Základné alebo periodické školenie v slovenskom jazyku

Vstupné školenie (základné, periodické)  pre zamestnancov externých organizácií sa vykonáva podľa tabuľky uvedenej nižšie. Pozostáva zo štúdia, ktoré prebieha on-line formou (štúdium cez počítač) a skúšky, ktorá je realizovaná on-line testovaním (v priestoroch Slovenských elektrární, a.s. – pod dozorom).

Zamestnanci externých organizácií vstupujúcich do sektorov 1-6 v lokalite EBO (platí len pre kurzy C2, C6, D2, D6) sa po úspešnom absolvovaní skúšky na počítači musia zúčastniť aj praktického výcviku.

 • Základné aj periodické školenia sú totožné, pozostávajú z elektronického kurzu a z praktického výcviku (len v EBO). Štúdium elektronického kurzu „Vstupné školenie pre zamestnancov externých organizácií“ pre príslušnú skupinu štúdia, prebieha individuálne cez počítač. Návod na štúdium si stiahnite tu.
 • Vyplnenú žiadosť o zriadenie konta pre prístup do aplikácie Slovenských elektrární zašle zamestnanec externej organizácie, resp. jeho zástupca v elektronickej forme (nie sken) e-mailom na adresu kurzy.elearning@seas.sk, pričom do predmetu e-mailu uvedie preferovanú lokalitu pre absolvovanie skúšky, t.j. EBO alebo EMO:
  – povinný text v predmete e-mailu pre JE Mochovce je: EMO – Žiadosť o zriadenie konta
  – povinný text v predmete e-mailu pre JE Bohunice je: EBO – Žiadosť o zriadenie konta
 • Zamestnanci externých organizácií samostatne (doma/vo vlastnej firme) absolvujú štúdium, tak aby boli riadne pripravení na následné  testovanie.
 • Po úspešnom absolvovaní štúdia sa zamestnanec prihlási na termín skúšky z ponuky priamo v aplikácii.
 • Termíny testovania budú zverejňované a aktualizované priebežne priamo v aplikácii Slovenských elektrární.
 • Skúška je realizovaná formou elektronického testu Vstupné školenie pre zamestnancov externých organizácií - test“, pre príslušnú skupinu štúdia
 • Testovanie je realizované cez počítač pod dohľadom v priestoroch JE Bohunice alebo JE Mochovce, v trvaní 40 min. (max. 20 osôb/JE a termín), bezplatne.
 • Prihlásiť sa na testovanie je potrebné minimálne 1 týždeň pred plánovaným termínom testovania. Kapacita miestností s PC na testovanie je limitovaná. Návod na prihlásenie si stiahnite tu.
 • Na termín testovania je možné prihlásiť sa len po úspešnom splnení všetkých povinných častí študijného kurzu a úspešného absolvovania cvičného „Záverečného testu“ (min. 80% úspešnosť).
 • V prípade že účastník splnil podmienky štúdia, ale dostaví sa na testovanie bez prihlásenia, spoločnosť SE, a.s. si vyhradzuje právo určenia termínu testovania podľa aktuálnych kapacitných možností.
 • Prihlásení účastníci sa dostavia najneskôr 10 minút pred termínom testu na určené miesto konania testu (EMO – budova ITC; EBO – vrátnica V2).
  Účastníci si na testovanie prinesú:
  – prihlasovacie meno a heslo do aplikácie SE (ktoré použili pri štúdiu);
  – v prípade výkonu prác na MO34 aj osvedčenie o absolvovaní školenia z Kontrolspolu;
  – občiansky preukaz.
 • V lokalite EBO sú absolventi kurzov C2,C6,D2,D6 povinní absolvovať praktický výcvik (po úspešnom absolvovaní záverečného testu).
  Účastníci výcviku sú povinní priniesť si so sebou do EBO:
  – pracovný odev, montérky, pracovnú obuv, prilbu, rukavice, okuliare;
  – poznámkový blok, pero.
 • V prípade neúspešnosti pri prvom teste je účastníkovi ponúknutá možnosť vykonania druhého testu (bezprostredne po ukončení prvého pokusu). V prípade neúspešnosti pri druhom teste je účastník klasifikovaný známkou „nevyhovel“. Ďalší test môže absolvovať až po doštudovaní chýbajúcich vedomostí a prihlásení sa na nový termín testovania.
 • Útvar prípravy personálu po úspešnom absolvovaní školenia vydá účastníkovi osvedčenie alebo potvrdí osvedčenie, ktoré si účastník prinesie z Kontrolspolu.

Platnosť školenia pre vstup do sektorov 1-2 alebo 1- 6 EBO/EMO je 24 mesiacov od dátumu absolvovania testu, a to aj v prípade, ak účastník zmení zamestnávateľa.

Zamestnanec externej organizácie si podľa druhu vykonávaných činností a sektorov vyberie potrebný kurz – výber kurzu sa realizuje priamo v aplikácií po prihlásení TU.

Sektory 1-2: Strážený a chránený priestor – vonkajšie priestranstvo a budovy mimo výrobného bloku a vybrané budovy výrobného bloku zvonku.
Sektory1-6: Priestory strojovne a technologických objektov, kontrolované pásmo, reaktorová sála, bloková dozorňa.

Vykonávané činnostiSektory
1-2
Sektory
1-6
 • dozor – ÚJD, NIP, RÚVZ
 • misie – WANO, OSART
 • činnosť závodného hasičského útvaru
 • činnosť zložiek fyzickej ochrany
 • dodávka stravy na BD
      kurz A6
 • zásobovanie (jedálne/bufety, sklady, technické plyny, atď.)
 • služby verejného stravovania (príprava a výdaj stravy)
 • vývoz kalov, odpadov (okrem RAO)
 • vodiči pohotovostných autobusov (HPP)
 • servis netechnologických zariadení (IT, reprografické zariadenia, potravinové automaty, atď.)
 • udržiavanie budov (čistiace práce, drobná rutinná údržba)
 • administratívne práce, inžinierska činnosť (technické a programátorské práce, konzultačná činnosť, kontrolné dni)
kurz B2   kurz C6  
Výkonní pracovníci – výkon činností:
 • stavebné práce
 • montážne práce
 • zámočnícke práce
 • elektrikárske práce
 • lešenárske práce
 • zváračské, paličské, brúsenie a rezanie
kurz C2 kurz C6
Vedúci pracovníci – výkon akejkoľvek z vyššie uvedených činností
Zahŕňa aj výkon činností v roli VRS (vedúci realizačnej skupiny) / vedúci prác.
kurz D2 kurz D6

SKRATKY

BD – bloková dozorňa
ITC
– Informačno-tréningové centrum Mochovce
JE – jadrová elektráreň
NIP – Národný inšpektorát práce
OSART – Operational Safety Review Team
RÚVZ – Regionálny úrad verejného zdravotníctva
ÚJD – Úrad jadrového dozoru
WANO – World Association of Nuclear Operators