Základné alebo periodické školenie pre zamestnancov zahraničných externých organizácií – s tlmočníkom

 • Pozostáva z teoretickej a praktickej časti, v trvaní 1 dňa – bezplatne. Školenia sú vykonávané v ten istý deň v obidvoch jadrových elektrárňach, EBO aj EMO.
 • Zamestnanec externej organizácie alebo jeho zástupca zašle v elektronickej forme vyplnenú prihlášku (nie sken) e-mailom na útvar prípravy personálu do JE, ktorú si sám zvolí pre absolvovanie školenia.
  – v EBO na adresu vstupne.skolenia.dodavatelov.EBO@seas.sk;
  – v EMO na adresu vstupne.skolenia.dodavatelov.EMO@seas.sk.
 • Termíny školení sú v harmonograme rozlíšené farebne a popísané v legende.
 • Odporúčame posielať prihlášky v trojmesačnom predstihu, v jednej prihláške môžu byť zamestnanci aj na viacej termínov.
 • Slovenské elektrárne si vyhradzujú právo na zrušenie termínu, prípadne presunutie uchádzačov do druhej jadrovej elektrárne, ak bude na daný termín prihlásených menej ako 5 uchádzačov.
 • Periodické školenie musí pracovník absolvovať najneskôr v posledný deň platnosti predchádzajúceho školenia.
 • Prihlásení účastníci školenia sa zhromaždia v stanovený deň v priestoroch vrátnice EBO, resp. EMO o 7.30 hod., odkiaľ sa následne v sprievode osoby zodpovednej za organizáciu školenia premiestnia do školiacich priestorov.
  Účastníci školenia sú povinní priniesť si so sebou:
  – pracovný odev, montérky, pracovnú obuv, prilbu, rukavice, okuliare;
  – ID kartu s platným vstupom do JE (pri periodickom školení), občiansky preukaz;
  – poznámkový blok, pero.
 • Na záver školenia v JE vykonávajú zamestnanci skúšku na overenie získaných vedomostí, zručností, postojov a to obvykle formou testu. V prípade neúspešnosti pri prvom teste je zamestnancovi ponúknutá možnosť vykonania druhého testu. V prípade neúspešnosti pri druhom teste je zamestnanec klasifikovaný známkou „nevyhovel“. Ďalší test môže absolvovať až po absolvovaní nového školenia.
 • Útvar PP JE vydá účastníkovi Osvedčenie s potvrdením úspešného absolvovania vstupného školenia.
 • Osvedčenie platí pre EBO aj EMO1,2 počas doby 24 mesiacov od dátumu vydania, a to aj v prípade, ak držiteľ Osvedčenia zmení zamestnávateľa. Pre jeho platnosť sú podstatné osobné údaje zamestnanca.

Poznámka:

Školenie je realizované lektorom v Slovenskom jazyku bezplatne. V prípade cudzieho jazyka účastníkov školenia si objednávateľ zabezpečí preklad zo slovenčiny do tohto jazyka cez tlmočníka, a to na vlastné náklady. Je veľmi dôležité neodkladať si účasť na periodickom školení na poslednú chvíľu!