Základné alebo periodické školenie v slovenskom jazyku

 • Základné aj periodické školenia sú totožné a pozostávajú:
  – z elektronického kurzu „Práca v prostredí s ionizujúcim žiarením“, ktorého štúdium prebieha individuálne cez počítač. Návod na štúdium si stiahnite tu;
  – z elektronického testu „Práca v prostredí s ionizujúcim žiarením – test“, ktorý je realizovaný cez počítač pod dohľadom v priestoroch AE Bohunice alebo AE Mochovce, v trvaní 30 min. (max. 20 osôb/JE a termín), bezplatne.
 • Vyplnenú žiadosť o zriadenie konta pre prístup do aplikácie Slovenských elektrární zašle zamestnanec externej organizácie, resp. jeho zástupca v elektronickej forme (nie sken) e-mailom na adresu kurzy.elearning@seas.sk, pričom do predmetu e-mailu uvedie preferovanú lokalitu pre absolvovanie skúšky, t.j. EBO alebo EMO:
  – povinný text v predmete e-mailu pre JE Mochovce je: EMO – Žiadosť o zriadenie konta
  – povinný text v predmete e-mailu pre JE Bohunice je: EBO – Žiadosť o zriadenie konta
 • Prihlásiť sa na testovanie je potrebné minimálne 1 týždeň pred plánovaným termínom testovania. Kapacita miestností s PC na testovanie je limitovaná.
 • Termíny testovania budú zverejňované a aktualizované priebežne priamo v aplikácii Slovenských elektrární. Návod na prihlásenie si stiahnite tu.
 • Na termín testovania je možné prihlásiť sa len po úspešnom splnení všetkých povinných častí študijného kurzu a úspešného absolvovania cvičného „Záverečného testu“ (min. 80% úspešnosť).
 • V prípade že účastník splnil podmienky štúdia, ale dostaví sa na testovanie bez prihlásenia, spoločnosť SE, a.s. si vyhradzuje právo určenia termínu testovania podľa aktuálnych kapacitných možností.    
 • Prihlásení účastníci sa dostavia v stanovený deň na určené miesto konania testu, najneskôr 10 minút pred určeným časom testovania.
  Účastníci si na testovanie prinesú:
  – prihlasovacie meno a heslo do aplikácie SE (ktoré použili pri štúdiu);
  – doklad o absolvovaní lekárskej prehliadky;
  – občiansky preukaz.
 • V prípade neúspešnosti pri prvom teste je účastníkovi ponúknutá možnosť vykonania druhého testu (bezprostredne po ukončení prvého pokusu). V prípade neúspešnosti pri druhom teste je účastník klasifikovaný známkou „nevyhovel“. Ďalší test môže absolvovať až po doštudovaní chýbajúcich vedomostí a prihlásení sa na nový termín testovania.
 • Útvar prípravy personálu potvrdí úspešným účastníkom absolvovanie testu do ich dokladu o absolvovaní lekárskej prehliadky.

Platnosť školenia pre vstup do sektorov 4 – 5 EBO/EMO je 12 mesiacov od dátumu absolvovania testu, a to aj v prípade, ak účastník zmení zamestnávateľa.

UPOZORNENIE: Platnosť vstupu do KP je zároveň podmienená, aj platnosťou lekárskej prehliadky, ktorá môže byť odlišná od dátumu vykonania testu.