Základné a periodické školenie pre zahraničné organizácie

Základné aj periodické školenia pre zahraničné (WANO, INPO a pod.) dozorné / kontrolné organizácie, bezpečnostné zložky (SBS a polícia) sú totožné a pozostávajú len z teoretickej časti, vykonávanej v JE EBO alebo JE EMO v trvaní ½ dňa – bezplatne.

 • Termín, čas a miesto školenia zamestnancov dozorných a kontrolných organizácií, bezpečnostných zložiek bude stanovený podľa potreby – po dohode so žiadateľom.
 • Zamestnancov uvedených externých organizácií prihlási žiadateľ (zástupca  odborného útvaru SE zodpovedný za komunikáciu s touto organizáciou) tým, že zašle v elektronickej forme vyplnenú prihlášku (nie sken) e-mailom na adresu:
  – v EBO na adresu vstupne.skolenia.dodavatelov.EBO@seas.sk;
  – v EMO na adresu vstupne.skolenia.dodavatelov.EMO@seas.sk.
 • Školenie zamestnancov zahraničných kontrolných a dozorných organizácií, je vykonávané v slovenskom jazyku, prípadne v anglickom jazyku.
 • Tlmočníka do iného jazyka zabezpečí útvar žiadateľa (zástupca odborného útvaru SE, zodpovedný za komunikáciu s touto organizáciou).
 • Útvar PP JE vydá účastníkovi Osvedčenie s potvrdením úspešného absolvovania vstupného školenia.
 • Osvedčenie platí pre JE EBO aj EMO1,2 počas doby 24 mesiacov od dátumu vydania.
 • Ak držiteľ Osvedčenia zmení zamestnávateľa, musí sa zúčastniť školenia v rozsahu potrebnom pre novú činnosť.