Základné alebo periodické školenie v anglickom jazyku

 • V prípade potreby absolvovania školenia a testovania z pravidiel práce v kontrolovanom pásme Slovenských elektrární je potrebné zaslať individuálnu žiadosť na takéto školenie. Zamestnanec externej organizácie, resp. jeho zástupca zašle žiadosť emailom na adresu kurzy.elearning@seas.sk, pričom do predmetu emailu uvedie kód podľa preferovaného miesta vykonania skúšky:
  – povinný text v predmete e-mailu pre JE Mochovce je 01RADBEZP-EMO/KP-Anglický jazyk
  – povinný text v predmete e-mailu pre JE Bohunce je 01RADBEZP-EBO/KP-Anglický jazyk
 • Žiadosť musí obsahovať minimálne tieto údaje:
  – počet školených zamestnancov,
  – termín začiatku prác v KP,
  – kontaktné údaje žiadateľa
  – kontaktná osoba.
  Pozn.: Termín školenia dohodne zástupca oddelenia radiačnej ochrany na príslušnej lokalite s kontaktnou osobou žiadateľa.
 • Školenie je realizované v Anglickom jazyk bezplatne. V prípade iného cudzieho jazyka účastníkov školenia si objednávateľ zabezpečí preklad z angličtiny do tohto jazyka cez tlmočníka, a to na vlastné náklady.
 • Školenie zrealizuje poverený zamestnanec útvaru Radiačnej ochrany v príslušnej lokalite (Bohunice alebo Mochovce), tento zároveň potvrdí úspešným účastníkom absolvovanie testu do ich radiačného preukazu