manažér).

Bližší opis tohto účelu

Spracúvanie pre tento účel zahŕňa predovšetkým činnosti, ktorými sa naša Spoločnosť zapája do verejnoprospešných činností v rámci spoločenskej zodpovednosti firiem (t.j. poskytovanie cien, darov, štipendií, príspevkov alebo inej formy podpory tretím osobám, podporovanie zámerov so spoločenským alebo vzdelanostným prínosom).

Kto sú dotknuté osoby spracúvania pre tento účel (koho osobné údaje spracúvame)?

Dotknutými osobami sú uchádzači a príjemcovia podpory, zamestnanci Spoločnosti participujúci na týchto činnostiach, osoby zúčastňujúce sa na hodnotení projektov a uchádzačov, ako aj účastníci rôznych exkurzií a návštevníci podujatí organizovaných našou Spoločnosťou.

Čo nás na takéto spracúvanie osobných údajov oprávňuje (tzv. právny základ)?

Osobné údaje spracúvame na základe oprávnených záujmov našej Spoločnosti (právny základ podľa článku 6(1)(f) Nariadenia), konkrétne záujmov o:         

 • zapojenie Spoločnosti a jej zamestnancov do činností v rámci spoločenskej zodpovednosti,
 • podporu zámerov so spoločenským alebo vzdelanostným prínosom,
 • efektívne využívanie a prideľovanie zdrojov Spoločnosti na verejnoprospešné činnosti.

Popritom je v niektorých prípadoch spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre plnenie našich povinností zo zmluvy s dotknutou osobou, resp. na prípravu, uzatvorenie a plnenie zmlúv s príjemcami podpory (právny základ podľa článku 6(1)(b) Nariadenia).

Aké osobné údaje na tento účel získavame a spracúvame?

Predovšetkým:

 • identifikačné údaje (ako titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, podpis, číslo účtu)
 • kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo)
 • údaje týkajúce sa zdravia (informácie o zdravotnom postihnutí – výlučne v prípadoch, v ktorých je táto informácia potrebná na splnenie podmienok udelenia grantu)
 • údaje súvisiace s pracovnou pozíciou (pracovné zaradenie, zamestnávateľ, lokalita)
 • údaje súvisiace so vzdelaním a pracovnými skúsenosťami (vzdelanie, vysoká škola, fakulta, odbor a semester štúdia,- výsledky v škole, účasť na mimoškolských aktivitách ako aj ďalšie údaje, ktoré sa uchádzač rozhodne uviesť v životopise (napr. pracovné skúsenosti, fotografia))
 • ďalšie údaje, ktoré je potrebné spracúvať v rámci verejnoprospešných činností (údaje v záverečnej práci prihlásenej do súťaže, detaily o stáži absolvovanej v našej Spoločnosti, a pod., informácia o sociálnej situácii – výlučne v prípadoch, v ktorých je táto informácia potrebná na splnenie podmienok udelenia grantu).

Ako tieto osobné údaje získavame?

Osobné údaje získavame buď priamo od dotknutej osoby alebo nepriamo, prostredníctvom iných subjektov (napr. nadácie, komunitné spolky). V danom prípade sa však u takýchto subjektoch uisťujeme, že dotknuté osoby boli riadne a včas informované.

Komu tieto osobné údaje poskytujeme?

Príslušným nadáciám a iným stranám, s ktorými pri realizácii týchto aktivít spolupracujeme.

Ako dlho tieto osobné údaje spracúvame a uchovávame?

Osobné údaje sú uchovávané maximálne po dobu 10 rokov.

Je poskytnutie týchto osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou, alebo podmienkou pre uzavretie zmluvy? Čo ak dotknutá osoba odmietne osobné údaje poskytnúť?

Podanie žiadosti o podporu a s tým súvisiace spracúvanie je vždy na samotnom uvážení dotknutej osoby. Odmietnuť spracúvanie môže dotknutá osoba aj po podaní žiadosti, čo však môže mať za následok vyradenie alebo zastavenie hodnotenia príslušného uchádzača. V prípade vybratia vhodného uchádzača je poskytnutie osobných údajov zmluvnou povinnosťou s cieľom prípravy príslušnej darovacej zmluvy, prípadne zmluvy o podpore. Odmietnutie spracúvania v tomto štádiu bude mať za následok nemožnosť uzavretia príslušnej zmluvy a s tým súvisiace nepriznanie podpory.

Ak máte k informáciám uvedeným vyššie akékoľvek prípadné otázky alebo podnety, alebo ste nenašli, čo ste hľadali, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese dpo@seas.sk alebo iným spôsobom uvedeným v úvode tejto stránky.


Správnosť a úplnosť informácií uvedených na tejto stránke neustále preverujeme. Ich súčasné znenie bolo naposledy aktualizované 1.6.2020. Pre informáciu o zmenách oproti predošlej verzii nás kontaktujte na e-mailovej adrese dpo@seas.sk.