Výročné správy

Zverejnením účtovných závierok si Slovenské elektrárne plnia zákonnú povinnosť vyplývajúcu z § 21 ods. 5 Zákona o účtovníctve.

Výročné správy, správy audítora a účtovné závierky za jednotlivé roky, ale aj správy o činnosti atómových elektrární nájdete medzi našimi publikáciami.