Životné prostredie

Para stúpajúca z chladiacich veží AE Mochovce.Každý blok zabráni ročne vypusteniu 3,7 miliónov ton emisií CO2 do našej atmosféry

Jadrové elektrárne sú ohľaduplné voči životnému prostrediu a výrazne prispievajú k záväzkom znižovať emisie skleníkových plynov do atmosféry. 

Proces hodnotenia vplyvu prevádzky na životné prostredie (EIA) bol vykonaný pre 1. a 2. blok (1993 – 1994) a pre 3. a 4. blok AE Mochovce (2009 – 2010). Všetky vykonané štúdie potvrdili, že prevádzka blokov AE Mochovce nebude mať žiaden negatívny vplyv na životné prostredie. Naopak, projekt prinesie veľa pozitívnych benefitov – ekonomických i sociálnych.

Pri prevádzke jadrových elektrární vzniká malé množstvo rádioaktívneho odpadu. Jeden blok ročne vyprodukuje asi 17 m3 kvapalných a 15 ton pevných nízko rádioaktívnych odpadov a približne 7 ton vyhoretého paliva. Kvapalné rádioaktívne odpady sa spracovávajú v Mochovciach, pevné rádioaktívne odpady v Bohunickom spracovateľskom centre. Spracované odpady vo vláknobetónových kontajneroch sa potom ukladajú na Republikovom úložisku rádioaktívnych odpadov v Mochovciach. 

Voda potrebná na chladenie sa čerpá z neďalekej Kozmálovskej vodnej nádrže na rieke Hron.

Aktuálne informácie o odpadoch a výpustiach do životného prostredia nájdete na stránke Publikácie. Zverejňované sú v pravidelných mesačných intervaloch.