Zmluvy a dokumenty o VE Gabčíkovo

Záleží nám na transparentnosti a férovosti. O Gabčíkove však zaznelo veľa zavádzajúcich a nepravdivých tvrdení.

Slovenské elektrárne, a.s., (SE) 22. decembra 2014 verejne požiadali štátny podnik Vodohospodárska výstavba (VV), zainteresované štátne orgány a audítora o súhlas na zverejnenie kompletnej dokumentácie k vodnej elektrárni Gabčíkovo a zároveň poskytli súhlas na sprístupnenie Zmluvy o prevádzke Vodnej elektrárne Gabčíkovo (VEG).

SE písomne požiadali o zverejnenie a sprístupnenie zmlúv, zápisníc zo zasadnutí zástupcov zmluvných strán, obchodnej korešpondencie, účtovnej dokumentácie, správ audítorov a technických správ, vrátane častí, ktoré sú označené ako obchodné tajomstvo, ako aj Zmluvy o odškodnení a auditov.

Na týchto internetových stránkach budú postupne zverejňované scany originálnych dokumentov tak, ako budú postupne jednotlivými stranami uvoľňované na zverejnenie.

Zmluva o prevádzke VEG bola uzatvorená 10. marca 2006 medzi VV a SE s cieľom dohodnúť podmienky prevádzky vodnej elektrárne Gabčíkovo a rozdelenie výnosov z predaja elektriny. Podľa tejto zmluvy sú SE povinné odvádzať VV 65 % výnosov.

Z 35 % výnosov, ktoré ostávajú Slovenským elektrárňam, musia SE zaplatiť náklady na prevádzku, opravy a údržbu, ľudské zdroje, platby za prenájom majetku VV, platby za prevádzku majetku Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP), poistenie, investície, poplatky za prenos a pripojenie do energetickej siete a ďalšie. Zisk SE tvorí iba malú časť výnosov, obzvlášť v situácii, kedy je veľkoobchodná cena elektriny na historických minimách.

Je dôležité zdôrazniť, že rozdelenie výnosov v pomere 65/35 platilo už od roku 2001, kedy bola medzi SE a VV podpísaná Zmluva o zabezpečení podmienok na výrobu elektrickej energie.

Štátny podnik Vodohospodárska výstavba využil právo, ktoré mu Zmluva o prevádzke VEG dáva v bode 5.2 a vypovedal zmluvu bez udania dôvodu.

V prípade vypovedania Zmluvy o prevádzke VEG bez udania dôvodu platí Zmluva o odškodnení uzatvorená medzi Fondom národného majetku SR (FNM) a SE, podľa ktorej SE majú nárok na odškodnenie vo výške všetkých prognózovaných ušlých príjmov, ceny za prevod aktív VEG a nákladov na odstupné zamestnancom. V prípade sporu by výška odškodnenia mala byť určená nezávislou renomovanou medzinárodnou firmou s relevantnou expertízou, ktorej rozhodnutie bude záväzné. Akékoľvek spory sa budú riešiť Medzinárodným rozhodcovským súdom Hospodárskej komory Rakúska vo Viedni.

O súhlas so zverejnením Zmluvy o odškodnení Slovenské elektrárne požiadali ministra hospodárstva a predsedu výkonného výboru FNM a zverejnia ju bezodkladne po získaní súhlasu.


Audity a zmluvy o poskytnutí odborných služieb


zainteresované strany súhlas neposkytli

SE dodržiavajú platné právne normy a vo svojich účtovných výkazoch zverejňujú len audítorom overené dáta. SE kategoricky odmietajú výroky o "klamaní" a údajných nepravdivých údajoch o tržbách, tieto tvrdenia Slovenské elektrárne považujú za manipuláciu a zavádzanie verejnosti a sú pripravené obhájiť svoje kroky pred súdom.

Na otázku výpočtu konsolidovaných tržieb Slovenské elektrárne same upozornili už v roku 2010 a Vodohospodárskej výstavbe iniciatívne navrhli metodiku riešenia. Navrhovanú metodiku potvrdili aj následné audity. Dôkaz o ústretovosti a maximálnej snahe SE riešiť túto otázku poskytujú aj verejne prístupné zmluvy o auditoch medzi SE, VV a spoločnosťou Deloitte audit, s.r.o. Výsledky auditov Slovenské elektrárne vždy v plnej miere rešpektovali.

Audítorské spoločnosti KMPG Slovensko spol.s r.o., a Ernst&Young Slovakia, spol. s.r.o., neudelili súhlas zverejniť audítorské správy pripravené pre Slovenské elektrárne a Vodohospodársku výstavbu, pričom tretí audítor, Delloite Audit s.r.o., zverejnenie podmienil súhlasom Vodohospodárskej výstavby so zverejnením audítorskej správy.

Žiadosť o zverejenie správ audítorov Slovenské elektrárne 9. januára odoslali spoločnostiam Deloitte Audit, s.r.o., KPMG Slovensko, spol. s r.o. a spoločnosť Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o. Zmluvy medzi VV, SE a Deloitte Audit s.r.o. o poskytnutí odborných služieb sú zverejnené na verejne prístupnom Centrálnom registri zmlúv:

Dňa 24. 3. 2006 bola medzi Vodohospodárskou výstavbou, Slovenskými elektrárňami, Slovenským energetickým podnikom, š.p. v likvidácii, Fondom národného majetku SR a Ministerstvom hospodárstva SR uzatvorená Dohoda o usporiadaní majetkovo-právnych vzťahov VEG. Na základe tejtoVodohospodárska výstavba nadobudla od Slovenských elektrární majetok technologickej časti VE Gabčíkovo za odplatu vo výške 146 008 799 eur. Finančné vysporiadanie za tento majetok bolo rozdelené na rovnaké ročné platby, a to vo výške 4 866 960 eur.

Výška záväzku Vodohospodárskej výstavby voči SE k 31. 12. 2013 predstavovala 103 828 479 eur, to je suma, ktorú je VV povinná zaplatiť Slovenským elektrárňam za prevod majetku (zdroj: Poznámky účtovnej závierky, strana 71, Výročná správa VV).

Slovenské elektrárne o súhlas so zverejnením Dohody požiadali ministra hospodárstva, predsedu výkonného výboru FNM a generálneho riaditeľa VV.